Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gårdforbedring i Bramming

Som led i den samlede byfornyelsesindsats for Bramming bymidte har byrådet besluttet at gennemføre en såkaldt gårdforbedring. En gårdforbedring er et samlet projekt for forbedring af en række samlede private friarealer.

Gårdforbedringsprojektet i Bramming omfatter karreen mellem Skolegade og Nørregade, som består af blandede bolig- og erhvervsejendomme samt flere offentlige arealer. Med projektet lægges en samlet plan for renovering af store dele af karreens friarealer. Med gårdforbedringen skabes flere (mere) attraktive friarealer for områdets beboere og øvrige brugere. En forventet sidegevinst er, at den vil gøre Skolegade mere attraktiv for de handlende, der kommer til Bramming. De omfattede arealer består dels af 2 større offentlige p-arealer og dels af en række private friarealer. Ejendommen Skolegade 9A og 9B, som blev besluttet opkøbt og nedrevet i november 2019, indgår også i projektet. Tilsvarende indgår et areal, hvor et ældre beskyttelsesrum fjernes.

Det meste af projektområdet fremstår i dag nedslidt og/eller dårligt udnyttet, selvom enkelte private friarealer skiller sig ud som pænt vedligeholdte eller nyindrettede. Med forbedringen får de to p-pladser ny indretning, belægning og beplantning. Imellem dem skabes et grønt byrum og mod Skolegade en grøn afskærmning af pur og opstammede træer. Et tværgående stibånd giver fodgængere en tryg og overskuelig forbindelse - både mellem de to p-pladser og til eksisterende såvel som nye passager til Storegade, Nørregade og COOPs p-plads mod vest. Ny belysning skal gøre oplevelsen af både gårdrum og passager mere tryg og imødekommende. Projektet indeholder desuden flere mindre opholdsarealer, hvoraf nogle bliver offentligt tilgængelige, mens andre indrettes som mere private delområder med affalds-/cykelskure rettet mod specifikke beboergrupper.

Projektet er udarbejdet i dialog med områdets grundejere, som har været inddraget både før og under skitseringsprocessen, og projektet er tilpasset deres ønsker. Enkelte ejere har ønsket at holde deres ejendomme udenfor projektet – enten fordi ejendommene ikke vurderes at benytte gårdarealerne, eller fordi ejeren ønsker selv at indrette og vedligeholde egne friarealer. Andre ejere, hvis ejendomme kun i begrænset grad omfattes af de konkrete projekttiltag, har ønsket/indvilliget i at indgå i projektet, fordi beboerne vil få glæde af den samlede gårdforbedring. Det færdige projektforslag var efterfølgende i høring hos både ejere og lejere. På den baggrund blev projektet godkendt af byrådet den 17. maj 2021.

Projektet spiller godt sammen med flere indsatser under områdefornyelsen; den allerede gennemførte renovering af selve Skolegade, aktiveringen af Nørretorv og en indsats for mere/flere attraktive passager. Desuden skal den ses i samspil med den støttede bygningsfornyelse, der har givet tilskud til renovering af ejendommene Nørregade 10, Nørregade 24, Skolegade 6, Skolegade 19 og ikke mindst til opkøb og nedrivning af Skolegade 9. En række øvrige ejendomme i området har været/er i gang med istandsættelse, herunder især omdannelse af tidligere erhvervs-baglokaler til lejeboliger.

Proces og resultater

Status

Den 17. maj 2021 godkendte Byrådet projektforslaget og besluttede at realisere gårdforbedringen. Nu er vi i gang med at detailplanlægge projektet, så det kan komme i udbud efter sommerferien.

Det er planen, at de første arbejder med opbrydning starter i november 2021. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2022.

Skolegade 9

Allerede i vinteren 2019/2020 blev den nedslidte ejendom Skolegade 9 opkøbt og nedrevet. Herefter besluttede byrådet at lade arealet indgå i gårdforbedringen for at skabe mere opholdsareal.

Mens vi afventer realiseringen af den samlede gårdforbedring, fremstår grunden med en midlertidig indretning.