Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Offentlig høring efter vandløbsloven

Udskiftning af bundmateriale i Høllet Bæk fra station -60-105 m og station 1923-2263 m i forbindelse med Vandområdeplanerne 2015-2021. 

Vandløbsmyndigheden ved Esbjerg Kommune ønsker at lave et restaureringsprojekt omhandlende udlægning af groft materiale i vandløbet Høllet Bæk fra station -60-105 m og station 1923-2263 m.

Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstområder for laksefisk i Høllet Bæk ved at udskifte bundmaterialet med groft materiale. Projektet vil bidrage til at Høllet Bæk vil opfylde miljømålet ”god økologisk tilstand” i forhold til Vandrammedirektivet.

Restaureringsprojektet er støttet af EU og Fiskeristyrelsen. Projekttilskuddet udgør 100% af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet består af 25% fra Miljø og Fødevareministeriet og 75% midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Projektforslaget sendes hermed i offentlig høring i perioden 12.07.2019-06.09.2019. I høringsperioden indtil 06.09.2019 kan eventuelle bemærkninger til projektet sendes til miljo@esbjergkommune.dk, mærket sagsnr. 19/9486.

Spørgsmål kan rettes til Mette Brandt Mouridsen, Natur & Vandmiljø på tlf. nr. 76 16 05 11 eller memo@esbjergkommune.dk

Projektforslaget kan ses her.

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på  www.esbjergkommune.dk

Projektet er støttet af EU og Fiskeristyrelsen.