Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Handlekatalog

På de følgende sider er der beskrevet et katalog over eksempler på konkrete handlinger og tiltag, som kan iværksættes i løbet af planperioden. 

Omdrejningspunktet for vores arbejde med cyklisme er de fire målgrupper: Børnehavebørn og skolebørn, unge, pendlere og fritidscyklister. Desuden er der en liste med øvrige tiltag

Til sidst er der et kort over strækninger, som Esbjerg Kommune vil arbejde for at forbedre med cykelstinet. Listen er ikke prioriteret. Den konkrete udvælgelse og prioritering af strækninger hviler på en lang række forskellige hensyn herunder muligheder for ekstern medfinansiering. 
 

Børnehavebørn og skolebørn

Børn i Esbjerg Kommune skal kunne cykle til og fra skole. De skal føle sig trygge i deres egne motoriske evner til at cykle, og der skal være et sikkert stinet til rådighed for dem.

Gå til Handlekatalog for Børnehavebørn og skolebørn

Pendlere

Det skal være attraktivt for hverdagspendlere med 5 km eller mindre hver vej at benytte cyklen som det primære transportmiddel.

Gå til Handlekataloget for Pendlere

Unge

Cyklen skal være det naturlige valg for unge mennesker i Esbjerg Kommune, når de færdes til og fra uddannelsessteder.

Gå til handlekatalog for Unge

Fritidscyklister

Alle skal cykle mindst en gang om ugen.

Gå til handlekatalog for Fritidscyklister

Cykelstinettet

Med denne plan lægger Esbjerg Kommune grundstenen for det fremtidige cykelstinet i Esbjerg Kommune. Målet er at cykelstinettet skal være sammenhængende i kommunen, så:

  • Skolebørn kan komme sikkert til skole.
  • Pendlere kan vælge cyklen frem for bilen, og benytte sig af gode cykelforbindelser til og fra arbejde.
  • Unge skal via et godt cykelstinet have gode cykelforbindelser til deres uddannelsesinstitutioner og fritidsaktiviteter.
  • Fritidscyklister skal med det fremtidige cykelstinet kunne cykle mellem de større lokalbyer i kommunen og til nabokommunerne.

Cykelstinettet vil således være et væsentligt element i at få flere til at cykle og flere til at cykle mere. 

Det er Esbjerg Kommunes ambition at styrke væksten i cykelturismen ved at oplevelsesperspektivet indgår som et element i anlæg af cykelstier. Cykelstierne skal være godt skiltede og skal være sammenhængende i stinet i kommunen og på tværs af kommunegrænserne.

Den Grønne Ring

Det centrale Esbjerg omkranses af et grønt bælte, bestående af byparker, bynær natur og bynær skov, som til sammen udgør Den Grønne Ring. Vi vil etablere et sammenhængende stisystem rundt i Den Grønne Ring med tydelig og ensartet afmærkning.

Ved at understøtte og udvikle infrastrukturen og destinationerne i Den Grønne Ring sammenbindes rekreative aktiviteter og kulturoplevelser på tværs af Esbjerg– helt fra Skads og Andrup i øst til Sønderris og Guldager i nord, Esbjerg Strand og Søfartsmuseet i  vest. Herved styrkes Den Grønne Ring som rekreativ transportkorridor for cyklister og andre bløde trafikanter.

Byens uddannelsesområder er placeret langs Den Grønne Ring, og en sammenhængende sti vil give pendlerne en sikker og smuk  rute rundt om byen uden mange stop og tæt trafik. En sammenhængende sti, vil skabe mulighed for at udvikle forskellige typer af destinationer, og være grobund for forskellige events og happenings. Stien i Den Grønne Ring kan også indgå som en del af Vadehavsruten som et alternativ til ruten langs havnen og f.eks. byde på overnatnings-muligheder i form af shelters. Dette understøtter cyklismen i fritiden og øger kendskabet til de forskellige bydele i Esbjerg by.

Endeligt vil en sammenhængende rekreativ sti understøtte udviklin-gen af Esbjergs udsatte boligområder, der alle er naboer til Den Grønne Ring. Ved at øge adgangen til bynær natur og grønne områder samt kultur- og uddannelsesinstitutioner, kan man påvirke borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed og invitere til active living. Det er bevist at nærhed til grønne områder og god rekreativ infrastruktur i hverdagen har en positiv indvirkning på sundheden. Endvidere gør nærhed til grønne områder boligområderne attraktive for tilflyttere.

