Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gravearbejde

Der er et par ting du skal være opmærksom på, før du giver dig i kast med at grave.

Før du graver
Hvis du, inden du går i gang med bygge- eller anlægsarbejder, har mistanke om, at jorden kan være forurenet, skal du kontakte Miljø, som kan fortælle, hvordan du skal forholde dig. Det vil være nyttigt for os, hvis du har oplysninger eksempelvis om: 

 • Der tidligere har været aktiviteter på arealet, som kan have medført forurening.
 • Arealet er en gammel jordfyldplads.
 • Forureningen er konstateret i forbindelse med opgravningen af en olietank.
 • Det er et areal, hvor der gennem mange år er spildt olie f.eks. når en olietank blev fyldt.
Forurening ved gravearbejde

Du har pligt til at anmelde det til os, hvis du opdager en forurening.
Stands gravearbejdet/byggeriet straks og kontakt Miljø, hvis jordens lugt eller udseende giver mistanke om, at den er forurenet.

Tegn på forurening kan bl.a. være:

 • Oliehinde.
 • Lugt.
 • Ændret farve af jord/vand

Se også akut forureningsuheld.

Regler omkring de øverste 50 cm jord

50 cm reglen
Som ejer eller bruger skal du sikre, at det øverste 50 cm jordlag er uforurenet på den ubebyggede og ubefæstede del af ejendommen.

Dette gælder, hvis anvendelsen ændres til, eller ved nybyggeri hvor anvendelsen er:

 • Børn, der leger med jordbolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • kolonihave
 • sommerhus


 

Formålet er, at boliger og børneinstitutioner mv. skal kunne anvendes, uden at man behøver at være forsigtig ved kontakt med jorden. 

Reglen gælder for:

 • alt nybyggeri på et areal med en af ovennævnte anvendelser.
 • bygge- og anlægsarbejder på den ubebyggede del af et areal, der allerede anvendes til en af de nævnte anvendelser; dog undtagen eksisterende en- og tofamilieshuse.

Det betyder: Du behøver ikke at opfylde 50 cm reglen ved tilbygninger eller omlægning af haven ved et almindeligt parcelhus, heller ikke selv om det er områdeklassificeret.

Hvis du ikke har mulighed for at sikre 50 cm ren jord øverst, skal du i stedet bebygge eller etablere varig fast belægning, f.eks. i form af fliser, som hindrer direkte kontakt med den underliggende jord.

Dokumentér forureningsgraden af de øverste 50 cm
Hvis du ønsker at få dokumenteret forureningsgraden i de øverste 50 cm jord på et områdeklassificeret areal, så anbefaler vi følgende:

 • Kontakt en miljørådgiver/geotekniker, som skal gøre følgende:
  • Inddel arealet i lige store områder af en størrelse på 250-400 m2.
  • I hvert af disse områder udtages prøver i to dybder af 10-15 cm og ca. 40 cm under terræn.

Muld med lille grønt skud iDisse prøver skal hver bestå af 5 delprøver, der blandes til en prøve.
Delprøverne udtages jævnt fordelt ud over området i den angivne dybde.

Bemærk: Prøverne fra de to dybder må ikke blandes sammen

Dvs. hvis grunden f.eks. er 700 m2, så inddeles den i 2 områder. Fra hvert område skal der være 2 prøver, der hver består af 5 delprøver fra samme dybde; altså 4 prøver i alt. 

Disse prøver sendes til analyse for stofferne i ”jordpakken” for at vi bagefter kan vurdere og godkende dokumentationen: