Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Byråd vedtog den 20.06.2022 Kommuneplan 2022-34 og Miljørapport.

 

Kommuneplanen er den samlende, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen omsætter de store linjer fra verdensmålene, landsplanlægningen, Vision 2025 og Planstrategi 2022-34 til konkret politik, planlægning og handlinger for alle sektorer.

 

Kommuneplanen skal afveje, forene, samordne og koordinere ønsker og interesser i alle dele af kommunen; geografisk, eksternt og internt for at sikre en udvikling til gavn for hele kommunen. Det resulterer i et omfattende værk, der dog er digitalt, hvilket gør de mange informationer på kort og i tekst lettilgængelige og søgbare.

 

Ændringer i forhold til forslaget

Der er tilkommet en del ændringer og justeringer i høringsperioden. De kan opdeles på følgende måde:

·         Ændringer omhandlende arealanvendelser, hvor den væsentligste ændring er, at erhvervsområdet ved Nr. Vong tages ud til nærmere analyse.

·         Mindre justeringer typisk af redaktionel karakter – indkommet som høringssvar.

·         Mindre justeringer af teknisk karakter – fra forvaltningen.

Rækken af ændringer og justeringer bliver præsenteret samlet under overskriften ’Oversigt’ i Uddrag & Vurderinger.

 

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan for 2022-34, er der foretaget en miljøvurdering og i den proces er der udarbejdet en miljørapport, jævnfør bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 10. oktober 2021.

 

Planforslaget har sammen med den tilhørende miljørapport været i offentlig høring fra den 27. januar 2022 til den 18. april 2022.

 

Sammen med den endelige vedtagelse af planforslaget skal der, i henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, udarbejdes en sammenfattende redegørelse.

Esbjerg Kommune, Industrimiljø, har udarbejdet den sammenfattende redegørelse.

På baggrund af bemærkningerne er der foretaget en række justeringer til den endelige plan.

Det er Industrimiljøs vurdering, at de ændringer/justeringer, der foretages ved vedtagelse af Kommuneplan 2022-34, som følge af den gennemførte høring, ikke er væsentlige. Det vurderes samtidig at miljørapporten, der blev vedlagt forslag til Kommuneplan 2022-34, forsat er dækkende. Det vurderes derfor samlet, at ændringerne ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering eller supplerende høring af planforslaget inklusive miljørapport.

 

Her kan du se planen og miljørapporten

Kommuneplan 2022-34 og Miljørapporten kan tilgås i Plandata eller via denne hjemmeside. Se her den grå boks med vedhæftede links.

 

Oplysning om planens vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt personer, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsigelse mod dette.

 

 

Klagevejledning

Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål i henhold til Planlovens § 58 (lovbek. nr. 1157 af 1. juli 2020).

 

For nærmere information, se dokumentet Klagevejledning vedlagt på denne side under Dokumentation & Tilladelser.