Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjemløsestrategi 2021-2025

Formålet med Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi er at forebygge, at unge og voksne bliver hjemløse og at bringe hjemløse borgere ud af hjemløsheden.

Med Esbjerg Kommunes Vision 2025 – Velfærd understreger Esbjerg Byråd, at vi står for velfærd til alle borgere. Vi har til opgave at sørge for de bedst mulige rammer om en god tilværelse for alle. På ét punkt synes vi dog ikke, at vi har været gode nok: For vi har borgere uden bolig i vores kommune.

I de seneste år har vi styrket hjemløseindsatsen. De frivillige organisationer yder en stor indsats, hvilket vi i Esbjerg Kommune sætter stor pris på. Vi er ikke nået i mål med indsatsen endnu. Derfor laver vi en strategi med en fælles retning for indsatsen.

Vi ønsker ikke, at unge og voksne borgere lever i hjemløshed. Derfor har vi i tæt fællesskab med vores lokale boligselskaber og frivillige sociale organisationer udarbejdet denne hjemløsestrategi.

Vi tilslutter os Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed 2020. Det betyder, at forudsætningen for vores tankegang er en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte unge eller voksnes ønsker, drømme og håb.

Jesper Frost Rasmussen
Borgmester i Esbjerg Kommune

Vision

Vi vil afskaffe hjemløshed i Esbjerg Kommune.

Antallet af hjemløse falder

Esbjerg Kommune har, ligesom resten af Danmark, oplevet et fald i antallet af hjemløse siden 2019. Mens tallet på landsplan er faldet med 10 procent, så er antallet af hjemløse gadesovere og unge i hjemløshed faldet med hele 33 procent i Esbjerg Kommune.

I 2022 var der knap 5.789 hjemløse på landsplan, mod 6.431 hjemløse i 2019.

I 2019 var der 169 hjemløse i Esbjerg, det tal var i 2022 faldet til 113 hjemløse.

Hvem er hjemløs?

Vejene ind i hjemløshed er mange. Nogle er hjemløse i lang tid, andre er hjem­løse i en enkelt periode af deres liv og igen andre i flere perioder. Endelig er der mennesker, som faktisk har en bolig, men ikke kan holde ud at være i den.

Hjemløshedens faser

Før:​
- Forebygge hjemløshed

Hjemløs:
- Få en bolig
- Støtte til fx daglige gøremål, økonomi, job/uddannelse

Efter: 
- Fastholde i bolig med støtte og/eller efterforsorg

Hjemløshedens former

Hjemløshed kan tage mange former, så for at give et indtryk af, hvem den hjemløse i Esbjerg Kommune kunne være, har vi lavet syv fiktive eksempler:

Camilla: 30–60 år. Camilla er førtidspensionist og har grundet sin psykiske lidelse været indlagt og haft flere ophold på herberg.

John: 35-60 år. Modtager kontanthjælp og har i mange år haft et alkoholmisbrug. John har haft et liv med lange hjemløshedsperioder. Har ikke noget netværk i Danmark. John har ikke MitID og kan pga. sprogbarrierer ikke læse breve fra f.eks. Jobcenteret og sit boligselskab.

Rasmus: 23-35 år. Rasmus er arbejdsløs og har en fortid med flere fængselsdomme. Rasmus har ikke et stort netværk og har til tider boet på herberg eller gaden.

Sofie: 16-18 år. Sofie har været anbragt uden for hjemmet fra hun var 10-15 år. Sofie bor i dag hos sin mor. Sofie trives ikke i hjemmet, og sover derfor tit hos vennerne.

Elias:  18-25 år. Elias er tæt på at blive smidt ud af sin uddannelse. Han har adresse hos sin psykisk syge mor. Elias kan ikke holde ud af være hjemme og har perioder, hvor han opholder sig andre steder.

Lars: 30-70 år. Lars’ kone har smidt ham ud fra det fælles hjem og vil skilles. I årene op til bruddet har Lars har været udsat for psykisk vold fra konen. Lars opsøger Mandecentret Esbjerg.

Thomas: 28-55 år. Thomas har en lejlighed, og det går som regel fint. I perioder hører Thomas stemmer og får hallucinationer, som gør, at han ikke kan holde ud at være alene i lejligheden. I de perioder opsøger Thomas et herberg, Fønix Akuttilbud eller sover hos venner og familie. 

Strategisk delmål: Under 100 hjemløse i Esbjerg

Enhver hjemløs er én hjemløs for meget. Derfor er Esbjerg Byråds ambitiøse delmål i strategiperioden, at vi har 40 % færre hjemløse i 2025. Det kræver en fælles helheds­orien­teret indsats på tværs af fagområder i kommunen i et tæt samarbejde med frivillige og boligforeninger.

Esbjerg Kommune arbejder ud fra Housing First-tilgangen og sætter den enkelte borger i centrum. Her er udgangs­punktet den hjemløses ret til at have en bolig og få en helheds­orien­teret social støtte. Ved at sætte den hjemløse – samt borgeren i risiko for at blive hjemløs – i centrum, tager vi afsæt i den enkeltes umiddelbare oplevede behov. Indsatsen inkluderer aktivt den enkelte borgers egne ønsker, drømme og håb for en frem­tidig livssituation. Vi lægger vægt på at finde en samlet løsning og arbejde ud fra et helhedssyn.

Housing First er baseret på otte grund­-principper, der tager udgangspunkt i den hjemløses ret til at have en bolig og få en helhedsorienteret social støtte.

