Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tværgående strategi for kunst i det offentlige rum

Kunst skaber energi, glæde og stolthed i Esbjerg Kommune.

I Esbjerg Kommune skal kunsten være tilgængelig for alle. Det er et af pejlemærkerne i Vision 2025, som tegner retningen for kommunens udvikling i de kommende år. Vi tror nemlig på, at kunst skaber energi, glæde og stolthed hos os, der bor her, og sætter vores kommune på det kulturelle landkort.

Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum udspringer af kommunens kulturpolitik og skal sikre, at kunsten helt konkret er der, hvor borgerne er. Vi skal tænke kunsten ind i rammerne for vores byrum, offentlige bygninger, parker og lokalsamfund, så de bliver naturlige omdrejningspunkter for kunstnerisk udvikling.

På den måde ønsker vi at skabe en skarp identitet for Esbjerg Kommune og åbne for nye og vedkommende oplevelser af og fortællinger om kommunens mange interessante steder.

Strategien er blevet til i et tværgående samarbejde mellem Børn & Kultur, Teknik & Miljø og Esbjerg  Kommunes Kunstråd, mens Statens Kunstfond har bevilget støtte til ekstern, kunstfaglig rådgivning.

Kvalitet og fællesskab er kerneværdier i strategien, lige som forankringen i de lokale steders karakter og historie er helt central. Strategien lægger vægt på at inddrage borgerne i konkrete kunstprojekter, som både kan være af midlertidig og blivende karakter.

I byrådet mener vi, at kunststrategien er vejen til ejerskab, gennemslagskraft og retning for arbejdet med kunsten i Esbjerg Kommune. Strategien skal udvikle og løfte kunsten i det offentlige rum og derigennem bakke op om det gode hverdagsliv for nuværende og kommende borgere i Esbjerg Kommune.

Vision

Kunststrategien skal sikre Esbjerg Kommune en skarp identitet ved at skabe rammerne for nye, vedkommende stedsoplevelser og -fortællinger. Byrum, offentlige bygninger, parker og lokalsamfund skal være omdrejningspunktet for en kunstnerisk udvikling og føre til fornyet energi, glæde og stolthed i hele kommunen. Hermed skal kunststrategien bidrage til at realisere Vision 2025, og understøtte visionen om et nyt blik på Esbjerg Kommune udefra samt et godt hverdagsliv for eksisterende og kommende borgere i kommunen.

Kerneværdier

Kerneværdierne er pejlemærker i kunststrategien. De sætter retningen i forhold til udvælgelse af steder, til kunstprojekterne og til proces og formål. Kerneværdierne bygger bro mellem kunststrategi ens vision og de konkrete projekter. Det giver en robusthed i tilgangen til kunst i det offentlige rum samtidig med, at der er plads til at være fleksibel i forhold til det konkrete arbejde med kunsten.

Kvalitet

Kunstprojekterne skal tage afsæt i en ambition om at gøre en forskel. Med vovemod og faglighed skal der arbejdes for en høj kunstnerisk kvalitet, der styrker kommunens identitet.

Fællesskab

Kunsten skal inkludere eksisterende og nye brugere, og der skal tænkes i sociale oplevelser og mødesteder, som giver energi, stolthed og styrker fællesskaber og dialog mellem mennesker.

Stedsforankring

Der skal tages afsæt i historier og kvaliteter i det enkelte sted, således at kunst og sted styrker hinanden, dvs. bliver til en positiv, mærkbar stedsforandring.

Hvorfor en tværgående kunststrategi?

En tværgående strategi for kunst i det offentlige rum bunder i en ambition om at anvende kunst og kreative kompetencer ambitiøst i udviklingen og omdannelsen af steder. Herved bidrager kunststrategien til en tværgående og helhedsorienteret tilgang til steder, hvor det fysiske miljø, det sociale liv, fortællinger og værdier ses i tæt sammenhæng. En kunststrategi skal derfor tage afsæt i det lokale steds karakter og historie, den skal inddrage de mennesker, der skal bruge – eller kommer til at bruge – stedet, og den skal integreres i den fysiske planlægning og formgivning.

En kunststrategi er ikke en handleplan, men et værktøj, der giver mening at bruge nogle steder, andre steder ikke. Kunststrategien bygger på en fælles vision, som skal skabe retning for arbejdet med kunsten samt inspiration og viden, som kan sikre høj kvalitet og nytænkning. Derved er kunststrategien et fleksibelt, tværfagligt og ambitiøst værktøj, der skal styrke kommunens kulturelle profil og identitet samt sikre høj livskvalitet og gode oplevelser i udviklingen af byer, lokalsamfund og naturområder i Esbjerg Kommune.

Et sted består af tre dimensioner:

Den fysiske dimension

Henviser til det fysiske miljø, størrelse, infrastruktur, bebyggelse, landskab, materiale mv.

