Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tangevej 7, 6690 Gørding - Ansøgning om miljøgodkendelse

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse for ejendommen på Tangevej 7, 6690 Gørding.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Husdyrbruget beliggende på Tangevej 7, 6690 Gørding har søgt om miljøgodkendelse af eksisterende svinebedrift.

Produktionsarealet for svin er uændret på 3.456 m2. Der bygges to nye fodersiloer på 7.200 m³.

Projektet er omfattet af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019).

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 30 dage fra det er modtaget.

Kommentarer til ansøgningen samt anmodning om at modtage udkastet skal være modtaget hos Esbjerg Kommune senest d. 4. september 2019. Kommentarer og anmodning sendes til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller e-mail: miljo@esbjergkommune.dk. Anfør venligst dit navn og adresse på henvendelsen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Esbjerg Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Esbjerg Kommunes afgørelse, som offentliggøres på https://dma.mst.dk og kommunens hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Yderligere oplysninger om sagen kan fås på 7616 5142.