De otte grundprincipper er:

 • Boligen som en basal menneskeret
 • Respekt, empati og medmenne­ske­lighed over for alle borgere
 • Forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe de har behov
 • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
 • Adskillelse af bolig og støttetilbud
 • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
 • Recovery-orientering
 • Skadesreduktion

Fire indsatser

Strategien har fire indsatsområder. Esbjerg Kommune arbejder ud fra, at:

 • Undgå og forebygge hjemløshed
 • Finde en bolig først
 • Sørge for fleksibel støtte og beskæftigelse
 • Koordinere og samarbejde om indsatsen

De fire indsatsområder

Undgå og forebygge hjemløshed

Esbjerg Kommune gør en indsats for at undgå, at unge og voksne borgere bliver hjemløse. Vi sætter ligeledes ind på at forebygge, at borgere, som har været hjemløse, bliver det igen.

 • Vi har fokus på overgange fx
  • fra ung til voksen
  • fra indlæggelse til egen bolig
  • fra fængsel til egen bolig
  • fra herberg til egen bolig
  • fra misbrugsbehandling til egen bolig
 • Alle anbragte unge skal have hjælp i overgangen til egen bolig, fordi to ud af fem unge i hjemløshed har været anbragt uden for hjemmet
 • Vi opsporer potentielt hjemløse og sofasovere – med fokus på unge – og tilbyder dem hjælp
 • Vi arbejder målrettet på at undgå, at borgeren bliver sat på gaden, og er opmærksomme på, at der kan være behov for økonomisk hjælp og vejledning for at undgå udsættelse
 • Når en borger er kommet ud af hjemløshed, har vi fokus på at fastholde borgeren i egen bolig
 • Vi er opmærksomme på funktionelt hjemløse, som har et hjem, men ikke kan holde ud at være i det

 

Bolig først

Esbjerg Kommunes første prioritet er at hjælpe den hjemløse unge eller voksne med at få en bolig. Vi ser egen bolig som første skridt til at komme ud af hjemløsheden, jævnfør Housing First-princippet.

 • Vi finder en bolig til borgeren
 • Vi sikrer, at der er tilgængelige boliger, som matcher i pris og behov fx skæve boliger
 • Så vidt det er muligt, undgår vi boliger i belastede boligkvarterer og tilgodeser ønsker om at bo i centrum
 • Vi arbejder på at undgå boligkontrakter med bagkant, fx i studieboliger
 • Hvis borgeren ikke er klar til egen bolig, finder vi andre løsninger
 • Vi er undersøgende på at udvikle alternative boformer til borgere, der har svært ved at bo i en almindelig bolig

Fleksibel støtte og beskæftigelse

Vi ved, at det er en kritisk overgangssituation at gå fra et liv i hjemløshed til egen bolig. Grundlaget for Esbjerg Kommunes indsats er, at samarbejdet mellem den enkelte borger og medarbejderne foregår i en proces præget af respekt, tryghed og tydelighed for den enkelte borger. Vores mantra er rådgivning, vejledning og støtte i et helhedsorienteret perspektiv.

 • Vi giver individuel fleksibel støtte med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, fx
  • Økonomiske forhold, herunder job og uddannelse
  • Daglige gøremål som madlavning og rengøring
  • Sammen med frivillige at støtte flytning og at gøre boligen til et hjem
  • Vedligeholde og udbygge personligt netværk sammen med frivillige
  • At blive del af sociale fællesskaber i samarbejde med frivillige
  • Misbrugsbehandling
  • Sundhed fysisk og/eller mentalt
 • Vi giver en tidlig, intensiv og beskæftigelsesrettet indsats til de hjemløse, der er nærmest job og uddannelse
 • Vi sørger for let adgang til støtten på telefon og sms
 • Vi har et fast team eller én kontaktperson/mentor, som yder støtten
 • Vi undersøger mulighederne for væresteder om aftenen og i weekenden

 

Vi koordinerer og samarbejder

I Esbjerg Kommune ved vi, at mange borgere i hjemløshed, eller i risiko for hjemløshed, har sammensatte og komplekse problemer. De lever ofte et kaotisk og stresset liv og har brug for en indsats, der skaber ro og overblik. Derfor er forudsætningen for at nå i mål med indsatsen sammen med borgeren, at vi koordinerer og samarbejder tæt som kommune, civilsamfund, boligorganisationer, regionens sygehuse samt statslige myndigheder som politi og kriminalforsorg.

 • Vi arbejder helhedsorienteret for den enkelte borger i forhold til fx bolig, støtte, misbrugsbehandling, job/uddannelse og familie, og koordinerer indsatsen på tværs mellem kommunens afdelinger
 • Vi samarbejder og koordinerer med frivillige foreninger og organisationer om indsatsen for den enkelte borger
 • Vi udbreder kendskabet til hinanden - frivillige foreninger og kommunale medarbejdere i mellem
 • Vi har et tæt samarbejde med boligorganisationerne om tildeling af boliger og opsporing af borgere i fare for hjemløshed
 • Vi giver borgeren i hjemløshed eller risiko for hjemløshed én indgang til alle kommunens instanser
 • Vi synliggør, hvem der skal rettes henvendelse til, hvis man har kendskab til en hjemløs eller en potentiel hjemløs.

Definition

”Som hjemløse regnes personer, som ikke dispo­nerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat”.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Resultater

Esbjerg Kommune vil følge resultaterne af hjemløsestrategien tæt. Vi for­pligter os på én gang årligt at rapportere på resultaterne af indsatsen.