Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming områdefornyelse

Bramming er en stationsby midt i en spændende udvikling. Esbjerg Kommune gennemfører i årene 2017-2022 en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en lang række forskellige tiltag. Indsatsen er finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Følg med i projekterne på denne side.

Esbjerg Kommune gennemfører i årene 2017-2022 en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en lang række forskellige tiltag. Indsatsen er finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Byfornyelsen er baseret på 3 typer byfornyelse

 • Områdefornyelse
  Til at gennemføre en række indsatser i bymidten er der afsat i alt 13,5 mio. kr.
  Intentionerne bag indsatserne er beskrevet i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen. Områdefornyelsen gennemføres i tæt samarbejde med Bramming Byforum.
 • Bygningsfornyelse  
  Parallelt med områdefornyelsen er der afsat en pulje på 6 mio. kr. til tilskud til privat bygningsistandsættelse i det område, der er omfattet af områdefornyelsen. Puljen har støttet en række renoveringsprojekter. Læs mere om bygningsfornyelse.
 • Gårdforbedring
  Som led i den samlede byfornyelsesindsats for Bramming bymidte har byrådet besluttet at gennemføre en såkaldt gårdforbedring. En gårdforbedring er et samlet projekt for forbedring af en række samlede private friarealer.
  Læs mere om gårdforbedring

Du kan se forskellige resultater af områdefornyelsen - både igangværende og afsluttede projekter - nedenfor.

Igangværende projekter

Lige nu arbejder vi med…

Vi er i fuld gang med at planlægge og gennemføre de næste projekter. Udviklingen af projekterne sker i samarbejde med lokale arbejdsgrupper, hvor borgere og andre interessenter er repræsenteret.

Lige nu har vi gang i

Storegade og Jernbanegade – mellem bymidte og banegård

Projektet
I lyskrydset ved Viadukten ændres opstribningen for at øge bilisternes opmærksomhed på cyklisterne. På den første del af strækningen (Storegade) etableres et nyt fortov med kantsten, og i Jernbanegade etableres både nye små opholdspladser og en ny grøn afskærmning af den store p-plads. Fortovet ud for Postgården skal gøres lidt bredere – til gengæld bliver det nogle steder tilsvarende lidt smallere på modsatte side. Foran banegården skal etableres en forplads med ny belægning.

Processen
Lige nu er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på strækningen mellem Viadukten og Postgaarden. Om kort tid starter arbejdet med 2. etape – hen til banegården. Det samlede projekt forventes at stå færdigt omkring årsskiftet 2021/22.

Anlægget

Projektet
Mulighederne for at benytte Anlægget til såvel hverdag som fest skal forbedres. Projektet skal ser på, hvordan indgangene til Anlægget kan gøres tydeligere, hvordan borgerne kan inviteres til øget brug af Anlægget i hverdagen, samt hvordan også faciliteterne omkring scenen og flagplænen kan forbedres og give anledning til et øget aktivitetsniveau.

Processen
De konkrete forbedringsmuligheder drøftes og prioriteres i øjeblikket i dialog mellem Teknik & Miljø og arbejdsgruppens lokale repræsentanter. De konkrete forbedringer vil blive gennemført i efteråret 2021.

Resultater af områdefornyelsen

Nørretorv

Nørretorv er renoveret for at indbyde til mere leg og liv i bymidten. Grusbedene er erstattet af blomstrende bede. Her inviterer nye træplinte med forskudte forløb til både ophold og leg imellem summende insekter. To træer er fjernet for at give plads til etablering af en scene, som ved festlige lejligheder kan overdækkes med solsejl. Resten af de 15 år gamle træer er bevaret sammen med den fine røde teglbelægning. Nye master med spots lyser torvet op.

Skøjtesøerne

Området ved Skøjtesøerne er totalrenoveret. Der er lavet nye stier, opholdsmuligheder, bålhytte, kano-rampe mv. Søerne er renset op, og så er der tyndet godt ud i krattet på skrænterne. Stibelysningen omkring de 2 søer har Bramming Lokalråd skaffet via fondssøgning. Kaj Lykke spejderne har opsat langborde til fri afbenyttelse. Træskulpturen ”Tudse” vogter over det færdige resultat.

Skolegade

I Skolegade er der etableret nye tidssvarende fortove i begge sider af gaden.

På hjørnet mod Plantagevej er der indrettet en ny opholdsplads, mens der i selve krydset er etableret en rød hævet flade, for at sænke hastigheden på biltrafik. Endelig er der langs med COOPs p-plads sat en afskærmende grøn beplantning.

Mødestedet

Med nye træer og blomsterbede er forarealet til Mødestedet opgraderet og gjort mere imødekommende.

Foran de to hovedindgange er der etableret små opholdspladser med bænke, som inviterer husets mange daglige brugere til at tage ophold i solen og få en uformel snak med de forbipasserende.

Viadukten

I samarbejde med BaneDanmark er både tunnelanlægget og dets omgivelser renoveret, så området fremtræder mere trygt og attraktivt med ensartede stensætninger, beplantning og læmure og en bedre belysning af cykel- og gangtunnellerne.

Det farvede speciallys, som forvandler jernbanebroen til en lysende skulptur, er en gave fra Bramming Byforum.

Toiletbygning på Kikkenborg Plads

Det offentlige toilet på Kikkenborg Plads har gennemgået omfattende totalrenovering både indvendigt og udvendigt.

Den indvendige ruminddeling er ændret for at forbedre adgangsforholdene og opgradere handicaptoilettet. El- og kloakinstallationer er fornyet og der er etableret gulvvarme og sensorstyret LED-belysning.

Biblioteksparken

Byens mest centrale grønne område har gennemgået omfattende renovering. Haven bag Vindrosen er også renoveret og åbnet, så den nu indgår som en del af parken. Indgange, stier og beplantninger er renoveret, så hele parken virker mere åben og lettilgængelig, og der er opsat forskellige nye sidde- og opholdsmøbler. Endelig er de 8 stenskulpturer fra Brammings 3. stensymposium i 2004 flyttet ind i parken, hvor de giver parkens brugere en helt ny oplevelse.