Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nyhedsbrev april 2021

Vi har modtaget Regeringens første udspil om "Børnene først" - læs reformudspillet 

Ny video til rekruttering - vi søger altid nye plejefamilier og har lavet en video, som er klar i maj 

Videokursus - læs information om videokursus til hhv. ADHD/ADD og Autisme

Gå på opdagelse - læs om vidensbanken til barnets første 1000 dage 

Familieplejens Vilkårsudvalg - du kan søge om dækning af økonomiske merudgifter ved anbringelsen

 

Udover vores nyheder, kan du genlæse nogle af vores informationer fra nyhedsbrevet april 2020. 

Regeringens udspil til reformen om "Børnene Først" er kommet i januar 2021.

Der er mange forskellige forslag til et egentligt kvalitetsløft inden for hele området. 
Astrid Krag (Social- og ældreminister) giver bl.a. udtryk for, at:
”De mest udsatte børn skal have en stærkere stemme”
”At give alle børn retten til et trygt hjem, er en stor og markant ambition.”

Udspillet kommer med mange forskellige bud på, hvordan fremtiden kan se ud, der beskrives handlinger eller løsninger, der kan medvirke til at skabe forandringer eller forbedringer for udsatte børn og unge.

Mange plejefamilier efterspørger ifølge udspillet forbedrede vilkår og styrket rådgivning. Regeringen anser gode plejefamilier som en forudsætning for, at børn og unge kan få et trygt hjem og foreslår derfor bl.a. en reform af plejefamilieområdet, en reform der skal sikre bedre vilkår og støtte til plejeforældre:
En ny organisering af plejefamilieområdet i regionalt placerede mellem­kommunale plejefamiliecentre, der er fagligt dedikeret til plejefamilierne
Ensartet landsdækkende aflønningsmodel for alle plejefamilier
Mulighed for pensionsordning ved omlægning af eksisterende vederlag
Mulighed for vejledning og støtte, når plejefamilierne har behov for det, herunder eks. udvidede åbningstider og adgang til telefonisk faglig rådgivning i de mellem- kommunale plejefamiliecentre 


 

 

Aktuelt er der store forskelligheder i måden de enkelte kommuner har valgt at organisere familieplejeområdet på, og der er mange steder plads til forbedringer og kvalitetsløft – så vil det jo altid kunne diskuteres, hvordan kvaliteten kan eller skal forbedres. 
Regeringens udspil peger på store forandringer med flytning af hele området til regionale centre, en flytning, som kan give overvejelser omkring hele nærhedsprincippet. 

Vil en flytning til regioner gavne en anbringelse af barnet? 
Vil det styrke samarbejdet mellem myndighed og plejefamilier? 
Kan det medvirke til bedre dialog og sikre, at barnets stemme styrkes, og at barnet inddrages i hele processen? Er der en risiko for, at en del af processen bureaukratiseres? 
Kan det sikres, at plejefamilierne oplever sig som en del af processen omkring det enkelte barns udvikling og trivsel?

Der er mange muligheder for udvikling og kvalitetsløft, men der er også mange dilemmaer, der skal vejes for og imod, og vi går en spændende tid i møde.

Der er mange flere pointer og forslag i udspillet, jeg kan som eksempel nævne:
Færre skift og mere stabilitet
Øget brug af permanente anbringelser
Udvidelse af muligheden for at blive netværksplejefamilie
En familie der ikke kun er til låns – øget brug af bortadoption

Reformen skal nu igennem drøftelse i partierne, høring ved interesseorganisationer, 1-2-3 behandling i Folke-

tinget og endelig lovgivning på området. 
Hvornår den endelige reform træder i kraft, og hvad den kommer til at indeholde, vil afhænge af dette forløb.

Jeg vil gerne opfordre jer til at læse reformudspillet og give jeres mening til kende – enten ved henvendelse til jeres fagforening eller anden interesseorganisation eller ved at kontakte os i Familieplejen. Det er nu, I har mulighed for at påvirke beslutningsprocessen med input fra jeres viden og erfaring på området. 

