Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Projekt for udbygning af bassin- og rensekapaciteten for håndtering af regnvand fra cykelstier og veje til Krogsgaard Møllebæk kan gennemføres uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør af Miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 4 af 5. januar 2023). Selve tilladelsen til udledning af vand samt øvrige tilladelser annonceres separat.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages af Miljø- og Fødevareministeren, visse landsdækkende foreninger og organisationer og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Se klagevejledning i afgørelsen.

Klagefrist: 5. marts 2024.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur & Vandmiljø, tlf. 7616 5134.

 

Personoplysninger

 Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk