Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Rydningspligt og etablering af skov

Hvis du ejer eller bruger landbrugsjord, er du som hovedregel forpligtet til at holde arealerne fri for opvækst af træer og buske. 

Landbrugsjord er det samme som ubebyggede og ubefæstede arealer, der kan anvendes til jordbrugsmæssige formål. Reglerne gælder derfor også for arealer med eng, hede og lignende typer af lysåbne halvkulturarealer.

Jorden skal holdes lysåben ved for eksempel slåning eller afgræsning. Opvækst på heder, enge, moser og andre lysåbne arealer skal ryddes mindst hvert femte år. Du har ikke pligt til at rydde opvækst fra før år 2004.

På landbrugsjorderne har du også mulighed for at etablere forskellige former for natur, som ikke er omfattet af rydningspligten. Det gælder blandt andet skov. I de nedenstående afsnit kan du låse om de forskellige muligheder og pligter forbundet med landbrugsjorder og natur.

Læs mere om det i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Billede fra oven af rydning af skov for at lave grænsestien