Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming områdefornyelse

Bramming er en stationsby midt i en spændende udvikling. Esbjerg Kommune har i årene 2017-2023 gennemført en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen havde til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfattede en lang række forskellige tiltag. Indsatsen var finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Læs mere om tiltagene på denne side.

Esbjerg Kommune har i årene 2017-2023 gennemført en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen havde til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfattede en lang række forskellige tiltag. Indsatsen var finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Byfornyelsen er baseret på 3 typer byfornyelse

 • Områdefornyelse
  Til at gennemføre en række indsatser i bymidten blev der afsat i alt 18,5 mio. kr.
  Intentionerne bag indsatserne blev beskrevet i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen. Områdefornyelsen blev gennemført i tæt samarbejde med Bramming Byforum.
 • Bygningsfornyelse  
  Parallelt med områdefornyelsen blev der afsat en pulje på 6 mio. kr. til tilskud til privat bygningsistandsættelse i det område, der var omfattet af områdefornyelsen. Puljen har støttet en række renoveringsprojekter. Læs mere om bygningsfornyelse.
 • Gårdforbedring
  Som led i den samlede byfornyelsesindsats for Bramming bymidte besluttede byrådet at gennemføre en såkaldt gårdforbedring. En gårdforbedring er et samlet projekt for forbedring af en række samlede private friarealer.
  Læs mere om gårdforbedring

Du kan se forskellige resultater af områdefornyelsen nedenfor.

Det tog 6 år at nå i mål med den samlede byfornyelse, som har resulteret i en perlerække af forbedringer rundt i bymidten. Entreprenørmaskiner og håndværkere har fyldt en del i gadebilledet, og der er blevet gravet og nedrevet, anlagt og plantet, monteret og installeret. Nu er indsatsen ved vejs ende, og resultaterne har været det hele værd.

For at fejre dette og få sagt ordentligt tak til hinanden og borgerne, inviterede Esbjerg Kommune og Bramming Byforum i samarbejde med HHI Bramming til byfornyelsesfest.

Læs mere om dagen og se video og billeder.

Resultater af områdefornyelsen

Nørretorv

Nørretorv er renoveret for at indbyde til mere leg og liv i bymidten. Grusbedene er erstattet af blomstrende bede. Her inviterer nye træplinte med forskudte forløb til både ophold og leg imellem summende insekter.

To træer er fjernet for at give plads til etablering af en scene, som ved festlige lejligheder kan overdækkes med solsejl. Resten af de 15 år gamle træer er bevaret sammen med den fine røde teglbelægning. Nye master med spots lyser torvet op.

Skøjtesøerne

Området ved Skøjtesøerne er totalrenoveret. Der er lavet nye stier, opholdsmuligheder, bålhytte, kano-rampe mv. Søerne er renset op, og så er der tyndet godt ud i krattet på skrænterne.

Stibelysningen omkring de 2 søer har Bramming Lokalråd skaffet via fondssøgning. Kaj Lykke spejderne har opsat langborde til fri afbenyttelse. 

Træskulpturen ”Tudse” vogter over det færdige resultat.

Skolegade

I Skolegade er der etableret nye tidssvarende fortove i begge sider af gaden, mens der i krydset ved Plantagevej er etableret en rød hævet flade for at dæmpe bilernes fart.

På gadens sydside har en opfattende renovering struktureret parkeringsarealer, friarealer og forbindelser. Der er oprettet en række nye opholdsmiljøer både ud mod gaden og inde på selve gårdarealet. Mellem gade og p-pladser er der sat bøgepur og gadetræer, som med tiden vil få de parkerede biler til at fylde mindre i gadebilledet.

Mødestedet

Med nye træer og blomsterbede er forarealet til Mødestedet opgraderet og gjort mere imødekommende.

Foran de to hovedindgange er der etableret små opholdspladser med bænke, som inviterer husets mange daglige brugere til at tage ophold i solen og få en uformel snak med de forbipasserende.

Viadukten

I samarbejde med BaneDanmark er både tunnelanlægget og dets omgivelser renoveret, så området fremtræder mere trygt og attraktivt med ensartede stensætninger, beplantning og læmure og en bedre belysning af cykel- og gangtunnellerne.

Det farvede speciallys, som forvandler jernbanebroen til en lysende skulptur, er en gave fra Bramming Byforum.

