Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Status for PFAS/PFOS i Esbjerg & Fanø Kommuner

  

Seneste nyt

23. november 2021

Status for undersøgelser ved Esbjerg Brandskole

Med henblik på at vurdere forurening med fluorerede stoffer (PFAS) fra Esbjerg Brandskole, har Esbjerg Kommune i oktober og november 2021 gennemført undersøgelser i områder ved brandskolen med prøvetagning af jord, grundvand, overfladevand, sediment og græs. Formålet med undersøgelserne er ved en screening, at give et overordnet billede af forureningsudbredelse og påvirkning af omgivende arealer omkring Esbjerg Brandskole og nærliggende engarealer ved Novrup Bæk. Prøvetagning er forestået af Esbjerg Kommune og NIRAS (rådgivende ingeniører), mens kemiske analyser er udført af Eurofins og Fødevarestyrelsen. Analyser af jord, sediment, vand og græs har omfattet op til 22 forskellige PFAS-forbindelser bl.a. stofferne PFOS og PFOA. Endvidere er jordprøver blevet analyseret for oliestoffer og tjærestoffer, da der tidligere er påvist olie og tjærestoffer i sediment fra vandløb ved Brandskolen.

Der er påvist indhold af PFAS i vand fra Novrup Bæk (publiceret på kommunens hjemmeside den 28. oktober). Ved seneste undersøgelser er der påvist højere indhold af PFAS i vandprøver fra en grøft og et vandhul beliggende ved Esbjerg Brandskole. Grøften og vandhullet har forbindelse via Uglvig Bæk til Novrup Bæk. Analyser af vand fra en grøft beliggende længere væk fra brandskolen og vand fra tilløbet Novrup Engbæk viser lave indhold af PFAS. Generelt vurderes, det de påviste indhold af PFAS i Novrup Bæk også er repræsentative for indholdet i Novrup Bæk længere nedstrøms på vejen mod udløbet i Vadehavet. Der vil dog ske en fortynding ved tilløb fra grøfter, dræn og mindre vandløb, men det vurderes på baggrund af resultaterne, at indholdet er på et relativt højt niveau hele vejen ud mod vadehavet. Prøver udtaget fra vandløb opstrøms brandskolen viser, at der er et baggrundsniveau af PFAS. Baggrundsniveau viser at der forekommer PFAS i små mængder opstrøms brandskolen. Kilde til det målte baggrundsniveau er ukendt. Prøver fra vandløb er stikprøver, da indholdet kan variere meget, og er således et udtryk for et øjebliksbillede.

På arealer tæt på brandskolen er der påvist indhold af PFAS i flere analyserede jordprøver. Indholdet overskrider grænseværdi for 4 PFAS i jord (sum af stofferne PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) med ca. en faktor 10. I engene ved Novrup Bæk syd for brandskolen (nedstrøms) er der også påvist indhold af PFAS i jorden som overskrider grænseværdien for 4 PFAS. Der er dog i engene syd for brandskolen generelt påvist lavere indhold af PFAS i jorden i forhold til indholdet i jordprøver udtaget tæt på brandskolen. Desuden viser undersøgelserne, at der ikke er påvist væsentlig indhold af olie og tjærestoffer i de analyserede jordprøver.

Der er påvist indhold af flere PFAS-forbindelser i analyser af græsprøver (enkelte analyser afventer laboratoriets verifikation af påviste indhold). Indholdet af PFAS er størst i prøver fra områder tæt ved Esbjerg Brandskole, hvor der også er påvist højeste indhold af PFAS i jorden. Forurening med PFAS i jord og græs er primært påvist på de vandløbsnære arealer. Det er den foreløbige vurdering, at nærheden til vandløbet er afgørende ift. udbredelsen af forureningen i terrænnær jord og græs, hvor spredning af PFAS sker, når vandstanden i åen er høj og der er vand på engene.

