Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilladelse efter vandforsyningsloven

Størsbølvej 14, 6740 Bramming – Markvanding 

 

Esbjerg Kommune har efter vandforsyningslovens §§ 20 & 21 meddelt tilladelse til indvinding af 10.500 m3 grundvand til markvanding.

Afgørelsen kan hentes her som PDF.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 12. september 2019.

VVM
Det vurderes, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Der kan ligeledes klages over afgørelsen vedrørende miljøkonsekvensrapporten. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 12. september 2019. Afgørelsen kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.

Spørgsmål til afgørelsen

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur & Vandmiljø, tlf. 7616 5138.

Brug af klageportalen
En eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Man logger ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 


Tilbagebetaling af gebyr

Gebyret kan tilbagebetales af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet  kompetence.

Retssag

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.