Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bevæg dig for livet

De politiske fagudvalg vil ved fremtidige revisioner af Esbjerg Kommunes politikker og strategier støtte op om intentionerne i Bevæg dig for livet. DIF og DGI stiller de nødvendige ressourcer og viden til rådighed i forbindelse med dette arbejde.

Forord

600.000 flere danskere skal i 2025 være fysisk aktive. Det er ét af målene for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie – en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for livet’.

Målet er at sætte Danmark i bevægelse. Helt konkret skal 75 % af befolkningen i 2025 være fysisk aktive, heraf 50 % i foreningsregi. Bag aftalen står Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI.

Esbjerg Byråd tiltrådte den 8. oktober 2018 en aftale, som bl.a. betyder, at flest mulige borgere i alle livsfaser skal gøres fysisk aktive. Her bliver foreningslivet en vigtig medspiller – men også relevante kommunale direktørområder og øvrige samarbejdspartnere inddrages. Der skal tages initiativ til nye indsatser, og samtidig skal aktiviteter, der allerede er sat i gang, styrkes. 

Baggrund

DIF og DGI har en fælles vision for dansk idræt: Bevæg dig for livet. Målsætningen for denne er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50% af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. På landsplan svarer dette til, at 600.000 flere skal dyrke idræt, og 325.000 flere skal dyrke idræt i en forening. Ved vedtagelsen af visionen var status, at 68% af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.

En undersøgelse, som markedsanalysefirmaet Wilke har foretaget for DIF og DGI, viser, at 95% af danskerne er positive over for visionen. 82% af lederne i idrætsforeningerne vurderer, at visionen kan få flere danskere til at være idrætsaktive. 

Der er tale om en historisk partnerskabsaftale. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI har tilsammen investeret 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021. Det er et løft fra den foregående periode og markerer, at indsatsen styrkes for at nå målsætningen om at blive verdens mest idrætsaktive nation. Der er dermed tale om den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. 

Et partnerskab med Esbjerg Kommune vil helt naturligt hænge sammen med Kommunens Vision 2020, som med borgeren i centrum fokuserer på, at Esbjerg Kommune skal være Danmarks nye vækstcenter. For borgeren betyder det at leve i eller i nærheden af et vækstcenter, at man bor i et område, der er attraktivt på grund af uddannelses- og jobmuligheder, kultur og natur, fritidstilbud og byliv og samtidig have de bedste muligheder for at pleje egen sundhed. 

DIF og DGI har et mål om at indgå partnerskab med 15 kommuner. En visionskommune arbejder i hele kommunens virke bevidst for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målsætningen.

Gennem rammeaftalen forpligter DIF/DGI sig til aktivt i samarbejde med Esbjerg Kommune at arbejde for, at det lokale foreningsliv og andre civile aktører i høj grad understøtter målsætningerne i aftalen. 

Esbjerg Kommune vil blive en del af et inspirerende nationalt netværk med de øvrige mindst 14 kommuner, der arbejder med en tilsvarende vision. 

Datagrundlag

Der udarbejdes et overordnet datagrundlag, som kan underbygge og danne den nødvendige baggrund for arbejdet med nedenstående overordnede målsætninger. Der tages derfor forbehold for, at det endnu ikke udarbejdede datagrundlag kan resultere i ændringer i forhold til de konkrete indsatsområder. Der iværksættes således ikke initiativer, inden det nødvendige datagrundlag foreligger. 

Parterne sikrer overholdelse af Databeskyttelsesforordningen, herunder omkring eventuel videregivelse af data parterne imellem.

DIF/DGI udfører en årlig benchmarking i aftaleperioden for hver enkelt visionskommune, således at idrætsudviklingen kan følges løbende og sammenlignes på tværs af kommunerne. Denne gennemføres første gang i første halvår 2018.

Målsætning for visionsarbejdet

Esbjerg Kommune forpligter sig til at få flest mulige borgere i alle livsfaser til at være fysisk aktive gennem indsatser på samtlige de forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målsætningen.

Den regionale sundhedsprofil for Region Syddanmark 2017 (tallene i parentes 2013) viser, at der ud fra sundhedsdefinitionen er 21,0% (17,6%) fysisk inaktive i regionen og 20,9% (16,2%) i Esbjerg kommune. 24,7% (26,7%) af befolkningen i regionen dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i deres fritid og 24,6% (26,7%) i Esbjerg kommune.

