Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Byfornyelse i Mandø by

I 2020 blev et storstilet projekt om bevarelsen af Mandøs særegne bygningskultur færdigt. Projektet omfattede foruden en aktiv borgerinddragelsesproces også en konkret vejledning med råd og forslag til hvordan man bevarer sit Mandø-hus, - og så et rent fysisk eksempel i renoveringen af Mandø Brugs.

Ud over renoveringen af Brugsens ydre har arbejdet med at få afdækket og beskrevet Mandøs særlige bygningskultur banet vej for stærke partnerskaber på øen, hvor lokale ildsjæle har haft en uvurderlig rolle.

Om projektet

Esbjerg Kommune, Mandø Fællesråd og lokale ildsjæle har over perioden 2017 -20 gennemført en borgerdrevet byfornyelsesindsats på Mandø med støtte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Projektet omfatter en håndbog til alle øens husejere om Mandøs historie, byggeskik og bygningskategorier der kan bruges som en vejledning med gode råd hvis man ønsker at renovere og bevare sit hus i dets oprindelige byggestil.

Som et konkret eksempel på hvordan man kan gøre det, omfattede projektet en total renovering og restaurering af Mandø Brugs.

Projektet omfatter også en partnerskabsmodel, som kan bruges som model for byfornyelse i andre mindre landsbysamfund og på de mindre danske øer.

Du kan se resultaterne af projektet nedenfor og få gode råd til istandsættelse i oprindelig byggestil i vejledningen ”Bygningskultur på Mandø”.

 

Få råd og vejledning til renovering i historisk byggestil

Erfaringer fra projektet viser, at noget af det, der har virket godt i projektet, er før og efter billeder. Projektgruppen har med visualiseringer på baggrund af historiske fotos, vist hvordan man med relativt få, nemme greb kan opnå en stor effekt. Og det er slet ikke så svært, som man kunne tro.

Der er god hjælp at hente i Mandøvejledningen (19,6 MB), hos Mandøs Forskønnelsesudvalg, Mandø Lokalarkiv og Byfonden i Esbjerg Kommune. Du kan også finde inspiration i Lottes renoveringsprojekt, hvor et foto af en lille pige fra 1920'erne blev startskuddet til en tilbageføring af husets gavl til oprindelig byggestil.  

Mandøvejledningen

Mandøvejledningen er en vejledning til renovering af huse i oprindelig byggestil, primært lavet til husejere på Mandø. Den indeholder både historiske beskrivelser af byggeskikkens udvikling på Mandø og samtidige eksempler på, hvordan man kommer godt i gang med en istandsættelse.

Formålet med vejledningen til istandsættelse af Mandøs huse er, at husejere – uanset hustype – let kan få overblik og indsigt i, hvad de selv kan gøre, for at bevare det karakteristiske ved lige netop deres hus.Vejledningen beskriver den overordnede udvikling på Mandø og gode råd til istandsættelse. Da historiske fotos ofte er den bedste kilde til at finde ud af det enkelte hus oprindelige udseende og udvikling igennem tiden, anbefales det, at vejledningen bruges i sammenhæng med historiske fotos af det relevante hus. 

Mandø Brugs

Mandø Fællesråds forskønnelsesudvalg pegede på, at den gamle bygning, hvor Mandø Brugs har til huse trængte til forskønnelse. En stor del af midlerne blev derfor brugt på at renovere Mandø Brugs, der er et vigtigt samlingspunkt i byen. Dermed blev de forskellige renoveringstiltag synlige for alle, der bor på og besøger Mandø.

Om projektet

Projektet ”Partnerskab om borgerdrevet byfornyelse i Mandø By” er finansieret med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Projektet har fået et tilskud på 1,4 mio. kr. fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje på 9 mio. kr. til byfornyelse i mindre landsbysamfund. 

Midlerne er brugt på renovering af bygninger med henblik på at forskønne byen og synliggøre, at selv små ændringer kan gøre en stor forskel. Udover konkrete forskønnelsesprojekter er Mandøs Forskønnelsesudvalg blevet klædt på til selv at kunne give Mandøboerne tips og tricks ved om- og nybygninger.

Projektet har vist, hvordan et nært partnerskab kan styrke lokalsamfundets motivation for i fællesskab at genfinde områdets kulturmiljø og bygningernes DNA.

Resultater

Projektet er mundet ud i konkrete renoveringsprojekter, to videoer om projektet samt "Mandøvejledningen". Vejledningen består af to dele, som henholdsvis beskriver Mandøs bygningshistorie og giver konkrete råd og vejledning om renovering af Mandøs huse i oprindelig byggestil. Læs mere nedenfor. 

Partnerskabsmodellen

Projektets formål var, at Esbjerg Kommune sammen med Mandø fællesråd skulle styrke Mandøs Forskønnelsesudvalg og opkvalificere medlemmerne, så udvalget fremover selv kan stå i spidsen for en mere aktiv byforskønnelsesindsats. Projektet skulle også inspirere andre mindre landsbysamfund til at kunne gøre det samme. 

Projektgruppen bestod af repræsentanter for Mandø Fællesråd, Mandø Hjemstavnsforening, Mandø Museum, 3 lokale ildsjæle samt Esbjerg Kommune. Gennem hele projektforløbet har mandøboerne udvist et meget stort engagement og deltagelse, blandt andet med flot opbakning til 3 borgermøder og en fælles studietur til Højer og Ballum.

Der er nedsat en fremtidig fælles udviklingsgruppe under Mandø Fællesråd, som skal drive forskønnelsen af Mandø Bys huse videre. Esbjerg Kommune vil støtte udvalget med faglig sparring om konkrete arkitektoniske løsninger samt myndighedsbehandling og fundraising. Partnerskabet skal også afdække og sikre mulighederne for gennem fonde og investorer at skaffe en grundkapital, så Forskønnelsesudvalget har den nødvendige økonomi til en fortsat drift og udvikling af byforskønnelsesindsatserne.

Læs også om andre projekter på Mandø

Naturprojekt på Mandø

Mandø er en vigtig lokalitet for både trækfugle og som yngleområde for engfugle. Den Danske Naturfond, Mandø Fællesråd, private lodsejere på Mandø, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune samarbejder derfor om et naturprojekt.

Læs om naturprojektet på Mandø

Dark Sky Mandø

I et samarbejde med Mandø Fællesråd, en lang række uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger, er Esbjerg Kommune ved at udvikle Mandø til en Dark Sky Park, som både mennesker og natur kan nyde godt af.

Læs om Dark Sky Mandø