Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming områdefornyelse

Bramming er en stationsby midt i en spændende udvikling.
Følg med i projekterne på denne side. 
Side under opbygning.

Esbjerg Kommune gennemfører i årene 2017-2022 en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en lang række forskellige tiltag. Indsatsen er finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Byfornyelsen er baseret på 3 typer byfornyelse

 • Områdefornyelse
  Til at gennemføre en række indsatser i bymidten er der afsat i alt 13,5 mio. kr.
  Intentionerne bag indsatserne er beskrevet i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen. Områdefornyelsen gennemføres i tæt samarbejde med Bramming Byforum.
 • Bygningsfornyelse  
  Parallelt med områdefornyelsen er der afsat en pulje på 6 mio. kr. til tilskud til privat bygningsistandsættelse i det område, der er omfattet af områdefornyelsen. Puljen har støttet en række renoveringsprojekter (mere information følger).
 • Gårdforbedring
  Med henblik på at gennemføre en samlet forbedring af friarealerne mellem Nørregade og Skolegade, er Esbjerg Kommune i dialog med de relevante private grundejere. Projektet skal ses i sammenhæng med områdefornyelsens øvrige indsatser omkring Skolegade og Nørregade. Projektudviklingen vil ske i tæt samarbejde med grundejerne (mere information følger).

Du kan se forskellige resultater af områdefornyelsen - både igangværende og afsluttede projekter - nedenfor.

Igangværende projekter

Det næste, du kan forvente..

Vi er i fuld gang med at planlægge og gennemføre de næste projekter. Udviklingen af projekterne sker i samarbejde med lokale arbejdsgrupper, hvor borgere og andre interessenter er repræsenteret.

Lige nu har vi gang i

Nørretorv

Projektet
Torvets eksisterende grundopbygning og kvaliteter bevares i vid udstrækning, herunder den fine belægning af røde Gørdingklinker og størstedelen af de nu 15 år gamle træer.
To træer er fjernet for at give plads til etablering af en scene. Under de tilbageværende træer erstattes grusbelægning af grønne bede, hvori der etableres lange træplinte, der med knækkede og forskudte forløb, inviterer til både ophold og leg. Der opsættes master med spotbelysning og skabes mulighed for at opsætte yderligere pæle til udspænding af solsejl over scenen ved relevante lejligheder.

Processen
Håndværkerne er i gang og arbejdet forventes at være afsluttet inden jul. Men først til sommer 2021, når de nye plantninger træder i karakter, vil man opleve det færdige helhedsudtryk.

Biblioteksparken

Projektet
Der arbejdes med at styrke de forskellige karakterer, som parkens forskellige områder allerede består af: Det ”klassiske” parkrum omkring søen, den åbne ”eventplæne” ud for biblioteket, og imellem disse det skyggefulde område med ”skovbund” under høje trækroner. Haven bag Vindrosen tænkes ind som en naturlig tilføjelse i det samlede grønne anlæg og indrettes med en mere intim og havelignende karakter med hyggekroge, blomsterbede, frugttræer og en terrasse. 

Processen
Stier og beplantninger er renoveret i efteråret 2020, så parken virker mere åben og lettilgængelig. I foråret 2021 opstilles skulpturer samt nyt inventar i form af forskellige sidde- og opholdsmøbler.

Storegade og Jernbanegade – mellem bymidte og banegård

Projektet
I lyskrydset ændres opstribningen for at øge bilisternes opmærksomhed på cyklisterne. På den første del af strækningen (Storegade) etableres et nyt fortov med kantsten, og i Jernbanegade etableres både nye små opholdspladser og en ny grøn afskærmning af den store p-plads. Fortovet ud for Postgården skal gøres lidt bredere – til gengæld bliver det nogle steder tilsvarende lidt smallere på modsatte side. Foran banegården skal etableres en forplads med ny belægning.

Processen
Lige nu er håndværkerne i fuld gang med strækningen mellem Viadukten og Postgaarden. Derefter kommer 2. etape – hen til banegården. Det samlede projekt forventes et stå færdigt omkring årsskiftet 2021/22.

De foreløbige resultater

Skøjtesøerne

Området ved Skøjtesøerne er totalrenoveret. Der er tyndet kraftigt ud i områdets beplantning, og der er etableret nye stier, opholdsmuligheder, bålhytte mv. Træskulpturen ”Tudse” vogter over det færdige resultat.

Belysningen af stierne omkring de 2 søer har Bramming Lokalråd skaffet via fondssøgning.

Skolegade

I Skolegade er der etableret nye tidssvarende fortove i begge sider af gaden.

På hjørnet mod Plantagevej er der indrettet en ny opholdsplads, mens der i selve krydset er etableret en rød hævet flade, for at sænke hastigheden på biltrafik. Endelig er der langs med COOPs p-plads sat en afskærmende grøn beplantning.

Mødestedet

Med nye træer og blomsterbede er forarealet til Mødestedet opgraderet og gjort mere imødekommende.

Foran de to hovedindgange er der etableret små opholdspladser med bænke, som inviterer husets mange daglige brugere til at tage ophold i solen og få en uformel snak med de forbipasserende.

Viadukten

I samarbejde med BaneDanmark er både tunnelanlægget og dets omgivelser renoveret, så området fremtræder mere trygt og attraktivt med ensartede stensætninger, beplantning og læmure og en bedre belysning af cykel- og gangtunnellerne.

Det farvede speciallys, som forvandler jernbanebroen til en lysende skulptur, er en gave fra Bramming Byforum.

Toiletbygning på Kikkenborg Plads

Det offentlige toilet på Kikkenborg Plads har gennemgået omfattende totalrenovering både indvendigt og udvendigt.

Den indvendige ruminddeling er ændret for at forbedre adgangsforholdene og opgradere handicaptoilettet. El- og kloakinstallationer er fornyet og der er etableret gulvvarme og sensorstyret LED-belysning.