Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Veteranpolitik

En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Forord

I Esbjerg Kommune bor der godt 650 veteraner. Som nabokommune og største storby i forhold til Forsvarets tilstedeværelse i Vestjylland har Esbjerg Kommune et ansvar for at tage hånd om de veteraner, der bor i vores kommune, og som måtte have brug for hjælp. Med Esbjerg Kommunes veteranpolitik ønsker vi at præcisere kommunens indsats og den støtte, som veteraner og deres pårørende kan forvente af kommunen. Det sker naturligvis altid i tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere. Politikken ligger tæt op ad Varde Kommunes Veteranpolitik, og vi ønsker, at der sættes fokus på at få politikken implementeret. Udmøntning af denne politik skal ske i dialog med kommunale aktører på området og Syd- og Sønderjyllands Veteranforum, Danske Veteraner, Veteranalliancen, Forsvarets Veterancenter m.fl.

Politikken omfatter alle udsendte og deres pårørende.  

En vigtig indsats

Baggrund

Heldigvis er overgangen fra at være udsendt på en international mission til en civil hverdag hjemme i Danmark for de fleste veteraner uproblematisk. Desværre vil et fåtal have haft oplevelser af en karakter, både fysisk og psykisk, som påvirker dem så meget, at de efter hjemsendelsen udvikler kraftige reaktioner. Reaktioner, der ofte gør det meget vanskeligt igen at kunne træde lige ind i et civilt liv. For denne gruppe kan en hurtig og fleksibel indsats være det, der skal til, så disse veteraner også fremover føler sig som en del af og kan bidrage til det danske samfund. 

I den forbindelse er det også meget vigtigt at huske på de nærmeste pårørende fx en partner, børn, forældre og andre fra den nærmeste familie. De menneskelige omkostninger kan være enorme ikke kun for den enkelte veteran, men også for de pårørende. Psykiske og fysiske mén fra en udsendelse samt udsendelsen i sig selv kan påføre familien en stor psykisk belastning før, under og efter udsendelsen. Derfor har vi også fokus på tilbud til børn og partnere, så der skabes sammenhæng og smidige overgange mellem vores tilbud. 

Målsætning

Esbjerg Kommunes mål er at yde en helhedsorienteret indsats i forbindelse med støtte til veteraner og deres pårørende. Der skal tages godt hånd om veteraner og deres familier, og begge parter bliver tilbudt den støtte, de har brug for. 

Esbjerg Kommune har en ambition om at være et attraktivt sted at bo for veteraner og deres familier. Et sted, hvor veteraner føler sig hørt og oplever en god og kompetent vejledning. Her bliver der taget hånd om hele familien, så familien får de bedste muligheder for et velfungerende hverdagsliv

Politikken omfatter 

Veteranpolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, der også omfatter og har betydning for veteraner og deres pårørende. 

Esbjerg Kommune hjælper veteraner og deres pårørende ved behov i forhold til bolig, uddannelse, arbejde, forsørgelsesgrundlag eller behov for behandling. Esbjerg Kommune arbejder også forebyggende i forhold til at tage hånd om børn og unge i familier, der mistrives. 

Det er hensigten, at Esbjerg Kommunes veteranpolitik skal understøtte regeringens veteranpolitik fra 2016

 

Andre aktører

Egen læge: Praktiserende læge tager hånd om sundhedsproblematikker og kan henvise til kommunale og regionale tilbud. 

Psykiatrien i Region Syddanmark: Regionen tilbyder udredning og behandling i psykiatrien til veteraner, der har svære psykologiske følgevirkninger efter en udsendelse. Behandlingen foregår oftest ved den højt specialiseret funktion i psykiatrien ved Afdeling for Traume og Tor - turoverlevere i Vejle og Odense.

Privatpraktiserende psykologer: Der er mulighed for henvisning til en netværkspsykolog via Veterancentret, hvis man har psykologiske følgevirkninger efter en udsendelse.

