Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Spildevandsplan 2022-2027

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Esbjerg kommune.

Spildevandsplan 2022-2027 er en sektorplan, som redegør for status og plan for håndtering af spildevand i Esbjerg Kommune. Samtidig beskriver spildevandsplanen administrationsgrundlag og retningslinjer på området.

Spildevandsplanen erstatter Spildevandsplan 2016-2021 og tillæg udarbejdet til denne.

Planhierarki

Spildevandsplanen må som sektorplan ikke være i konflikt med overordnet planlægning, som f.eks. vandområdeplanen og den kommunale klima- og risikostyringsplan. Nedenstående diagram viser de væsentligste sammenhænge for spildevandsplanen.

Diagram over de væsentligste sammenhænge for spildevandsplanen

Miljøbeskyttelsesloven

Det fremgår af lovens §32, at kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder udpegning af de kloakerede områder. For nærmere information herom henvises til miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandsbekendtgørelsen

Det fremgår af bekendtgørelsens §5, hvad spildevandsplanen skal indeholde. For nærmere information herom henvises til spildevandsbekendtgørelsen.

Vandområdeplan

Vandområdeplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan vi i Danmark kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand. For nærmere oplysninger om vandområdeplan 2021-2027 henvises til afsnit Recipienter, natur og biodiversitet.

Kommuneplan

Kommuneplan 2022-34 er den samlede plan for den fysiske udvikling i Esbjerg Kommune. Kommuneplanen fastlægger byrådets mål og retningslinjer for kommunens udvikling både i byerne og i det åbne land for en periode på 12 år. 

Esbjerg Kommune har udarbejdet en Planstrategi 2022-2034 med målsætninger for klimatilpasning. For nærmere oplysning henvises til afsnit om klimatilpasning.

Klima- og risikostyringsplan

Kystdirektoratet har udpeget et område ved Esbjerg by og havn som værende i risiko for oversvømmelse efter EU´s Oversvømmelsesdirektiv, og Esbjerg Kommune er dermed forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan.

For at sikre en helhedsorienteret risikostyring, har Esbjerg Kommune valgt at supplere Kystdirektoratets udpegning med et område i Esbjerg Bymidte, der i Kommuneplanen er udpeget efter Planlovens bestemmelser. Dette er kommunens Klima- og risikostyringsplan. Klima- og risikostyringsplanen er udarbejdet som et tillæg til kommuneplanen.

Her kan du læse spildevandsplanen