Med udgangspunkt i disse tal er målsætningen i aftaleperioden:

 • At antallet af inaktive skal falde til 17%, hvilket betyder, at ca. 4.600 borgere skal gøres fysisk aktive.
 • At antallet af personer, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet, skal stige til 28%, hvilket betyder, at ca. 4.000 borgere skal aktiveres. 

I forhold til målsætningerne for foreningsdeltagelsen tages der udgangspunkt i tallene fra Centralt Foreningsregister (CFR), som er en portal til registrering af foreningers medlemstal. 

Portalen er udviklet og drives af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten. Tallene fra CFR viser, at 44% i Esbjerg kommune er foreningsaktive. Der arbejdes hen imod, at dette tal øges til 50%, hvilket vil betyde 7000 flere foreningsaktive med udgangen af 2022.

Økonomi

Den politiske følgegruppe har til opgave løbende gennem aftaleperioden at arbejde for, at der tilvejebringes de nødvendige midler i forhold til at nå de indgåede målsætninger. Konkret skal det økonomiske fundament fra Esbjerg Kommune sikres via prioriteringer af den eksisterende kommunale økonomiske ramme, mulige nye økonomiske prioriteringer eller ekstern finansiering via fonde og puljer.

Aftalen er baseret på, at der udarbejdes årlige handlingsplaner. I den enkelte handlingsplan er det beskrevet, hvordan den nødvendige økonomi til den pågældende indsats finansieres, herunder hvordan de forskellige parter bidrager. Dette gælder såvel DIF/DGI, de respektive forvaltningsområder samt eksterne parter. 

Herudover bidrager DIF/DGI med

 1. Medarbejderressourcer til løbende rådgivning vedrørende de besluttede indsatsområder
 2. Bevæg dig for livet visionsidrætter.
 3. DIF- og DGI-koncepter og produkter.
 4. Årlig benchmarking. 

Såvel en stor del af Bevæg dig for livet-indsatserne (ad 2) som de øvrige indsatser fra DIF og DGI (ad 3) vil kunne bidrage til de i aftalen beskrevne indsatsområder. I nogle tilfælde vil der være tale om fuldt finansierede ydelser, i andre tilfælde kræves medfinansiering. 

Derudover vil DIF og DGI i samarbejde med Esbjerg Kommune og de øvrige visionskommuner bistå i forhold til at tilvejebringe ekstern finansiering fra eksempelvis fonde til de besluttede indsatser. 

Uddybning af hvad DIF/DGI bidrager med:

Ad. 1: DIF og DGI har en række medarbejdere ansat, som har viden og erfaring med at få flere borgere til at være idrætsligt aktive. DIF og DGI stiller denne ressource til rådighed for Esbjerg Kommune ved at kunne deltage i møder, workshops mv. vedrørende de besluttede indsatser. 

Ad. 2: Bevæg dig for livet består af en række aftaler inden for 10 specifikke idrætter samt 4 tværgående aftaler. I hver af disse aftaler er der fokuseret på indsatser, som kan bidrage til målopfyldelsen for den fælles vision. De beskrevne indsatser i aftalerne er helt eller delvist finansieret af de Bevæg dig for livet-midler, som organisationerne får fra de to involverede fonde (TrygFonden og Nordea-Fonden) og DIF/DGI.

Ad 3: Udover de fælles DIF/DGI-indsatser under Bevæg dig for livet har såvel DGI som DIF og DIF’s specialforbund en række indsatser, som er relevante for arbejdet med de beskrevne målgrupper. Disse er helt eller delvist finansierede af DIF/DGI eller eksterne parter - eksempelvis fonde.

Ad. 4: DIF/DGI forestår og finansierer en årlig benchmarking i kommunen. Undersøgelsen spørger ind til som minimum 4000 lokale borgeres fysiske aktivitet. Esbjerg Kommune vil have mulighed for at bidrage med specifikke spørgsmål i undersøgelsen. 

