Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Love/bekendtgørelser i Industrimiljø og Affald

Denne side er relevant for dig, som har fået afgjort en sag hos Miljø. Nedenfor kan du orientere dig i de love/bekendtgørelser som Industrimiljø og Affald træffer afgørelser efter.

1. Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr 1218 af 25/11/2019
2. Jordforureningsloven: Bekendtgørelse af lov om forurenet jord LBK nr 282 af 27/03/2017
3. Miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr 973 af 25/06/2020
4. Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger LBK nr 980 af 16/08/2017
5. Offentlighedsloven: Lov om offentlighed i forvaltningen LBK nr 145 af 24/02/2020
6. Forvaltningsloven: Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014
7. Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 2255 af 29/12/2020
8. Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om affald BEK nr 2159 af 09/12/2020
9. Autoværkstedsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. BEK nr 908 af 30/08/2019
10. Benzinstationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg BEK nr 1254 af 23/11/2019
11. Bilskrotbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse BEK nr 1337 af 08/12/2019
12. Miljøaktivitetsbekendtgørelse: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter BEK nr 844 af 23/06/2017
13. Bekendtgørelse om overfladebehandling af skibe BEK nr 1188 af 12/12/2011
14. Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr BEK nr 1229 af 21/11/2019
15. Brændeovnsbekendtgørelse: Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW BEK nr 541 af 27/04/2020
16. Restproduktbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald BEK nr 1672 af 15/12/2016
17. Jordflytningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord BEK nr 1452 af 07/12/2015
18. Olietanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr 1257 af 27/11/2019
19. Renseribekendtgørelsen: Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier BEK nr 1457 af 07/12/2015
20. Risikobekendtgørelsen: Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer BEK nr 372 af 25/04/2016
21. Rottebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter BEK nr 1686 af 18/12/2018
22. Spildevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 BEK nr 2292 af 30/12/2020
23. Vindmøllebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller BEK nr 135 af 07/02/2019
24. Deponeringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse m deponeringsanlæg BEK nr 719 af 24/06/2011
25. VOC-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler BEK nr 1491 af 07/12/2015
26. Maskinværkstedsbekendtgørelse: Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller BEK nr 1477 af 12/12/2017
27. Bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg BEK nr 1535 af 09/12/2019