Med venlig hilsen
Karin Holck 
Leder af Familieplejen

 

Ny rekrutteringsvideo

Ny rekrutteringsvideo

I Esbjerg Kommune er vi altid opsøgende efter nye plejefamilier. Det har nu gennem flere år været kommunens opgave at finde nye mulige plejefamilier, som kan blive uddannet ved Socialtilsynet.
Vi har gennem det seneste års tid, ikke fået mange henvendelser fra  potentielle plejefamilier. Grundet Coronasituationen har vi heller ikke kunnet afholde vores  informationsaftener her i Familieplejen. 
Da vi ved fra evalueringer fra tidligere, at deltagerne på disse informationsaftener er meget begejstrede for at høre en plejefamilie eller aflastningsfamilie fortælle, har vi valgt at få lavet en video, hvor forskellige familier bliver interviewet.
I Esbjerg Kommune har vi journalister og fotograf ansat og de sagde ja til den spændende opgave, det er i samarbejde med Familieplejen at formidle budskabet om, at vi har brug for flere plejefamilier og aflastningsfamilier. 
Det er vigtigt, at vi har mange familier at vælge imellem, for at kunne finde det rigtige match til børn og plejefamilier.

Vi forventer, at videoen er klar først i maj 2021. Vi håber, at I vil være behjælpelige med at få nye potentielle ansøgere til at se med inde på vores hjemmeside. Kender I en familie, som har lyst til at tale med en familieplejekonsulent, så giv dem blot jeres konsulents telefonnummer, så vil vi være behjælpelige med at svare på eventuelle spørgsmål om uddannelse, forventninger til kommende plejefamilier osv. osv. 
Det er en oplysende video, der er lavet, som giver en indsigt i arbejdet med anbragte børn og unge.

Jeg har arbejdet sammen med kommunikationsmedarbejderen, fotografen og journalisten fra Esbjerg Kommune, i forbindelse med produktionen af videoen. Det har været en fornøjelse. 
Efter at have mødt de fire plejefamilier, der deltog i optagelserne, var kommunikationsmedarbejderne meget begejstrede. Så begejstrede, at de måske overvejer, om de skal være plejefamilie på sigt, når deres børn er lidt ældre. Den måde de oplevede plejefamilierne tale om plejebørnene på samt den varme man kunne mærke, gjorde det meget tiltalende at være plejefamilie. 

”Jeg vil gerne i denne forbindelse sige en STOR TAK til Vibeke, Peter, Tina, Søren, Stig, Lene, Lajla og Steen, for at I har hjulpet med at få lavet et reklamefremstød og for jeres måde at gå til opgaven. 
Jeg bliver stolt på jeres vegne af det I kan og det I formår. Det skal I have tak og stort skulderklap for.
En tak også på vegne af alle mine kolleger i Familieplejen samt Esbjerg Kommune!

Af: Helle Jensen, familieplejekonsulent 

Videokursus og Gå på opdagelse

På Børne- og Ungdomspsykiatriens hjemmeside findes der informationsvideoer omkring ADHD/ADD & autisme

ADHD/ADD 
Kursus med 4 lektioner. Hele kurset varer ca. 2,5 timer
Hvad er ADHD/ADD? v. overlæge Rikke Damgaard 
Introduktion til forståelse og behandling af AD(H)D v. specialpsykolog Kim Paulsen 
Medicinsk behandling af børn og unge med ADHD v. overlæge Allan Hvolby 
Søvn og søvnforstyrrelser hos børn og unge med ADHD og autisme v. overlæge Allan Hvolby 

Autisme
Kursus med 4 lektioner. Hele kurset varer ca. 2,5 timer.
Hvad er autisme? v. Allan Hvolby, specialeansvarlig overlæge 
Angst og autisme v. Jakob Lind Bern, specialpsykolog 
Søskende og autisme v. Søren Glistrup, specialpsykolog 
Autisme og eksekutive funktioner v. Kim Paulsen, specialpsykolog 

Videoerne kan findes her www.psykiatrienisyddanmark.dk/adhd-kursus

 

Gå på opdagelse 

Få viden og inspiration på hjemmesiden, som er oprettet af Mødrehjælpen og Egmont Fonden. 
En god vidensbank om barnets første 1000 dage for både forældre og fagfolk.