DIF/DGI og Esbjerg Kommune bidrager hver med kr. 250.000 årligt til aflønning af en Bevæg dig for livet-koordinator (BDFL-koordinator) i aftaleperioden

 

Indsatsområder

Rammeaftalens målsætninger opfyldes via konkrete og politisk forankrede indsatser, som skabes og implementeres etapevis i et samarbejde mellem nærværende aftales parter. 

En del af disse indsatser vil være en videreførelse og mulig styrkelse af allerede igangsatte initiativer - herunder igangværende indsatser hvor DIF/DGI og Esbjerg Kommune i forvejen samarbejder. Indsatserne kan have såvel strukturel- som aktivitetsbetonet karakter.

Sideløbende er metodeudvikling et vigtigt parameter, og der vil blive brugt ressourcer på at evaluere på, om en konkret metode kan anvendes på andre målgrupper. 

En grundlæggende præmis for implementeringen er således beskrivelse af konkrete indsatser i handlingsplaner med oplysning om, hvordan disse bidrager til den overordnede målopfyldelse. Planerne udarbejdes i tæt samarbejde mellem parterne. Den første handlingsplan løber frem til 2020 og forelægges den politiske styregruppe hurtigst muligt efter indgåelse af nærværende aftale. Planen tager afsæt i nedenstående beskrivelse af arbejdet med rammevilkår og målgrupper.

Rammeaftalen skal fungere dynamisk således, at der løbende kan justeres i de valgte indsatser, efterhånden som der opbygges erfaring og ny viden om målgrupper og arenaer samt eventuelt økonomisk grundlag tilvejebringes.

Rammevilkår for idræt og bevægelse i kommunen

Det politiske grundlag danner rammen omkring mulighederne for at skabe idræt og bevægelse i Esbjerg kommune. Det tydeliggøres her, hvordan de strukturelle forhold og rammevilkår kan være med til at understøtte. Ligeledes belyses nogle af indsatsens centrale fokusområder med henblik på at forbedre idrættens rammevilkår som et middel til at øge idrætsdeltagelsen. 

Rammevilkår for et aktivt foreningsliv 

Det er vigtigt, at foreningslivet involveres, motiveres og engageres i forhold til at gøre flere borgere aktive. Foreningers og træningsfællesskabers rammevilkår og ressourcer er centrale for, at denne aktivering lykkes. Der fokuseres på, hvordan foreningerne kan understøttes, så de kan løfte opgaven. De nødvendige ressourcer afsættes hertil samt til en udvikling af foreningernes rammevilkår i forhold til at kunne arbejde for flere idrætsaktive. Der vil derfor være fokus på nedenstående forhold: 

 1. Overordnet styrkelse af rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere og trænere.
 2. Foreningslivet inddrages løbende med henblik på at understøtte og arbejde for de overordnede mål i rammeaftalen. 
 3. Ved screening af kommunen udpeges områder med en lav procentdel af idrætsaktive borgere. I forlængelse heraf iværksættes indsatser, som understøtter en styrkelse af borgernes idrætsdeltagelse/idrætsaktiviteter. Der er fokus på etablering af træningsfællesskaber og foreningsudvikling af de lokale foreninger. 
 4. I Esbjerg by skal der være fokus på strukturelle greb, der sikrer, at især de foreninger, der virker i de sociale boligområder, understøttes med de nødvendige ressourcer. Esbjerg Kommune har endvidere fokus på, hvordan foreninger, der tager et større socialt- eller sundhedsmæssigt ansvar, kan understøttes. Foreningsarbejdet i nævnte områder kræver mange frivillige ressourcer, hvorfor der skal være et specielt fokus på lederrekruttering her. Der tages udgangspunkt i igangværende indsatser i relevante boligområder – eksempelvis Strategisk Udviklingsplan, Stengårdsvej, masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet m.v.
 5. Parterne har fokus på, hvordan foreningslivet i såvel bymæssig bebyggelse som tyndt befolkede områder kan udvikles til at være det centrale omdrejningspunkt for et aktivt liv. 
 6. Der iværksættes en række konkrete tiltag med henblik på at effektivisere samarbejdet mellem foreningslivet og andre civilsamfundsaktører om at styrke sundhedsindsatser. 

