Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vedligeholdelse af private vandløb

Hvad siger Vandløbsloven om vedligeholdelse af private vandløb?

Hvad er vandløb?
Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvem vedligeholder private vandløb?
Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne. Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for arbejdet med vedligeholdelse.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen. Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden jf. vandløbslovens § 16.

Hvorfor indeholder loven regler for vedligeholdelse af private vandløb?
Nogle af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere om vandløbens brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.

Vandløbsloven indeholder derfor udførlige beskrivelser af:

  • Vedligeholdelse af alle vandløb uanset deres klassifikation
  • De enkelte bredejeres pligter og rettigheder.

Vandløbsloven indeholder desuden udførlige bestemmelser om, at ændringer af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan sådanne godkendelser skal udføres.

Der er således:

  • Pligt til at udføre vedligeholdelse.
  • Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Åbne vandløb

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring eller eventuel opgravning. Der er også mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder.

Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i. Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.

Rørlagte vandløb

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.

Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en tilladelse til medbenyttelse fra vandløbsmyndigheden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter skal betale til rørledningens fremtidige vedligeholdelse.

Det siger Vandløbsloven

Kan vandløbsmyndigheden fastsætte bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb?
Vandløbsmyndigheden kan ikke udarbejde regulativer for private vandløb. Vandløbsloven giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden efter anmodning fra bredejere kan udarbejde bestemmelser for vedligeholdelsens omfang og udførelse.

Sådanne bestemmelser vil nøje følge vandløbslovens ordlyd om vedligeholdelse af vandløb.

Kan der blive tale om erstatningsansvar?
Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme mv. Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene.

Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden.

Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Skal berørte parter give oplysninger?
Den enkelte lodsejer skal give alle oplysninger, som er nødvendige for vandløbsmyndighedens vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for, at/om pligten til at vedligeholde egne vandløb er overholdt. Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.

Loven har fastsat bestemmelser om straf for den, der ikke vil give de nødvendige oplysninger. Straffen, som omfatter anmeldelse til politiet og bøde, er beskrevet i vandløbslovens § 85 stk.4.

Hvilke love handler om vandløbsvedligeholdelse?
Vandløbsloven.
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på retsinfo.dk