Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Flytning af jord

I Esbjerg Kommune og Fanø Kommune skal flytning af overskudsjord anmeldes digitalt. Desuden er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Esbjerg Kommune/Fanø Kommune opkræver fra 1. januar 2022 gebyr for jordflytning. Der kan her i begyndelsen være lidt forsinkelse på udsending af regningen. Opkrævningen sker jf. affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekendtgørelsen nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.) § 18 stk. 5.

Forudgående sagsbehandling bliver regnet med i prisen. Prisen vil bestå af et grundgebyr på 193 kr. pr. sag plus en timepris på 425 kr., som opgøres pr. påbegyndt kvarter. Dette betyder, at prisen er 299 kr. for et kvarter, 405 kr. for en halv time og 618 kr. for en time.

I Esbjerg Kommune og Fanø Kommune skal der ske anmeldelse af flytning af jord, der fjernes fra grunde, som er:

  • Områdeklassificerede grunde (Læs mere om områdeklassificering)
  • Kortlagt som forurenet på V1 eller V2 af Ribe Amt eller Region Syddanmark
  • Udgået af kortlægningen eller ikke fundet kortlægningsberettiget, men hvor der er konstateret lettere forurening på ejendommen.
  • Uafklaret i forhold til ovennævnte kortlægning
  • Offentlige veje (Gælder også veje, der ligger uden for de områdeklassificerede områder)
  • Godkendte modtageanlæg
  • Udlagt til erhverv (gælder også erhvervsområder, der ligger uden for de områdeklassificerede områder).

Derudover skal bortskaffelse af forurenet jord og fyldjord altid anmeldes.

Hvis jorden ønskes udlagt på et landbrugsareal, skal vi godkende jordens placering for at sikre at udlægningen ikke er i strid med f.eks. Naturbeskyttelsesloven eller Planloven.

Jorden må ikke indeholde byggeaffald, husholdningsaffald, slagge eller andet affald. Tidligere har der være tradition for at grave affald ned. Derfor kan det sagtens ske at man støder på tegl, murbrokker og andet affald, i forbindelse med at man graver på sin grund. Affaldet skal sorteres fra inden jorden bortskaffes.

  • Små mængder frasorteres affald kan afleveres på genbrugspladser.
  • Større mængder affald kan bortskaffes af en vognmand, som finder en passende modtager.

Ved fund af forurening før eller under transport af jorden, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte os.

Er du i tvivl, så kontakt Miljø.

Bortskaffelse af jord på...

Yderligere information omkring offentlige områder og erhverv