Den sociale dimension

Handler om fællesskab, stedstilknytning og adfærd – dvs. de mennesker, der færdes på stedet. Hvem er de, hvad laver de, hvor opholder de sig, og med hvem?

Den kulturelle dimension

Den stærkeste dimension ved et sted er stedsidentiteten, da den bygger på oplevelser, attraktioner, værdier og fortællinger. Her har kunsten og den kreative formidling et stort potentiale.

Tre former for kunstforståelse

Strategien arbejder med tre former for kunstforståelse, som på hver sin måde bidrager til udvikling af steder, skaber nye stedsfortællinger og oplevelser og inddrager brugerne på forskellig vis. De tre kunstforståelser kan inddrages i én forståelse alene eller ses i en sammenhængende kunstnerisk proces.

Fra idéudvikling (1. Innovativ byudvikling med kunstneriske metoder) i f.eks. arkitektkonkurrencer. Til testning af midlertidige faciliteter eller som del af en inddragelsesproces (2. Inddragende kunstprojekter og 1:1 testning).

Eller det kan være i form af en installation på eller kunstnerisk udformning af det nye eller omdannede sted (3. Permanente kunstværker). Pointen er, at kunsten både kan anskues som en metode og som et slutresultat.

Innovativ byudvikling med kunstneriske metoder

Kunstneriske kompetencer i analyse og udvikling:

 • Analysere historien, stedets DNA og forstå de sociale dimensioner
 • Forestå anderledes inddragelsesprocesser
 • Indgå i konkurrenceteams på lige fod med arkitekter, ingeniører og planlæggere

Inddragende kunstprojekter og 1:1 testing

Kunsten kan forvandle steder og afprøve idéer:

 • Skabe lokale interventioner, evt. i samarbejde med aktører
 • Testing: Midlertidige faciliteter, funktioner og begivenheder
 • Sikre den demokratiske proces med inddragelse og dialog

Permanente kunstværker

Permanent kunstnerisk bidrag til omdannelse og nybyggeri:

 • Skabe stedsidentitet og nye oplevelser
 • Tiltrække nye/andre målgrupper
 • Skabe sammenhæng mellem det fysiske og det sociale miljø

Realiseringsgreb

Realisering af kunststrategien er central. Tre delelementer skal hænge sammen, for at et projekt lykkes. Hvis en af delene ikke er tilstrækkelig gennemtænkt, risikerer projektet at falde fra hinanden.

Det betyder, at man tidligt i processen skal overveje hvilken kunstforståelse, der skal arbejdes med, hvordan projektet organiseres, hvem der skal inddrages, og hvornår og hvordan alle dele af processen skal finansieres.

De tre delelementer er

 1. ​Kunstforståelse
  Uanset hvilken kunstforståelse, der skal arbejdes med, har det konsekvenser for organiseringen og for økonomien.
 2. Organisering og samarbejde
  Samarbejde og organisering er vigtig, men kun hvis der er noget at samarbejde om og nogen at samarbejde med.
 3. Finansiering og økonomi
  Der skal tilknyttes kompetencer og en forståelse for proces og organisering, for at ressourcerne bruges klogt.

Fra strategi til handling

For at realisere ambitionen om at arbejde kunststrategisk og sætte den kunstneriske kultur på dagsordenen kobles kunststrategien til kommunens Planstrategi, Arkitekturstrategi, Sektorplan for Park, Skov og Friluftsliv, strategierne for offentligt byggeri samt fremtidige strategier og planer. For at sikre høj kunstnerisk kvalitet og nytænkning skal der ligeledes være fokus på at inddrage relevante kunstfaglige kompetencer tidligt i processen. Kombinationen af de kunstfaglige kompetencer og den kommunale, strategiske forankring skal sikre, at der kontinuerligt er blik for den diversitet og spændvidde, som allerede eksisterer i Esbjerg Kommune, mellem land og by, gammelt og nyt, lokalt og internationalt. Via inddragelse af kommunens aktører og interessenter i konkrete projekter, herunder Lokalrådene, Bymidtesamarbejdet med flere, skal kunststrategien således styrke den stedsspecifikke egenart internt i kommunen samtidig med, at der åbnes for udsyn og nye eksperimenter. Der er desuden udarbejdet en intern drejebog med konkrete værktøjer og beskrivelse af procedurer, herunder finansiering, organisering, borgerinddragelse, Kunstrådets rolle m.v. Dette skal sikre, at strategien omsættes til handling.

Arbejdet med en tværgående strategi for kunst i det offentlige rum udspringer af kommunens kulturpolitik vedtaget september 2019.

Kunststrategien er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med kunstrådgiver Lotte Boesen Toftgaard, Umage, og strategisk rådgiver Mette Mechlenborg.

Kunststrategien er støttet af Statens Kunstfond.

Byrådet vedtog Kunststrategien den 21. juni 2021.