Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til kommuneplanændring nr. 2018.17 og forslag til lokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne

Forslag til kommuneplanændring nr. 2018.17 og forslag til lokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne.

Miljørapport for planlægningen. En udbygningsaftale mellem Ribe Jern Ejendomme A/S og Esbjerg Kommune.

Høringsperiode fra den 29. august 2019 til og med den 30. oktober 2019


Esbjerg Byråd vedtog den 19. august 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplanæn-dring nr. 2018.17, forslag til lokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Bykerne og Miljørapport for planlægningen, samt en udbygningsaftale mellem Ribe Jern Ejen-domme A/S og Esbjerg Kommune.

Oversigtakort over området
Forslag til kommuneplanændring, Ribe Bykerne, boliger på Ribe Jernstøberigrund har til formål:
at ændre på udstrækningen af centret i Ribe, så centerfunktioner flyttes til Saltgade, som en del af Ribe Jernstøberi. Omfanget af centret i Ribe er uforandret. 
at ændre anvendelsen af en del af Ribe Jernstøberigrunden fra erhverv til boliger. 

Forslag til lokalplan for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne har til formål:
at muliggøre omdannelse af Ribe Jernstøberi, Bykerne til et nyt bolig- og centerområde.
at sikre, at udformningen af ny bebyggelse har samme arkitektoniske høje niveau, som Ribes historiske bykerne.
at udforme gaderummene i Ribe Jernstøberikvarteret, som en udvidelse af det eksiste-rende gadenet i Ribe med en tæt og by-intim skala.
at fastholde et landskabeligt grønt område mod Hovedengen.


Miljøvurdering
Esbjerg Kommune har afgjort, at planlægningen for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingsloven.


Udbygningsaftalen
Udbygningsaftalen omhandler at bygherre, Ribe Jern Ejendomme, anlægger gader i det nye bykvarter og at Esbjerg Kommune herefter overtager gaderne og driften heraf.


Retsvirkninger
Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.


Din mulighed
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanændringen og lokalplan-forslaget, tilhørende miljørapport og udbygningsaftale, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 30. oktober 2019.


Her kan du finde forslagene
Du kan få forslagene i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Du kan også finde forslagene her: Kommuneplanændringen og Lokalplan, miljørapport og udbygningsaftale.