Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming områdefornyelse

Bramming er en stationsby midt i en spændende udvikling. Esbjerg Kommune gennemfører i årene 2017-2022 en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en lang række forskellige tiltag. Indsatsen er finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Følg med i projekterne på denne side.

Esbjerg Kommune gennemfører i årene 2017-2022 en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en lang række forskellige tiltag. Indsatsen er finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Byfornyelsen er baseret på 3 typer byfornyelse

 • Områdefornyelse
  Til at gennemføre en række indsatser i bymidten er der afsat i alt 18,5 mio. kr.
  Intentionerne bag indsatserne er beskrevet i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen. Områdefornyelsen gennemføres i tæt samarbejde med Bramming Byforum.
 • Bygningsfornyelse  
  Parallelt med områdefornyelsen er der afsat en pulje på 6 mio. kr. til tilskud til privat bygningsistandsættelse i det område, der er omfattet af områdefornyelsen. Puljen har støttet en række renoveringsprojekter. Læs mere om bygningsfornyelse.
 • Gårdforbedring
  Som led i den samlede byfornyelsesindsats for Bramming bymidte har byrådet besluttet at gennemføre en såkaldt gårdforbedring. En gårdforbedring er et samlet projekt for forbedring af en række samlede private friarealer.
  Læs mere om gårdforbedring

Du kan se forskellige resultater af områdefornyelsen - både igangværende og afsluttede projekter - nedenfor.

Igangværende projekter

Lige nu arbejder vi med…

Vi er nu nået til realiseringen af områdefornyelsens sidste projekter.

Udviklingen af projekterne er sket i samarbejde med lokale arbejdsgrupper, hvor borgere og andre interessenter var repræsenteret.

Lige nu har vi gang i

 

Attraktive passager

Projektet
Det skal være let og behageligt at færdes på kryds og tværs af Bramming bymidte. For at binde Nørregade bedre sammen med parkeringspladserne i Skolegade, vil der blive åbnet en række nye passager. De eksisterende renoveres.

Ved flere af passagerne skabes små opholdszoner til de korte pauser.

Processen
Etableringen af de nye passager sker i samspil med det store gårdforbedringsprojekt. Dette vil i store træk stå færdigt i sommeren 2022. En del planter sættes dog først til efteråret, da det er for tørt til at plante om sommeren.

 

Skolegade

Projektet
En ny række gadetræer langs sydsiden af Skolegade skal fuldende den smukke gade og skabe en smuk overgang til det nyrenoverede gårdanlæg. Træerne plantes i en bund af bøgepur, som med tiden vil få de parkerede biler til at fylde mindre i gadebilledet.

Processen
Plantningen sker i koordineret samspil med det store gårdforbedringsprojekt, som i store træk vil stå færdigt i sommeren 2022. En del af beplantningen udføres dog først til efteråret, da det er for tørt til at plante om sommeren.

Anlægget

Projektet
Det skal være mere attraktivt at benytte Anlægget til både hverdag og fest. Indgangene skal gøres tydeligere og kønnere, og der skal være flere opholdsmuligheder, legeredskaber og blomster i skovbunden. Og så skal faciliteterne omkring scene og flagplæne forbedres. Langs Tværsigvej sættes hegn for at undgå farlige situationer, hvor børn løber igennem beplantningen og direkte ud på vejen.

Processen
Entreprenørerne har allerede gennemført en lang række forbedrende tiltag i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022. Særligt synlig mod omgivelserne er den restaurerede hovedindgang ved Plantagevej. Hegnet langs Tværsigvej ser lidt voldsomt ud i starten, men det vil med tiden blive delvist skjult af planter.

I løbet af sommeren 2022 vil der også blive etableret el-stik ved scenen.

Resultater af områdefornyelsen

Nørretorv

Nørretorv er renoveret for at indbyde til mere leg og liv i bymidten. Grusbedene er erstattet af blomstrende bede. Her inviterer nye træplinte med forskudte forløb til både ophold og leg imellem summende insekter.

To træer er fjernet for at give plads til etablering af en scene, som ved festlige lejligheder kan overdækkes med solsejl. Resten af de 15 år gamle træer er bevaret sammen med den fine røde teglbelægning. Nye master med spots lyser torvet op.

Skøjtesøerne

Området ved Skøjtesøerne er totalrenoveret. Der er lavet nye stier, opholdsmuligheder, bålhytte, kano-rampe mv. Søerne er renset op, og så er der tyndet godt ud i krattet på skrænterne.