Du finder artikler, podcast og videoer, om livet som forældre, om barnets udvikling samt trivsel de første 3 år på www.engodstart.dk.

 

Familieplejens Vilkårsudvalg

Når et barn er anbragt, er der mulighed for at søge om dækning af økonomiske merudgifter ved anbringelsen, f.eks. udgift til plejebarnets briller, receptpligtig medicin, cykel, ferie, mobiltelefon mv. 

Det er Familieplejen, der behandler disse ansøgninger og vi har i knap 2 år haft det, vi kalder ”Vilkårsudvalget”, som konsulenterne i Familieplejen på skift har været en del af. 
Fra januar 2021 har vi valgt at specialisere en smule, så indtil videre består Vilkårsudvalget af Marianne Siig, Vibeke Riis og Ina Christesen samt en administrativ medarbejder Gitte Thøgersen. 
Det bemærkes, at vi ikke deltager i behandlingen af vores ”egne” sager.
 
I er altid velkomne til at sende en ansøgning – så skal vi nok forholde os til, om udgiften kan dækkes. 
Som det fremgår af jeres kontrakt, er der dog udgifter, som forventes dækket af det månedlige omkostningsbeløb, I får udbetalt i forvejen. Dette er alle forventelige, aldersvarende daglige omkostninger ved barnets forsørgelse. F.eks.: 
 • Kost og logi
 • Frisør og personlig hygiejne, herunder almindeligt forbrug af bleer
 • En fritidsaktivitet samt udstyr hertil 
 • Almindelige transportudgifter i  forbindelse med læge, tandlæge, pasning, skole og fritids- liv, såfremt denne ikke er dækket af anden lovgivning, f.eks. skole- og sygehustransport
 • Medicin, som kan købes i  håndkøb samt receptpligtig  medicin ved kortere sygdoms- forløb
 • Udflugter og entreer
 • Udgifter i forbindelse med køb  af foto fra børnehave/skole
 • Reparation af cykel
 • Anskaffelse af cykelstol og selepude til bil
 • Pas og vaccinationer i forbindelse med rejser 
 • Legetøj herunder løbe- og eller legecykler
 • Barnets gaver f.eks. til biologiske familie og klassekammerater
 • Almindelige udgifter til barnepige
 
Hvordan søger man? 
Jeres ansøgning sendes til Vilkårsudvalget til den oplyste mailadresse. 

Ansøgninger indsendes som udgangspunkt før den forventede udgift afholdes. 
 
Af ansøgningen skal følgende fremgå: 
• Barnets fulde navn og cpr. nr. 
• Hvad søger I? 
 
Uddybende oplysninger som ligeledes skal fremgå af ansøgningen: 
• Begrundelse for ansøgningen. 
• Hvilken periode drejer det sig om? 
• Anslået udgift. Er udgiften afholdt medsendes dokumentation. 
 
I nogle ansøgninger er det desuden relevant at oplyse, om I tidligere har fået tilskud til lignende udgift (f.eks. mobiltelefon, cykel), hvis ja, hvornår? Eller hvis I søger om tilskud til ferie med plejebarnet, skal I også oplyse hvor mange personer, der deltager i ferien. Desuden skal jeres telefonnummer fremgå, så I kan kontaktes, hvis der er behov for supplerende oplysninger. 

Hvis I har søgt og fået bevilget en anslået udgift, skal der indsendes en kvittering, før I kan få refunderet jeres udlæg. Med risiko for at forvirre jer, så er den hurtigste måde at få jeres udlæg refunderet, hvis I sender kvitteringen direkte til Familierådgivningens administration. Det er også vigtigt at påføre navn og cpr.nr. på plejebarnet her. Mailadressen fås ved Familieplejen. 

 

Plejebørn og SAMVÆR

Efter statsminister Mette Frederiksens nytårstale, hvor hun gav udtryk for, at børn, der var anbragt uden for hjemmet, i højere grad skulle have mulighed for at sige fra overfor samvær med deres forældre, skrev et plejebarn på 16 år denne opgave om sin oplevelse med samvær.