De nye forbindelser

Der er udpeget ca. 80 strækninger i kommunen (klik for at se kortet i et større vindue). Esbjerg Kommune har langt fra mulighed for at realisere alle projekterne i denne planperiode eller sågar den næste. Udpegningen af strækningerne danner derfor grundlag for arbejdet med at forbedre cykelforholdene gennem de næste mange år.

Et sammenhængende cykelstinet kan bestå af forskellige løsninger afhængig af lokaleforhold og faglige  vurderinger. Eksempelvis vil der være strækninger, som egner sig til 2-1 veje.

Udover de udpegede forbindelser kan der opstå behov for at lave mere lokale stiforbindelser. Det kan især være omkring skoler, hvor der kan være behov for at skabe en sikker forbindelse fra det overordnede stinet og  helt hen til skolen. Disse lokale forbindelser indgår ikke i denne plan, men vil blive vurderet løbende.

Hvor starter vi

På baggrund af bl.a. borgersamlingen og input fra spørgeskema-undersøgelsen har Esbjerg Kommune udvalgt potentielle cykelstiprojekter, som der arbejdes videre med i denne planperiode. 

I første omgang bliver der udvalgt 10 cykelstiprojekter, som der vil blive udarbejdet idéforslag til. Udvælgelsen er ikke foretaget endnu. Strækningerne vil senere blive lagt op til politisk drøftelse og behandling for at få fastlagt hvilke strækninger, der skal realiseres i planperioden.

Andre tiltag

I Esbjerg Kommune vil vi gerne have, at det er fedt at cykle. Hvis man vælger at tage cyklen på arbejde, til skole, eller på udflugt, så skal man også have en god oplevelse og en følelse af, at man bliver prioriteret. Det er ikke altid nødvendigvis tiltag i form af asfalt, som kan få cyklisterne til at føle sig prioriteret. Cykelfremme kan bl.a. være arrangementer for de cyklende, bedre cykelparkering og pumpestationer, så det er let at få luft i dækkene.

Regionale og nationale netværk

Esbjerg Kommune er i dag aktive medlemmer i Det Kommunale Cykelfagråd og Cykelambassaden. Dette skal kommunen fortsat være i fremtiden.

Samtidig arbejder Esbjerg Kommune sammen med flere andre kommuner i Region Syddanmark omkring et cykelnetværk, der skal styrke cykelområdet i denne del af landet. Det kan være cykelstiforbindelser på tværs af kommunerne og fælles kampagner.

Esbjerg Kommune arbejder sammen med Destination Vadehavskysten og Nationalpark Vadehavet om at udvikle bæredygtig turisme, herunder at udnytte potentialet i cykelturisme og cyklende gæster i kommunen.

​Cykling for alle

Cykling kan skabe fantastiske og skønne øjeblikke, derfor skal cykling også udbredes i blandt kommunens udsat­te og handicappede borgere, og der vil i planperioden arbejdes med at fremme cykling blandt denne gruppe af borgere. 

Desuden skal der i planperioden arbejdes for, at nye inter­nationale borgere i Esbjerg Kommune opnår kendskab til brugen af cyklen som transportmiddel samt den danske cykelkultur generelt.

Esbjerg Kommunes generelle målsætninger for cyklister:

Fremadrettet skal mindst 60% vurdere Esbjerg Kommune som en god eller meget god cykelkommune. I borgerundersøgelsen foretaget i 2020 lå andelen på 49%.

Læs om målsætningerne for de fire målgrupper

Fremadrettet skal mindst 40% være tilfredse eller meget tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier i Esbjerg Kommune. I borgerundersøgelsen foretaget i 2020 lå andelen på 29%.

Læs om målsætningerne for de fire målgrupper

Personer som føler sig utrygge i trafikken, når de cykler i Esbjerg Kommune, skal maksimalt være 15%. I borgerundersøgelsen foretaget i 2020 lå andelen på 24%.

Læs om målsætningerne for de fire målgrupper