Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Byråd vedtog den 11 03 2024 at offentliggøre forslagene til kommuneplanændring 2023.30, lokalplan 10-030-0009 for erhvervsområdet ved Korskro Vest.

 

 

 

 

Forslagene har til formål

·        at sikre området anvendt til erhvervsområde i form af tung industri herunder særligt strømforbrugende eller arealkrævende virksomheder, herunder dele af området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i form af PtX-anlæg og lignende,

·        at overføre arealet til byzone,

·        at fastlægge bestemmelser for områdets vejbetjening,

·        at sikre regnvandshåndtering inden for området,

·        at fastlægge bestemmelser om grønne arealer og beplantning i områdets kant.

 

 

 

 

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplansforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023).

 

Annonce med klageadgang kan ses høringsportalen.

 

 

Retsvirkninger

Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

 

               

Her kan du se planen

Planforslagene kan tilgås i Plandata eller via denne hjemmeside. Se her den grå boks med vedhæftede links.

 

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene, skal disse indsendes skriftligt enten digitalt eller via brev.

 

Ved digital henvendelse kan du nederst på denne side finde en blå boks med teksten ”Sig din mening* og direkte herfra indsende dit svar.  

 

Ved fysisk henvendelse fremsendes brevet til Esbjerg Byråd, Teknik & Miljø, Byplan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

Alle henvendelser skal være modtaget senest den 7. maj 2024.

Personoplysninger:

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata