Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Screening - Veldbæk, 6705 Esbjerg Ø - indvinding af vand til Esbjerg Værket

Screening af fornyet indvindingstilladelse til Ørsted A/S for Veldbæk Kildeplads, matr. nr. 3a, 5f og 5k Velbæk, Esbjerg Jorder samt matr. nr. 1a måde, Esbjerg Jorder til indvinding af procesvand til Esbjerg Værket.

Der kan fortsat ske indvinding af 1,5 mio. m3/år grundvand på ovennævnte arealer uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør Miljøvurderingsloven (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018).

Afgørelsen kan hentes her som PDF.

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter miljøvurderingslovens § 49 af Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 26. august 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Miljøvurderingsloven (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018) kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.