Stibelysningen omkring de 2 søer har Bramming Lokalråd skaffet via fondssøgning. Kaj Lykke spejderne har opsat langborde til fri afbenyttelse. 

Træskulpturen ”Tudse” vogter over det færdige resultat.

Skolegade

I Skolegade er der etableret nye tidssvarende fortove i begge sider af gaden.

På hjørnet mod Plantagevej er der indrettet en ny opholdsplads, mens der i selve krydset er etableret en rød hævet flade, for at sænke hastigheden på biltrafik. Endelig er der langs med COOPs p-plads sat en afskærmende grøn beplantning.

Mødestedet

Med nye træer og blomsterbede er forarealet til Mødestedet opgraderet og gjort mere imødekommende.

Foran de to hovedindgange er der etableret små opholdspladser med bænke, som inviterer husets mange daglige brugere til at tage ophold i solen og få en uformel snak med de forbipasserende.

Viadukten

I samarbejde med BaneDanmark er både tunnelanlægget og dets omgivelser renoveret, så området fremtræder mere trygt og attraktivt med ensartede stensætninger, beplantning og læmure og en bedre belysning af cykel- og gangtunnellerne.

Det farvede speciallys, som forvandler jernbanebroen til en lysende skulptur, er en gave fra Bramming Byforum.

Toiletbygning på Kikkenborg Plads

Det offentlige toilet på Kikkenborg Plads har gennemgået omfattende totalrenovering både indvendigt og udvendigt.

Den indvendige ruminddeling er ændret for at forbedre adgangsforholdene og opgradere handicaptoilettet. El- og kloakinstallationer er fornyet og der er etableret gulvvarme og sensorstyret LED-belysning.

Biblioteksparken

Byens mest centrale grønne område har gennemgået omfattende renovering. Haven bag Vindrosen er også renoveret og åbnet, så den nu indgår som en del af parken. Indgange, stier og beplantninger er renoveret, så hele parken virker mere åben og lettilgængelig, og der er opsat forskellige nye sidde- og opholdsmøbler.

Endelig er de 8 stenskulpturer fra Brammings 3. stensymposium i 2004 flyttet ind i parken, hvor de giver parkens brugere en helt ny oplevelse. Her suppleres de af en nyindkøbt træ-skulpturgruppe, som er opført for midler rejst af Kulturnatforeningen i Bramming.

Storegade og Jernbanegade – mellem bymidte og banegård

Med renovering af strækningen er bymidte og banegård bundet tættere sammen. Med etableringen af nye små opholdspladser handler strækningen nu ikke længere blot om at komme fra A til B. Nu er der mulighed for pause og oplevelse undervejs.

Fortovene er flere steder blevet opgraderet, og en ny grøn afskærmning af den store p-plads får bilerne til at fylde mindre i gadebilledet. Røde asfaltstriber langs kørebanen og en ændret opstribning i lyskrydset forbedrer forholdene for cyklisterne.

Nyrenoverede private ejendomme bidrager til det samlede løft af området.

Banegården

Hele ankomsten til Bramming Banegård er renoveret.

En ny forplads fremhæver de smukke gamle banegårdsbygninger og øger samtidig trygheden og overskueligheden. Ekstra belysning, bænke og beplantning skaber en venlig og imødekommende stemning.

Krydset mod Elmegade er renoveret med en hævet flade for at sænke trafikhastigheden. Parkeringsplads og cykelparkering øst for banegården er også renoveret.”

Nyt byrum ud for Storegade 1

På hjørnet ud for Storegade 1 er spildplads omdannet til bymiljø. Den gamle indkørsel til p-pladsen er nedlagt og erstattet af et nyt byrum.

Arealet er indrettet med plads til lidt ophold, leg og hygge. Mod p-pladsen er der afskærmet med beplantning, og nye master med spots lyser pladsen op. Langs bagvæggen er der opsat en bølgeplint, hvor man har mulighed for at trække sig lidt tilbage.

Ny opholdsplads ved Vindrosen

Ud for Vindrosen er der indrettet en lille ny opholdsplads. Pladsen er enkelt udført med en rund bænk omkring det flotte gamle træ, og kantet af et højbed ind mod p-arealet.

Pladsen fremhæver, sammen med den nye effektbelysning, stien ind til Biblioteksparken.