Toiletbygning på Kikkenborg Plads

Det offentlige toilet på Kikkenborg Plads har gennemgået omfattende totalrenovering både indvendigt og udvendigt.

Den indvendige ruminddeling er ændret for at forbedre adgangsforholdene og opgradere handicaptoilettet. El- og kloakinstallationer er fornyet og der er etableret gulvvarme og sensorstyret LED-belysning.

Biblioteksparken

Byens mest centrale grønne område har gennemgået omfattende renovering. Haven bag Vindrosen er også renoveret og åbnet, så den nu indgår som en del af parken. Indgange, stier og beplantninger er renoveret, så hele parken virker mere åben og lettilgængelig, og der er opsat forskellige nye sidde- og opholdsmøbler.

Endelig er Biblioteksparken også blevet byens skulpturpark. 8 stenskulpturer fra Brammings 3. stensymposium er flyttet ind i parken, hvor de har fået selskab af en træ-skulpturgruppe af Jan Agerbo, som er opført for midler rejst af Kulturnatforeningen i Bramming.

Storegade og Jernbanegade – mellem bymidte og banegård

Med renovering af strækningen er bymidte og banegård bundet tættere sammen. Med etableringen af nye små opholdspladser handler strækningen nu ikke længere blot om at komme fra A til B. Nu er der mulighed for pause og oplevelse undervejs.

Fortovene er flere steder blevet opgraderet, og en ny grøn afskærmning af den store p-plads får bilerne til at fylde mindre i gadebilledet. Røde asfaltstriber langs kørebanen og en ændret opstribning i lyskrydset forbedrer forholdene for cyklisterne.

Nyrenoverede private ejendomme bidrager til det samlede løft af området.

Banegården

Hele ankomsten til Bramming Banegård er renoveret.

En ny forplads fremhæver de smukke gamle banegårdsbygninger og øger samtidig trygheden og overskueligheden. Ekstra belysning, bænke og beplantning skaber en venlig og imødekommende stemning.

Krydset mod Elmegade er renoveret med en hævet flade for at sænke trafikhastigheden. Parkeringsplads og cykelparkering øst for banegården er også renoveret.”

Guttorms Plads

På hjørnet ud for Storegade 1 er spildplads omdannet til bymiljø. Den gamle indkørsel til p-pladsen er nedlagt og erstattet af et nyt byrum.

Arealet er indrettet med plads til lidt ophold, leg og hygge. Mod p-pladsen er der afskærmet med beplantning, og nye master med spots lyser pladsen op. Langs bagvæggen er der opsat en bølgeplint, hvor man har mulighed for at trække sig lidt tilbage.

Pladsens navn er fundet via navnekonkurrence.

C. K. Olesens Plads

Ud for Vindrosen er der indrettet en lille ny opholdsplads. Pladsen er enkelt udført med en rund bænk omkring det flotte gamle træ, og kantet af et højbed ind mod p-arealet.

Pladsen fremhæver, sammen med den nye effektbelysning, stien ind til Biblioteksparken.

Pladsen er navngivet efter byens første fotograf. Han opførte også ejendommen Jernbanegade 10, der ligger op ad pladsen.

Attraktive passager

For at binde handelsfunktionerne i Nørregade bedre sammen med parkeringspladserne i Skolegade er der i samspil med det store gårdforbedringsprojekt åbnet en række nye passager mellem Skolegade og Nørregade/Nørretorv.

De nye passager er etableret over private arealer, der er stillet til rådighed af velvillige ejere.

De godt fordelte passager gør det nu muligt at færdes let og ubesværet på kryds og tværs af Bramming bymidte.

 

Anlægget

En række forbedringer er udført med henblik på at gøre Anlægget endnu mere oplagt at benytte i hverdagen såvel som til fest. Indgangene er gjort tydeligere og kønnere, imens et nyt hegn mod Tværsigvej skal forhindre farlige situationer, hvor børn løber direkte igennem beplantningen og ud på vejen. Der et etableret flere opholds- og legemuligheder, og rundt omkring i skovbunden er der lagt løg eller sået frø, som i løbet af forår og sommer vil danne farverige blomsterpletter. Faciliteterne omkring scene og flagplæne har fået et løft, blandt andet er der etableret strømstik ved scenen.