Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag for byrådsmedlemmer

Redaktør Nils Mulvad, Kaas&Mulvad har bedt om aktindsigt i poster og vederlag for medlemmer af byrådet fra kommunalvalget 2017 til 2021.

Til byrådssekretariatet

Jeg søger hermed temaindsigt i henhold til offentlighedsloven i alle poster og vederlag for medlemmer af byrådet. Det gælder også eksterne poster, hvor byrådet udpeger eller indstiller.

Jeg ønsker oplyst, hvem der har haft posterne i denne byrådsperiode og udviklingen i vederlag i perioden fra kommunalvalget i 2017, herunder hvem der fastsætter vederlag.

Det kan for eksempel ske i form af konstitueringsnotatet efter kommunalvalget i 2017 og den efterfølgende vedtagelse i byrådet med oversigt over fordelingen af poster.

Jeg vil desuden anmode om link til offentliggørelsen på kommunens hjemmeside af byrådets vederlag og kopi af de sider i denne kommunalvalgsperiode, der ikke længere ligger på hjemmesiden.

Jeg vil ligeledes meget gerne have tilsendt oplæg til konstitueringsnotatet om de poster, der kan fordeles ved kommunalvalg 2021, så snart dette notat er udarbejdet, formentlig en gang efter sommerferien.

Findes data i en struktureret form i for eksempel et regneark, vil jeg meget gerne se det.

Jeg har sendt tilsvarende ansøgninger til Skanderborg og Aarhus kommune før jul og benyttet dialogen med disse to kommuner til at rette denne ansøgning til, før jeg nu sender den til de øvrige 96 kommuner.

Jeg håber, at det har gjort ansøgningen præcis og let at behandle. Er der nogen forhold, der giver anledning til tvivl, vil jeg meget gerne på forhånd i dialog om, hvordan I behandler anmodningen.

Aktindsigten er led i et projekt i samarbejde med TV2 og dermed med henblik på udgivelse i et massemedie.

Mvh

Redaktør Nils Mulvad, Kaas & Mulvad

Du har den 20. januar 2021 bedt om aktindsigt i vederlag for byrådet og udvalg samt de hverv som byrådsmedlemmerne ellers besidder.

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan du finde et referat fra det konstituerende byrådsmøde af 6. december 2017.

Her af fremgår det hvem der har posterne i byrådet og de forskellige udvalg i indeværende byrådsperiode 2018-2021.

I referatet for det konstituerende byrådsmøde findes et punkt med vederlag – der er ikke sket en videreudvikling siden da.

Følgende ændringer har fundet sted siden konstitueringen i 2017:

Omrokering af Mussa Utto og Michael Harbøll i forhold til Børn & Familieudvalget og Teknik & Byggeudvalget. (BY 21.1.2019)
Grundlisteudvalg: Sabrina Louise Christiansen udtrådt – nyt medlem Thomas Hauger (BY 19.8.2019)
Bevillingsnævn: Sabrina Louise Christiansen udtrådt – nyt medlem Thomas Hauger (BY 19.8.2019)
Esbjerg Ensemble: Knud Anders Gorritzen udtrådt – nyt medlem Hans Erik Andersen (BY 2.12.2019)
Esbjerg Kunstmuseum: Efter nye vedtægter er vedtaget er May-Britt Andrea Andersen og Sarah Nørris udpeget (BY16.11.2020)
Åstedsforretninger: Søren Heide Lambertsen udtrådt – nyt medlem Mussa Utto (BY 22.06.2020)

Her på hjemmesiden kan du se referater fra alle vores byrådsmøder.

På vores hjemmeside kan du finde oplysninger om vederlag som byrådsmedlemmerne har modtaget for at varetage forskellige hverv – der er for 2017, 2018 og 2019.

Vederlag for 2020 skal offentliggøres på kommunens  hjemmeside senest 1. april 2021.

Vederlagene bliver fastsat af Social- og Indenrigsministeriet indenfor nogle rammer, hvorefter Kommunerne fastersætter vederlagene indenfor disse rammer.

Oplæg til konstitueringsnotat for byrådsperioden 2022-2025 er ikke udarbejdet endnu. Der gives ikke løbende aktindsigt, hvorfor det ikke vil blive eftersendt, når det er udarbejdet.

Klagevejledning:

Du kan klage over denne afgørelse til Esbjerg Kommune, Politik og Kommunikation. Derefter vurderes sagen igen. Det kan føre til en ny vurdering, eller at den første afgørelse bliver fastholdt. Hvis vi holder fast i afgørelsen, vil sagen blive sendt til tilsynet, jf. § 38, stk. 1, i offentlighedsloven.