Jeg kom i pleje, da jeg var 3 måneder gammel. I de 3 første måneder forsøgte de at lære mine biologiske forældre at passe mig. Min biologiske mor var meget ung da hun fik mig, så hun var for ung til at kunne passe på mig. Min biologiske far var meget voldelig både over for mig, men også over for min biologiske mor.
Jeg har nu boet i min plejefamilie i 16 år. Den plejefamilie jeg fik bestod af far, mor og deres børn, senere kom der også et andet plejebarn.

Den her familie føler jeg er min biologiske familie.

I starten skulle jeg se dem en til to gange i måneden. Min biologiske mor besøgte mig i plejefamilien, for at vi havde den kontakt, vi skulle have til hinanden. Da jeg blev ældre omkring de 4-5 år, kom de hjem og hentede mig og så kørte vi hjem til dem. Om-kring aftensmadstiden kørte de mig hjem igen. Da jeg var 9 år, var de stadig hjemme og hentede mig og vi kørte hjem til dem og alt var som det plejede. Men en dag da de hentede mig, satte jeg mig på gulvet og sagde ”Jeg vil ikke med”. Siden den dag har jeg ikke haft kontakt til dem. De har prøvet
flere gange at overtale mig til at holde kontakten kørende, men det vil jeg ikke. Det er som om de ikke kan forstå at jeg ikke gider dem.

Da jeg var 10 år, spurgte jeg min plejemor om de ikke ville adoptere mig, det ville de gerne, men det ville min biolo-giske mor ikke gå med til. Så jeg må vente til jeg bliver 18 år.

Jeg har det godt der hvor jeg er nu og har ikke brug for min biologiske familie. Den plejefamilie jeg kom i, er jeg stadig i, og det kan ikke blive bedre.

Artikler fra Esbjerg Ugeavis

Herunder har vi indsat links til de artikler, som journalist Rune Weitling har skrevet omkring familieplejeområdet i Esbjerg Ugeavis den 17. marts 2020. Samtidig vil vi gerne sige TAK til alle jer, der har medvirket!

Vi synes, der er kommet en masse gode historier frem og hvor kan I være stolte - det er vi, og I gør det rigtig godt allesammen!
Vi håber, at der er flere nye familier/enlige, der henvender sig for at høre meget mere om det at være pleje– og aflastningsfamilie. 

Vi havde planlagt et informationsmøde umiddelbart efter at artiklerne var i avisen, men måtte jo desværre aflyse og udsætte grundet Corona-situationen.
Måske har I allerede læst artiklerne, men vi tænkte, at for alle de familier, der enten bor udenfor kommunen eller som netop er startet op som plejefamilie, vil det også være interessant læsning - god fornøjelse!

Alle børn har ret til en god barndom

Plejefamilier søges

Esbjerg Kommune findes der rigtig mange gode plejefamilier. Der er bare for få af dem.

Læs vores artikel i Ugeavisen Esbjerg

Jeg fik nogle rollemodeller

Ad to omgange kom Victoria i pleje hos Lis og Mogens. I dag er hun flyttet hjemmefra, men hjem vil altid være hos hendes plejeforældre.

Læs Victorias fortælling

Det bedste der er sket mig

Som 11-årig kom Nikolaj i plejefamilie. Med eget værel-se og plads til at være ked af det. For Anna og Kurt svigter ikke.

Læs den gribende beretning

En dag kom lille Tobias

Marianne og Karsten følte, at de havde lysten og overskuddet til at tage et barn i pleje. Så en dag kom Tobias, og det har de ikke ét sekund fortrudt.

Læs om den gode beslutning

Jeg elsker ham bare mega højt

9-årige Oliver er ikke Mathias’ biologiske bror. Men det tænker Mathias ikke det mindste over. Han elsker ham bare mega højt.

Læs om "storebror" Mathias

Det bedste for Maria

Malene havde håbet på, at hun og Maria kunne komme på mor/barn hjem. I dag kan hun godt se, det bedste for Maria er, at hun er kommet i pleje. Og så er hun lykkelig for, at de har så godt et forhold.

Læs den gode historie