I grundvand fra boringer (anvendes ikke til drikkevand) er der påvist PFAS-stoffer primært PFOA og PFOS. I to tilfælde overskrides grundvandskvalitetskriteriet for af sum af 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS).

Resultaterne af undersøgelser er midlertidige og afventer yderligere verifikation, vurdering og kvalitetssikring. NIRAS er i gang med at vurdere data og udarbejde en rapport, som forventes publiceret i uge 50.

Bilag:

  1. Situationsplan med prøvetagningspunkter
  2. Tabeller med analyseresultater jord
  3. Tabeller med analyseresultater grundvand
  4. Tabeller med analyseresultater overfladevand
  5. Tabeller med analyseresultater, sediment
  6. Tabeller med analyseresultater, græs

 

16. november 2021

Frarådning af fiskeri i havet ved Tjæreborg Enge

Fiskeri frarådes

 

12. november 2021

Der er i oktober 2021 foretaget oprensning af Novrup Bæk opstrøms tilløbet fra Uglvig Bæk som en del af vandløbets vedligeholdelse. Der er udtaget prøver af det opgravede sediment. Prøverne viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser, der er over detektionsgrænserne (DL i analyserapporten).

Analyserapport 29.10.2021 - Sediment fra Novrup Bæk opstrøms tilløb fra Uglvig Bæk

Kort - Oprenset strækning af Novrup Bæk

 

28. oktober 2021

Prøveresultater af overfladevand fra vandløb og 3 boringer udtaget den 18. oktober 2021

Grundvand Novrupvej 101

Grundvand Tjæreborgvej 182

Grundvand Tjæreborgvej 188

Vandløb mellem Novrupvej 106 og 108

Vandløb ved Krogsgårdsvej 28

Vandløb mellem Krogsgårdsvej 32 og 34

Udtagningssteder for overfladevand ved Novrup Bæk

 

Plan & Miljøudvalget træffer svær beslutning om spildevand med PFAS/PFOS

Dagens møde i Plan & Miljøudvalget handlede om, hvordan Esbjerg Kommune skal stille sig i sagen omkring indholdet af PFAS i spildevandet fra to lokale virksomheder.
 
Plan & Miljøudvalget har på et udvalgsmøde den 5. november godkendt, at RelyOn Nutec og Deponi Syd kan komme af med deres spildevand til Renseanlæg Øst, hvis virksomhederne kan reducere indholdet af PFAS/PFOS i vandet. Den teknik, som virksomhederne vælger at anvende, anser Esbjerg Kommune for at være den bedst tilgængelige teknik til at rense for PFAS/PFOS i de to tilfælde.
 
Det betyder, at virksomhederne vil kunne rense spildevandet, så det opfylder kravene, der stilles til drikkevand. Beslutningen betyder, at virksomhederne kan genoptage driften.
 
Et enigt udvalg fremfører, at beslutning har været svær at træffe. Selv om udvalget har sat et meget restriktivt krav, så vil spildevandet, efter det har været en tur gennem det offentlige rensningsanlæg, stadig være forurenet med PFOS i forhold til, hvad der må lukkes ud i Vadehavet. Det skal tilføjes, at der kommunen bekendt ikke er andre teknologier, der kan rense bedre.
 
Beslutningen var også svær, fordi en manglende stillingtagen ville føre andre miljømæssige konsekvenser med sig. Samtidig vurderes det, at der ikke er lovhjemmel til at meddele et standsningspåbud til de to virksomheder.
 
Opstår problemstillingen med andre virksomheder, har udvalget nu besluttet, at processpildevand skal renses ned til det kommende drikkevandskvalitetskriterie, såfremt det er muligt med den nu kendte teknologi.
 
Udvalget ser frem til, at Miljøstyrelsen kommer med et kvalitetskriterie for PFAS/PFOS i processpildevand.
Udvalget har også valgt at sende de kommende afgørelser i høring hos Miljøstyrelsen.
 
Kontaktinformation
Karen Sandrini, udvalgsformand for Teknik & Miljø telefon 22998187

Indholdsfortegnelse