Veterancentret: Veterancentret yder støtte, hjælp og rådgivning til veteraner og deres pårørende før, under og efter en udsendelse.

Syd- og Sønderjyllands Veteranforum: Videndeling og samarbejde om veteranindsatsen på tværs af 12 kommuner. 

Foreninger for veteraner: Foreningerne kan med deres viden om veteraner og de problemstillinger veteraner står overfor bidrage til at forbedre indsatsen i forhold til veteraner.

Varde Kommune: Varde og Esbjerg Kommuner kan støtte hinandens indsats overfor veteraner, herunder finde fælles løsninger og samarbejde om dem.

Frivillige: Frivillige, frivillige organisationer og foreninger har tilbud møntet på veteraner og pårørende.

Familienetværket: Netværket består af frivillige som selv er pårørende til soldater og har personlige erfaringer med de situationer, man som pårørende til en soldat kan stå i.

Ved en veteran forstås en person, der

.. som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Indsatsområder

Esbjerg Kommunes veteranpolitik tager udgangspunkt i følgende indsatsområder:
  1. Koordinering og forankring af indsatserne for veteranerne i Esbjerg Kommune.
  2. Samarbejde med andre aktører i forbindelse med tilbud og indsatser til veteraner.
  3. Anerkendelse og opmærksomhed omkring veteranernes indsats. 

Indsatsområder uddybning

1. Koordinering og forankring

For at sikre forankring af arbejdet med veteraner, udpeger direktørområder eller afdelinger, der arbejder med veteraner og deres pårørende en medarbejder, der er ansvarlig for dette arbejde på direktørområdet eller i afdelingen.

Som minimum skal der udpeges ansvarlige for følgende områder:

  • Pædagogik & Undervisning
  • Kultur
  • Sundhed & Omsorg
  • Jobcentret
  • Borgerservice
  • Social & Tilbud

De udpegede medarbejdere har ansvaret for at opsamle viden på området og koordinere og formidle kontakt til forskellige instanser og samarbejdspartnere, som kan være relevante for den pågældende veteran og de pårørende. 

For at sikre en solid koordinering af viden, skal der oprettes både et internt og et eksternt netværk omkring arbejdet med veteraner Byrådssekretariatet har ansvaret for at drive begge netværk.

Det interne netværk skal som minimum bestå af de medarbejdere, der er udpeget til at have ansvaret for veteranarbejdet på deres område og Byrådssekretariatet.

Det eksterne netværk skal ud over deltagerne i det interne netværk omfatte Danske Veteraner, Veteranalliancen, Familienetværket og Veterancentret. Herudover kan øvrige aktører og andre samarbejdspartnere deltage i netværket efter behov. Veterancentret bidrager med at udpege andre relevante deltagere i det eksterne netværk

Det interne netværk skal formidle og smidiggøre dialogen mellem kommunens forskellige afdelinger og teams og de syge/udsatte veteraner og disses pårørende. 

2. Samarbejde med andre aktører

For at sikre at veteraner får en god og kvalificeret vejledning, skal de medarbejdere, der har kontakten til veteranerne og deres pårørende, uddannes yderligere. Dette gøres gennem tæt samarbejde med eksterne videnspersoner og eksperter gennem deltagelse i netværksmøder, fyraftensmøder, konferencer og efteruddannelse. Derudover bliver der etableret et stærkere samarbejde til eksterne partnere for at sikre en øget videndeling på tværs.

3. Anerkendelse og opmærksomhed

Esbjerg Kommune vil årligt markere den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september. Alle veteraner fra Esbjerg Kommune og deres pårørende bliver inviteret, og der vil være en officiel markering af dagen for at vise kommunens opbakning på vegne af alle borgere. Esbjerg Kommune vil desuden have et større fokus på de tilbud, der findes til veteraner, og gøre en indsats for at kommunikere målrettet til denne gruppe borgere.