Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Screening af Skovrejsning på matrikel 6d Tømmerby by, Bramming

Der kan ske en Skovrejsning på ca. 4,1 ha. på matrikel 6d Tømmerby by, Bramming uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør Miljøvurderingsloven. Klagefristen udløber den 20. september 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Screening af Skovrejsning

Der kan ske en Skovrejsning på ca. 4,1 ha. på matrikel 6d Tømmerby by, Bramming uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør Miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 448 af 10/05/2017).

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter Miljøvurderingslovens § 49 af Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen kan ses her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 20. september 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 448 af 10/05/2017) kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Steen Donner, Plan, Esbjerg Kommune tlf. 7616 1347, std@esbjergkommune.dk.