 

Rammevilkår for idrættens rum og rammer

Overordnet udarbejdes der en plan for idrætsområdet med fokus på: 

 1. At Kommunen generelt er kendetegnet ved, at der er en god facilitetsdækning. Der er dog hele tiden behov for strategisk fokus på udbygning, udvikling og renovering af faciliteter. 
 2. Hvordan idræt og bevægelse tænkes ind ved fremtidige relevante anlægsprojekter. 
 3. Hvordan man i den indre by sikrer faciliteter til brug for borgerne.
 4. Etablering af nye boligområder. Hvordan der arbejdes for, at der ved udviklingen af disse områder etableres de nødvendige faciliteter til idræt, motion og et aktivt foreningsliv. 
 5. Udvikling af landdistrikter. Med udgangspunkt i konkret udvalgte områder undersøges det, hvordan de specifikke landdistriktsområder udvikles fysisk - herunder rum og rammer for idræt og bevægelse. 

Rammevilkår for Kommunens institutioner

Esbjerg Kommunes børne- og ungeinstitutioner har en central rolle i forhold til både at sikre og motivere børn og unge til at være fysisk aktive og deltage i idræt og motion.

På folkeskoleområdet har den nye folkeskolelov givet gode muligheder for dette. 

Esbjerg Kommune forpligter sig til: 

 • Udarbejdelse af en strategi, der sikrer, at alle elever i folkeskolen dagligt får tilbudt fysisk bevægelse af bedst mulig kvalitet.
 • Udarbejdelse og implementering af en strategi der styrker samarbejdet mellem foreningslivet og skolen gennem åben skole-forløb. 

Gennem partnerskabet sikres, at de udarbejdede strategier forankres og implementeres, og derved så godt som muligt bidrager til et aktivt liv for alle børn og unge i kommunen. Her kan forældresamtaler i såvel daginstitutioner som folkeskoler være mere proaktive i forhold til at få børnene gjort aktive. 

På dagtilbudsområdet trådte ny lovgivning i kraft 1/7-18. Heraf fremgår, at det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte børns brede læring, herunder bl.a. bevægelse m.v. under temaet: Krop, sanser og bevægelse. Der tages f.eks. afsæt i, at læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så de bliver fortrolige med kroppen, kroppens funktioner og mangfoldige bevægelsesmuligheder.

Målgrupper

Arbejdet tager afsæt i en række centrale målgrupper. Der foreligger endnu ikke tilstrækkeligt datagrundlag, som kan skabe den nødvendige baggrund for, at indsatserne for nedenstående målgrupper kan beskrives specifikt og med de nødvendige målsætninger. Når resultaterne af den første af de tidligere nævnte benchmarkings foreligger i september 2018, sættes der mål for de pågældende indsatser, som samtidig gøres mere specifikke. Dette foregår som en del af arbejdet med udvikling af handlingsplan. 

Teenagere og unge 

I Esbjerg Kommune bor der ca. 25.000 børn og unge under 18 år. Ifølge Centralt Foreningsregister deltager en meget stor del af disse i foreningsidræt. Der var således i 2016 ca. 21.500 aktivitetsmedlemmer i denne gruppe. I modsætning til den generelle tendens i landet, er Esbjerg kommunes foreninger gode til at fastholde medlemmer i denne livsfase. Der bør derfor især være et specifikt fokus på de 15 – 20 procent, der ikke dyrker idræt regelmæssigt. Nationale idrætsvaneundersøgelser viser, at det især er socialt udsatte børn og unge, der ikke dyrker idræt og motion. 

Esbjerg er en uddannelsesby med omkring 6.000 studerende, heraf er ca. 2.300 nye unge, der kommer til byen. Kun hver femte af de studerende lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet, jf. Region Syddanmarks sundhedsprofil. Dette understøttes af Centralt ForeningsRegister, der viser, at der sker et stort fald i medlemmer af foreningsidrætten i alderen 19 - 24 år. I samarbejde med de lokale ungdoms- og videregående uddannelser sættes der fokus på at gøre denne gruppe mere fysisk aktiv. 

Strategiske fokusområder: 

 • Der igangsættes initiativer med fokus på socialt udsatte børn og unge. Initiativerne kan foregå i samarbejde med de instanser, der eventuelt i forvejen har indsatser rettet mod gruppen. Såvel kommunale som DIF/DGI-relaterede erfaringer fra arbejde i socialt udsatte boligområder inddrages.
 • Folkeskolelovens krav om åben skole-aktiviteter og 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen skal understøtte, at elever, som ikke dyrker idræt, motiveres og aktiveres til idræt og motion.
 • I fællesskab med ungdomsuddannelserne skabes der klarhed over, hvordan et samarbejde mellem Kommunen, idrætsforeninger og andre udbydere af idræt og bevægelse kan fremme idrætsdeltagelsen og trivslen blandt unge.
 • Ved dialog og samarbejde med de videregående uddannelser arbejdes der på at gøre de studerende mere fysisk aktive – og gerne forankret i det lokale foreningsliv. 

Inaktive voksne 

Ifølge Den regionale sundhedsprofil er det ca. hver tredje voksen mellem 25 og 65 år, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. Foreningsdeltagelsen for samme gruppe er væsentligt lavere i forhold til øvrige aldersgrupper. Livsfasen, hvor familie og job er i fokus for den enkelte, er præget af, at idræt og bevægelse skal passes ind i en travl hverdag. Opgaven bliver at møde de voksne netop der, hvor de kan påvirkes til en mere aktiv adfærd. Det er dermed oplagt at sætte fokus på jobmæssige og familiemæssige sammenhænge.

Strategiske fokusområder:

 • I udviklingsforløb for idrætsforeninger skal der være fokus på
  • at skabe flere tilbud til børnefamilier, hvor børn og forældre kan dyrke idræt sammen
  • at skabe tilbud til forældre, der passivt er tilskuere til børnenes idrætsaktivitet.
 • I kommunale daginstitutioner iværksættes tiltag, der motiverer forældre til at være aktive sammen med deres børn. Dette kan f.eks. ske ved, at idrætsforeninger tilbyder idræt sammen med daginstitutionen.
 • Der iværksættes en række konkrete samarbejder med lokale virksomheder, hvor andelen af ansatte, der er fysisk inaktive, er stor. 

Seniorer

Der er en række muligheder for at aktivere pensionister i aktive fællesskaber. I 2017 var der i kommunen 17.600 borgere mellem 65 og 79 år - et antal der i 2022 forventes at være vokset til 18.900 borgere.

Kun lidt flere end hver 4. i aldersgruppen (28%) lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. Der fokuseres derfor på de over 65-årige, som kan aktiveres i dagtimerne, hvor der er ledige idrætsfaciliteter. Indsatserne iværksættes i lokalområder og bydele, hvor den ældre generation primært er bosiddende. Opgaven bliver i høj grad at rekruttere til de mange igangværende tilbud samt at fokusere på områder, hvor der mangler tilbud. 

Strategiske fokusområder:

 • I samarbejde med idrætsforeninger, aftenskoler m.fl. udarbejdes et overblik over fysiske aktivitetstilbud til over 65-årige. Oversigten danner baggrund for en kommunikations- og rekrutteringsstrategi for eksisterende tilbud. Det afdækkes samtidig, hvor der er behov for at etablere nye tilbud.
 • I samarbejde med lokale interessenter, idrætsforeninger, pensionistforeninger, aftenskoler, patientforeninger m.fl. skabes nye tilbud i de områder af kommunen, hvor der ikke er tilstrækkeligt antal tilbud om fysisk aktivitet for aldersgruppen. 

Tværgående tiltag

Det er vigtigt, at der på tværs af ovenstående målgrupper er fokus på borgere, der har stor risiko for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme samt dem, der vil have gavn af at blive fysisk aktive i et behandlings- og rehabiliteringsforløb. Der er derfor fokus på at udbygge brobygningen mellem kommunale og regionale sundhedstiltag samt foreningslivet. 

Kommunikation og markedsføring

Som visionskommune er Esbjerg Kommune med til markedsføre indsatsen Bevæg dig for livet. Kommunen sætter på egen hjemmeside fokus på, at den er "Bevæg dig for livet"-kommune. Visionen understøttes ved at sætte Bevæg dig for livet-logo på egen kommunikation om indsatsen og dertil relaterede aktiviteter på trykte materialer samt via Kommunens digitale kanaler (web og sociale medier, primært Facebook). 

På Esbjerg Kommunes hjemmeside oprettes en side, der beskriver samarbejdet omkring indsatsen Bevæg dig for livet. Her skal Bevæg dig for livet-logoet være synligt, og Bevæg dig for livets to partnere, TrygFonden og Nordea-fonden nævnes ved navn. Fra samme side linkes til www.bevaegdigforlivet.dk samt relaterede aktiviteter i foreningsregi. Det vurderes redaktionelt, om Bevæg dig for livet skal eksponeres på forsiden af Kommunens hjemmeside.

For kommunikation og markedsføring af/ved møder, konferencer, events, arrangementer, indsatser med mere, der vedrører de aftalte indsatser, gælder følgende muligheder:

 • Når Esbjerg Kommune er afsender:
  • sætter Kommunen Bevæg dig for livet-logoet på materialer såvel online som offline under hensyntagen til Kommunens designguide samt designguide for Bevæg dig for livet. 
 • For indsatser i Bevæg dig for livet, hvor Esbjerg Kommune er medafsender sammen med DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-fonden:
  • kan Kommunen benytte den designlinje, der er udarbejdet til Bevæg dig for livet. Den lokale BDFL-koordinator kan udarbejde materialer i Bevæg dig for livet-designet ved brug af et online skabelonsystem, der administreres af DGI Marketing.
  • kan Kommunens egen designlinje benyttes, idet logoer for Bevæg dig for livet, DIF og DGI som minimum altid påsættes, og Bevæg dig for livets to partnere TrygFonden og Nordea-fonden nævnes ved navn – alt under hensyntagen til Kommunens designguide.
 • De lokale idrætsforeninger:
  • kan bruge Bevæg dig for livet-logoet ved kommunikation og markedsføring af/ved arrangementer og aktiviteter, der er relateret til Bevæg dig for livet-samarbejdet. 

 

Dialogen i forhold til afsendernes synlighed påhviler den lokale BDFL-koordinator. 

Der evalueres løbende på, hvordan parterne hver især opnår synlighed i samarbejdet. Når samarbejdsaftalen er i gang, og de konkrete indsatser, som aftalen munder ud i, kommunikeres, kan der evalueres på parternes synlighed. Første evalueringsmøde planlægges gennemført i 2. kvartal 2019

Organisering af kommunikation om Bevæg dig for livet 

Den lokale BDFL-koordinator er koordinator og etablerer ved sin tiltrædelse en organisation for kommunikation om Bevæg dig for livet.

DGI, DIF og Esbjerg Kommune er enige om at omtale relevante historier og aktiviteter på egne kanaler, primært sociale medier, med henblik på at løfte deltagerantallet i de forskellige aktiviteter. 

Mindre, lokale historier, hvor Bevæg dig for livet- samarbejdet nævnes, håndteres primært i lokalforeningsregi og kræver ikke forhåndsorientering af DIF, DGI eller Esbjerg Kommune. Større udmeldinger og strategiske historier om Bevæg dig for livet samarbejdet aftales altid mellem DIF, DGI og Esbjerg Kommune, og der afsættes som minimum 2 arbejdsdage til godkendelsesproces i forbindelse med pressemeddelelser m.m. 

Hvis Esbjerg Kommune afsøger muligheden for at indgå i et lokalt mediepartnerskab med lokale medier om Bevæg dig for livet, skal en sådan aftale koordineres med DIF Kommunikation.

Organisering

Indsatsen Bevæg dig for livet forankres i Kultur & Fritidsudvalget med sekretariat i Sundhed & Omsorg, som sikrer og koordinerer den daglige drift af aftalen. Forslag til handlingsplaner med finansieringsforslag fremsendes til den politiske følgegruppe via Kultur & Fritidsudvalget.

Byrådet orienteres en gang årligt om status på projektet. Ved rammeaftalens udløb udarbejdes en samlet evaluering for hele perioden til orientering for Byrådet.

Politisk følgegruppe

Der nedsættes en politisk følgegruppe med deltagelse af:

 • Borgmesteren, formand 
 • Kultur & Fritidsudvalget, udvalgsformanden 
 • Sundhed & Omsorgsudvalget, 1 politisk repræsentant 
 • Teknik & Byggeudvalget, 1 politisk repræsentant 
 • Plan & Miljøudvalget, 1 politisk repræsentant 
 • Social & Arbejdsmarkedsudvalget, 1 politisk repræsentant 
 • Børn & Familieudvalget, 1 politisk repræsentant 
 • DIF, formanden, (ved forfald deltager næstformanden) 
 • DGI, formanden, (ved forfald deltager næstformanden) 
 • Esbjerg Idrætsråd, formanden 
 • DGI Sydvest, formanden 

Esbjerg Kommunes samlede direktion deltager i møderne. 

BDFL-koordinatoren er sekretær for den politiske følgegruppe.  

Mødefrekvens: Efter behov – dog minimum to gange årligt.  

Ønsker til ændringer i følgegruppens sammensætning forudsætter politisk godkendelse hos aftaleparterne. 

Den politiske følgegruppe skal efter indstilling fra den administrative styregruppe godkende mål og indsatser – herunder de årlige handlingsplaner med finansieringsforslag. Gruppen skal følge udviklingen i rammeaftalen og drøfte målopfyldelsen på de enkelte indsatsområder. Gruppen skal endvidere sikre politisk fremdrift og vurdere sammensætningen af indsatserne med henblik på realisering af målsætningerne. Følgegruppen har mulighed for at involvere relevante aktører med viden på feltet på sine møder. Gruppen har hovedansvaret for arbejdet med at fremme rammeaftalens økonomiske fundament.

Såfremt den politiske følgegruppe ser et behov herfor, kan rammeaftalen justeres i aftaleperioden.

Administrativ styregruppe

Den politiske følgegruppe understøttes af den administrative styregruppe, som udgøres af:

 • Sundhed & Omsorg, direktør (formand) 
 • Sundhed & Omsorg, ledelsesrepræsentant
 • Borger & Arbejdsmarked, ledelsesrepræsentant 
 • Teknik & Miljø, ledelsesrepræsentanter
 • Børn & Kultur, Skole, ledelsesrepræsentant 
 • Børn & Kultur, Dagtilbud, ledelsesrepræsentant 
 • Fællesforvaltningen, ledelsesrepræsentant
 • Esbjerg Idrætsråd, repræsentant 
 • DGI Sydvest, direktør 
 • Kommunal enhed for DIF/DGI, projektleder 
 • Esbjerg Erhvervsudvikling, repræsentant 
 • Sport & Event Park Esbjerg, repræsentant. 

BDFL-koordinatoren er sekretær for den administrative styregruppe.

Mødefrekvens: Minimum to gange årligt.  

Den administrative styregruppes opgaver/kompetencer er at:

 • fremsende handlingsplaner med tilhørende finansieringsforslag til godkendelse og evt. prioritering i den politiske følgegruppe gennem Kultur & Fritidsudvalget
 • sætte retning og sikre rammeaftalens løbende fremdrift – herunder ansvar for opstilling af mål for de enkelte indsatsområder og sikre at målene indfries
 • foretage helhedsbetragtninger og beslutte eventuelle omprioriteringer i forhold til ressourcemæssige og økonomiske prioriteringer mellem indsatsområder og aktiviteter
 • sikre, at målsætningerne i rammeaftalen indgår i relevante politikker og sektorstrategier i Esbjerg Kommune.

Det enkelte medlem af den administrative styregruppe har på hver sit felt det faglige ansvar for de indsatser og aktiviteter, som igangsættes af den politiske følgegruppe. 

Bevæg dig for livet-koordinator (BDFL-koordinator)

Esbjerg Kommune, DIF og DGI ansætter en BDFL-koordinator, som skal stå i spidsen for udmøntning af rammeaftalen for Bevæg dig for livet. I praksis ansættes BDFL-koordinatoren af Esbjerg Kommune og får arbejdssted i Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg. Koordinatoren vil en dag om ugen arbejde fra DGI Sydvests kontor. 

Indsatsernes indhold og art samt ressourcer og ambitioner besluttes i et samspil mellem henholdsvis den politiske følgegruppe og den administrative styregruppe. 

BDFL-koordinatoren etablerer et netværk, som hovedsageligt består af personer, der er relevante i forhold til aktuelle indsatsområder. Der er således tale om et dynamisk sammensat netværk.

Mødefrekvens: Efter behov.  

Netværket har til opgave at sikre udvikling og implementering af konkrete indsatser.