Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Strand

I den nordligste del af Esbjerg Havn er projektet med at skabe "Den rekreative havn", Esbjerg Strand i fuld gang. Området bliver et attraktivt byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service.

Esbjerg Strand består af tre del-områder:

  • Esbjerg Brygge
  • Havneøen & Lagunen
  • Klitlandskabet

Planen er at anlægge en ny bydel med en ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand, der sikrer byens borgere bedre adgang til en af Esbjergs store attraktioner - havet, og som bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og udflugtsmål.

Esbjerg Strand skal rumme et nyt højprofileret erhvervsområde med mulighed for domicilbyggeri i tæt kontakt til hav og havn, kiosk, caféer, restauranter og butikker i tilknytning til lystbådehavnen.

Desuden er der mulighed for at etablere et nyt kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter for borgere og turister; i samspil med med udviklingen af området omkring det nærliggende Fiskeri- og Søfartsmuseum. 
Illustration af hele projektet med beskrivelser på

Hvad laver de?

Vestsiden af havneøen er ved at blive byggemodnet og Tage Sørensens Plads gøres færdig. 

Udsigtstårnet - er indviet i foråret 2021.

Det Maritimt Center, forventes færdigt i foråret 2022. 

Udsigtstårnet Sejlet

Et nyt vartegn på Esbjerg Strand

Den nye skulptur og udsigtstårn på Esbjerg Strand trækker på referencer til det maritime med sin form som et stort sejl og spiller dermed godt ind i områdets identitet. Sejlet, som blev indviet den 8. juli 2021, støtter op om oplevelseskulturen i området, hvor Mennesket ved Havet ligger tæt på sammen med Fiskeri- & Søfartsmuseet, der begge stimulerer ønsket om at kigge nærmere på udsigten ud over vandet.

Det er arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard, der står bag tårnet, som ellers blev til i et samarbejde mellem K. S. Kristensens Mindefond, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Esbjerg Kommune.

Fakta
Tårnet er 10 meter højt og består af trapper, der snor sig omkring og reposer til at nyde udsigten på i flere niveauer. Den massive konstruktion i beton og rustfrit stål er præget af huller, hvor ét af hullerne har et ornament af glas med en sæl som udsmykning.

K. S. Kristensens Mindefond har doneret 1,7 mio. kr.
Esbjerg Kommune bidrager med 0,7 mio. kr.

Etaperne

Etape 0
Som en indledende etape, blev H.E. Bluhmes Vej forlænget op til Strandvejen og der etableret en ny adgangsvej, der har gjort det muligt at udvikle de eksisterende erhvervsarealer på det inddæmmede område nord for Molevej. 
Anlægget af dele af Tage Sørensens Plads og den nordvendte Esbjerg Brygge blev igangsat, så der blev skabt et besøgsmål og attraktive mødesteder og friarealer for de første virksomheder.

Etape 1
I etape 1 etableres et nyt dækværk og et dige omkring den nye havnelagune, så lystbådehavnen kan etableres. Samtidig med lystbådehavnen udvikles havneøen med virksomheder, klubber spisesteder mv. I forbindelse med etape 1 kan der etableres strand og badeanlæg i lagunen.
Fovrfeld Bæk tænkes omlagt, så løbet føres nord om Esbjerg Strand. En ny broforbindelse mellem Esbjerg Strand og til Mennesket ved Havet kan blive etableret. Der endelige havnetorv etableres ligeledes i forbindelse med etape 1.
Etape 1 forventes opstartet i 1. halvår 2017 og afsluttes i 2019.

Etape 2
Tegning, hvor etaperne er skrevet påSom etape 2, etableres yderliggende et dækværk, der skaber mulighed for at etablere en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omslutter hele havnen. Samtidig skabes mulighed for opførelse af et nyt Kunstmuseum på den nye, fremskudte halvø. Det er endnu ukendt, hvornår etapen etableres.

Lagunen har fået gravet sejlrender, der er 4,5 meter, så lystbådehavnen på havneøen kan anløbes. Op til 300 lystbåde kan bruge havnen.

