Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilladelse efter vandforsyningsloven

Gl Vardevej 82, 6700 Esbjerg – vanding af sportsarealer

Esbjerg Kommune har efter vandforsyningslovens §§ 20 & 21 meddelt fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af 18.400 m3 grundvand pr. år til vanding af sportsarealer.

Klagefrist: 21. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos, Natur & Vandmiljø, tlf. 7616 5128.

Hent afgørelsen her

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Se klagevejledning i afgørelsen.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Personoplysninger

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata