Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mulighedskatalog til kommende helhedsplan for Kongeåen

I 2022 er der gennemført en inddragelsesproces for helhedsplanlægningen for Kongeåen med deltagelse af aktører på tværs af kommunale skel med interesse for åen og ålandskabet.

Processen er mundet ud i et mulighedskatalog, der fastlægger hvad den kommende helhedsplan for Kongeåen skal indeholde, og hvordan det bliver fulgt til dørs.

Mulighedskatalogets indhold

Bilag

Obs. Brug scrollbaren i bunden af tabellen for at se højre side af tabellen. 

 
  Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
Hovedtematikker
 • Klimatilpasning – sikkerhed (diger), vand- og sandhåndtering, tilledning og tilbageholdelse af vand
 • Næringsstoffer – kemi, miljøfremmede stoffer, spildevand, landbrug, N&P
 • Natur og biodiversitet
 • Friluftsliv
 • Erhvervs- og forretningsudvikling
 • Natur og biodiversitet
 • Fællesskab og lokalt ejerskab – plads til alle, tilgængelighed, branding og markedsføring
 • Landbrug – ekstensiv græsning og pleje, muligheder for finansiering, teknisk viden
 • Teknisk viden
 • Klima og bæredygtighed
 • Vandhåndtering
 • Håndtering af sand
 • Friluftsliv (fremme udvikling og fastholde de lokale)
 • Natur & biodiversitet
 • Kulturarv
 • Vandparkering
 • Udledningsstrategi
 • Viden om sandvandring

Handlemuligheder

 • Scenarieberegning til området vest for Gredstedbro
 • Fælles retningslinjer for vandhåndtering – helhedstænkning
 • Sammenfatning af tilgængelige spildevandsdata
 • Screening af mulige projekter af de tilskudsordninger, der er i dag (lavbund, vand, kemi, natur, græsning, erhverv, friluftsliv)
 • Udvikle en fælles forretningsside – markedsføring og branding af Kongeådalen
 • Sandvandring – en problematik, som skal løses
 • Vandparkering (afledning/håndtering) – mulighed for nye habitatområder?
 • Datagrundlag – vegetation, vandkemi, biodiversitet m.fl.
 • Jordfordeling
 • Naturpleje
 • Branding
 • Kigge på alternativ løsning til sluse og vandparkering i Kolding Kommune
 • Langsigtet, fysisk planlægning – byudvikling, stier, p-pladser
 • Langsigtet plan i forhold til havvandsstigning (tag Kystdirektoratet med)
 • Organisering af lokale interessenter
 • Fælles udviklingsorganisation
 • Jordfordeling
 • Udtagning af landbrugsjord
 • Fælles regulativ for hele Kongeåen

Konkrete områder

 • ”Området nedstrøms Gredstedbro er indsatsområde”.
 • Ingen konkrete områder er udpeget.
 • ”Området syd for Gredstedbro”
 • ”Der ligger et indsatsområde konkret fra Gredstedbro til slusen”
  ”Generelt ser vi vandparkering op igennem åsystemet som vigtigt. Desuden er der også udledninger som vigtigt indsatsområde, som har en betydning for vandkvaliteten. Det er dog svært at være mere konkret om dette opstrøms Gredstedbro.”

Fælles forpligtelser

 • Gensidig inddragelse og dialog – invitér og deltag
 • At udarbejde ét fælles regulativ for hele Kongeåen
 • Respekt for hinandens perspektiver
 • Fortsat dialog og inddragelse
 • Sikre lokal forankring
 • Sikre en god biodiversitet
 • De ansvarlige myndigheder driver det fremadrettet
 • Bibeholde kulturlandskabet
 • Videreudvikling af lokale fødevarer
 • Interessentinddragelse og lokal forankring af nye tiltag
 • Kongeåkomitéen undersøger årsagen til sandvandring i Kongeåen
 • Kommunerne og forsyningerne afdækker udledningerne
 • Vi sigter efter multifunktionelle tiltag

Dronebillede fra Frihedsbroen, som ligger syd for Skibelund Krat.