Havneøen kommer formentlig til at huse erhverv af forskellig karakter samt et livligt foreningsliv med afsæt i lystbådehavnen. Mod promenaden vil der være caféer, restauranter og butikker i stueetagen, om kan have udeservering langs kajen.
Klubhusene placeres som en samlet bebyggelse i den nordvestlige del af Havneøen. Klubhusene opføres som selvstændige lave bygninger langs promenaden, der sikrer klubberne direkte kontakt til vandet og gør det muligt for de bagvedliggende ejendomme at se havet.
Tegning af, hvordan Havneøen skråner ned mod vandet i havnen
Fakta: Den 60.000 m2 store havneø er etableret med eksisterende materiale fra havbunden. Havneøen har to forbindelser til land, en mindre bro til dæmningen og en reel broforbindelse fra Esbjerg Brygge til tungere trafik. Der vil være promenader og torvepladser med cafeliv på øen, og 26.000 m2 erhvervsjord skal gøres salgsklart. De højeste bygninger på øen kan blive op til 11 etager. 

Esbjerg Brygge udvikles med store erhvervsdomiciler lang vejen, der leder frem til Tage Sørensens Plads med udsigt over indsejlingen og Grådyb.
Esbjerg Brygge får en særlig grøn karakter. Kaj-arealet bliver terrasseret og beplantet med høje græsser og lave buske. Det grønne strøg giver mulighed for rekreativ anvendelse og skaber sammenhæng mellem erhvervsdomicilerne og vandet.
Tegning, hvor Bryggens areal er fremhævet
Tage Sørensens Plads ønskes indrettet med afskærmede arealer til leg, idræt, udeophold og mulighed for afholdelse af midlertidige aktiviteter som tivoli, marked og havnefest.Tegning, hvor Tage Sørensens Plads er fremhævet
Centralt på havnetorvet er der mulighed for at opføre en mindre bygning til café, spisested eller butik i tilknytning til havnen. Pladsen får afgrænsning mod erhvervsbebyggelsen af en vestvendt udsigtstrappe, der giver et fint udsyn over indsejlingen og Grådyb. Ved særlige begivenheder kan trappen bruges som tribune.
Ud mod forhavnen giver en bred tidevandstrappe opholdsmuligheder tæt ved vandet og havens aktiviteter.

I anledningen af, at Tage Sørensen fyldte 100 år den 5. december 2015, har Claus Sørensens Fond, valgt at give byen en skulptur på den nyanlagte Esbjerg Strand. Skulpturen forestiller en sejlbåd, og er lavet af kunstneren Jørgen Martin Pedersen.
Claus Sørensens Fond er en erhvervsdrivende fond oprettet i 1964 af direktør og pioner, og far til Tage Sørensen, Claus Sørensen. 

Klitlandskabet, som er en del af etape 2, er et fremskudt dige nord om havnen udformes som en halvø med strande, klitter, marehalm og lave buske. Diget skal skabe et roligt havnemiljø og beskytte den nye havn mod ekstremt højvande.
På digets yderside anlægges en ny vej, der under alle vejrforhold giver adgang til det nye landskab og udsigten over Grådyb. Vejen ender ved en ny gæstekaj, der skal give plads til større gæstefartøjer som Kongeskibet Dannebrog og Georg Stage.
Tæt på land udformes landskabet som lave strandenge, med spredte vådområder, som giver gode muligheder for at særlige biotoper for dyr og planter kan udvikles.
Illustration af, hvordan Klitlandskabet på ydersiden af dæmningen kunne komme til at se ud
Fovrfeld Bæk ønskes omlagt, så den i fremtiden får udløb over vaden nord for den nye halvø.Tegning af området med Klitlandskabet

Yderst mod vest er der mulighed for at et nyt kunstmuseum kan integreres i landskabet i samspil med naturen og i tæt kontakt med havet og himlen.

På halvøens vestside direkte ud til Grådyb søges anlagt en ny badestrand, der skal give byens borgere gode badeforhold tæt på byen. Stranden kan opbygges mellem to dækmoler, der beskytter det nye landskab mod bølgepåvirkning fra Grådyb.

I lagunen inden for diget er det ønsket at anlægge en mindre sandstrand og en evt. badeanstalt, der kan fungere som et roligt og mere beskyttet alternativ til den vindeksponerede strand ud mod Grådyb.
I tilknytning til strandene kan der opføres små bade- og omklædningshuse mv., der kan være med til at skabe liv og aktivitet på stranden hele året.