Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Støttet bygningsfornyelse i Bramming bymidte

Som led i den samlede byfornyelsesindsats for Bramming bymidte afsatte byrådet en pulje på i alt 6 mio. kr. til støttet bygningsfornyelse. Med tilskud fra puljen er der gennemført en række private renoveringsprojekter.

Puljen er ikke længere åben for ansøgninger.

Bramming bymidte rummer en rigdom af bygninger fra perioden lige efter jernbanens etablering, hvor den unge stationsby blomstrede og var et meget vigtigt trafikknudepunkt. I årenes løb er den unge stationsbys fine detaljerede arkitektur dog flere steder blevet sløret, dels af tidens tand og dels som følge af tilbygninger, ombygninger og renoveringer med senere tiders mere moderne byggematerialer.

Puljen til bygningsfornyelse blev afsat med det formål at støtte private renoveringsprojekter, som ville medvirke til at sikre og genskabe de tabte eller truede arkitektoniske værdier. Med tilsagn om økonomisk støtte fulgte en række krav til arkitektur, materialevalg og udførelse. På den måde gav byrådet ejerne en økonomisk tilskyndelse til at gøre sig ekstra umage, når en bygning skulle renoveres. Puljen har alene de støttet udvendige renoveringsarbejder, men i flere tilfælde har ejerne ved samme lejlighed gennemført en indvendig renovering. I et enkelt tilfælde er puljen også blevet anvendt til opkøb og nedrivning af en nedslidt og skæmmende ejendom.

Historiske fotos af de konkrete ejendomme er i vid udstrækning blevet anvendt til at afklare bygningernes oprindelige detaljer. Her har fotosamlingerne hos Bramming Egnsmuseum og Bramming Byhistoriske Arkiv været en vigtig kilde til viden, men også Det Kongelige Biblioteks samling af ældre flyfotos ”Danmark set fra luften” er blevet hyppigt anvendt.

De renoverede bygninger indgår i den samlede byfornyelsesindsats for Bramming bymidte ved at bidrage til et samlet attraktivt bymiljø. Det er nu byrådets håb, at de støttede projekter vil inspirere andre bygningsejere til at have et øje for bygningernes oprindelige udtryk og særlige kvaliteter ved fremtidige renoveringsprojekter.

Renoverede ejendomme

Elmegade 15

Elmegade 15 er en privat ejerbolig. Der er bl.a. givet tilskud til

 • udskiftning af tag
 • retablering af skorsten (attrap)
 • renovering af gesimser
 • udskiftning/maling af vinduer

Vinduernes 2-farvede bemaling er udført på baggrund af historisk fotomateriale.

Elmegade 21

Elmegade 21 er en privat udlejningsbolig. Der er bl.a. givet tilskud til

 • udskiftning af tag
 • retablering af skorsten (attrap)
 • facaderenovering
 • renovering af baghus
 • nedrivning af skæmmende småbygninger

Fengers Allé 1

Fengers Allé 1 er en privat udlejningsejendom, hvor erhvervsformål er omdannet til beboelse. Der er bl.a. givet tilskud til

 • nedrivning af tidligere butikslokale og lagerbygning
 • renovering og retablering af facader, facadedekorationer, trappe og altaner
 • udskiftning af vinduer og døre
 • retablering af friarealer

Fengers Allé 3

Fengers Allé 3 er en privat ejerbolig. Der er bl.a. givet tilskud til

 • renovering af tag
 • retablering af skorsten (attrap)
 • renovering af facade, loggia og detaljer
 • udskiftning af vinduer
 • renovering af døre

Husets originale glaserede tagsten er nænsomt nedtaget, renset og genlagt. Den mørkere farve på rygningsstenene skyldes, at de originale sten var så dårlige, at mange måtte udskiftes. Det var imidlertid ikke muligt at finde de tilsvarende gamle specialsten i den præcist samme farve – men tæt på. Rygningsstenen stammer fra en anden ældre ejendom, som skulle nedrives.

Lindegade 19

Lindegade 19 er en privat udlejningsbolig. Der er givet tilskud til

 • renovering af facader, sokkel og trappe
 • genskabelse af originale sålbænke

Nørregade 10

Nørregade 10 er en privat udlejningsejendom med både erhverv og beboelse. Der er bl.a. givet tilskud til

 • udskiftning af tag
 • renovering af facade, sokkel, trappe mv.
 • udskiftning af vinduer og døre

Ejendommen er et af finere eksempler på dansk modernisme i Bramming bymidte, og der er ved renoveringen lagt vægt på at bevare og genskabe nogle af de særlige modernistiske detaljer, fx den klinkebeklædte sokkel og den firkantede tagrende.

Nørregade 24

Nørregade 24 er en privat udlejningsejendom til beboelse. Der er bl.a. givet tilskud til

 • renovering af facade
 • renovering/udskiftning af vinduer og døre
 • udskiftning af altaner

På loftet i en bagbygning har ejeren fundet husets originale hoveddør, som vil blive renoveret og genanvendt.

Skolegade 6

Skolegade 6 er en privat ejerbolig. Der er bl.a. givet tilskud til

 • renovering af facader, altan, trapper og hævet terrasse
 • udskiftning af vinduer og døre
 • retablering af skorsten (attrap)

Ejendommen blev i 2018 præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond for nænsom og vellykket renovering.

Skolegade 19

Skolegade 19 er en privat udlejningsejendom, som er omdannet fra erhvervsformål til beboelse. Der er bl.a. givet tilskud til

 • facaderenovering
 • renovering/udskiftning af vinduer, døre og porte
 • udskiftning af tag (garagebygning)

Storegade 1

Storegade 1 er en privat udlejningsejendom med både erhverv og beboelse. Der er bl.a. givet tilskud til

 • udskiftning af tag
 • retablering af skorstene (attrapper)
 • renovering og retablering af facade og detaljer
 • renovering af sokkel og trapper

Søvej 6

Søvej 6 er en privat ejerbolig. Der er bl.a. givet tilskud til

 • udskiftning af tag og skorsten
 • renovering af facade, detaljer og trappe
 • renovering/udskiftning af vinduer og døre

 

Viadukten 12

Viadukten 12 er en privat ejerbolig. Der er givet tilskud til

 • renovering af facadepartier
 • renovering af trappe
 • genskabelse af originale gelændere til trappe, altan og karnap
 • udskiftning af vinduer