Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilpasning til klimaforandringer

Når vi skal tilpasse og det mere ekstreme vejr, er det en fælles indsats, så vand eller tørke ikke bare flyttes over til naboen.
Læs om, hvad kommunen gør, og hvad du selv kan gøre.

Leg med klimatilpasning i din egen baghave

Med KlimaKlar APP'en kan du se oversvømmelses- udfordringen lige dér, hvor du står, og få gode råd til håndtering af vand på din grund.

Læs mere om og download KlimaKlar APP'en

Inspiration til blå-grønne klimatilpasningselementer fra Klima- Risikostyringsplanen

Grønne tage til absorbering
 • Taget på en bygning er helt eller delvist dækket med vegetation og et vækstmedium.
 • Plantet ovenpå en vandtæt membran.
 • Grønne tage tjener f.eks. til absorbering af regnvand, isolering, skabelse af et levested for det vilde dyreliv og forsinkelse af afstrømningen af regnvand.
 • Æstetisk og bedre integrering i landskabet.
Grønne vægge til forsinkelse
 • En væg, som er helt eller delvist dækket af vegetation, omfatter et vækstmedium (f.eks. jord).
 • De fleste grønne vægge har også et integreret vandingssystem.
 • Grønne vægge kan medvirke til fjernelse af regnvand via optag fra rødder og fordampning fra blade, samt medvirke til forsinkelse af afstrømningen af regnvand.
 • Grønne vægge findes oftest i bymiljøer, hvor planterne reducerer bygningens samlede temperatur.
 • Grønne vægge kan medvirke til at fjerne regnvand via optag fra rødder og fordampning fra blade, samt medvirke til at forsinke afstrømning af regnvand.
Vejbede til nedsivning og afledning
 • Vejbede kan etableres ved fortove/veje og kan beplantes med træer, buske, blomster eller stauder.
 • Formål er at håndtere regnvand direkte ved vejbanen.
 • Æstetisk integrering skaber identitet i det lokale byområde.
 • Regnvandet opsamles og nedsives langsomt eller afledes forsinket til afvandingssystemet.
 • Regnvandet renses i særlig filtermuld, som udlægges i regnbedets øverste lag.
Nedsivning i render og grøfter
 • Grøfter er lineære nedsænkede kanaler, der indsamler, forsinker, transporterer og eventuelt nedsiver regnvand.
 • De kan være bevokset kun med græs eller anlagt med mere tæt bevoksning.
 • Grøfter bremser forurenende stoffer ved at binde dem til organisk stof og jordpartikler. Forureningen fjernes ved bundfældning, filtrering og nedsivning i undergrunden.
Regnvandsbassiner til forsinkelse
 • Regnvandsbassiner etableres inden udløb til vandløb eller søer for forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning.
 • Beskyttelse mod oversvømmelse og nedstrøms erosion.
 • Fungerer ved at tillade store strømme af regnvand at komme ind i bassinet, men begrænser størrelsen af udledningen fra bassinet. Derved forsinkes regnvandet, inden det ledes ud til vandløb eller søer.
Konstruerede vådområder
 • Konstruerede vådområder er lavvandede, tætbeplantede menneskeskabte vådområder.
 • Regnvand behandles på en naturlig måde, og fjerner forurenende stoffer, før regnvandet udledes til recipient.
 • Vådområder har normalt en række beplantede damme, der hjælper med at filtrere vandet i fysiske og biologiske processer.
Tanke til regnvand
 • Regnvand opsamles i tanke, f.eks. på private grunde via regnvandstønder.
 • Vandet fra tankene kan f.eks. bruges til toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask.
 • Større regnvandstanke kan indsamle regnvand fra overflader såsom hustage, veje og pladser.
Permabel belægning
 • Med permeable belægninger kan regnvand sive gennem belægningen og efterfølgende enten nedsive i jorden, blot afledes forsinket til kloaksystemet eller udledes et andet sted.