Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn- og unge udvalget

Børn og unge udvalget træffer afgørelser i sager jf. barnets lov § 142, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedens indehavers samtykke.

Udvalgets sammensætning
Udvalget består af fem medlemmer.

  • To medlemmer af byrådet, vælges af byrådet
  • Et medlem er byretsdommer, udpeget af Domstolsstyrelsen
  • To medlemmer er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, udpeget af statsforvaltningen.

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af byrådet.

Hvilke sager behandler børn og unge-udvalget
Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse vedrørende børn og unge under 18 år i bl.a. følgende tilfælde:

  • Tvangsmæssig undersøgelse af et barns eller en ungs forhold.
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet.
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet.
  • Afbrydelse af forbindelsen mellem forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge under en tvangsmæssig anbringelse uden for eget hjem.
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for eget hjem.

Udvalgets formand, eller i dennes fravær næstformanden, kan desuden træffe foreløbige afgørelser om tvangsmæssig anbringelse m.v., hvis hensynet til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i udvalget.
Formandens eller næstformandens foreløbige afgørelse skal dog forelægges for udvalget senest inden 7 dage.

Det er forvaltningen, der beslutter, om en sag skal for børn og unge-udvalget. Familierådgivningen udarbejder en indstilling, som udvalget behandler på et møde.

Forældremyndighedens indehaver og unge over 10 år har krav på gratis advokatbistand.

Inden udvalget træffer afgørelse, skal indehaveren af forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig over for børn og unge-udvalget. Dette tilbud kan dog undlades, hvis barnet er under 10 år, eller hvis udtalelsen må antages at være til skade for barnet eller den unge.

Udvalget kan beslutte enten af følge eller afvise kommunens indstilling.

Klager over udvalgets afgørelser kan forelægges for Ankestyrelsen.