Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Referat fra møde mellem Sneum-Tjæreborg, Bryndum Sogn, Vester Nebel og Skads-Andrup Lokalråd og Øko-nomiudvalget tirsdag den 11. august 2020, kl. 16.00 – 17.15 i Byrådssalen, Esbjerg Rådhus

Mødedeltagere

Fra Økonomiudvalget

Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen

Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose

Økonomiudvalgsmedlem John Snedker

 

Fra Lokalråd

Hans Godske, Viggo Schmidt og Morten Nim, Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Frode Gregersen og Mogens Petersen, Bryndum Sogn Lokalråd

Rikke Block, Marianne Schmidt og Erik Schmidt, Vester Nebel Lokalråd

Ulrik Thomsen, Bent Hyldahl og Rikke Tangaa, Skads-Andrup Lokalråd

 

Fra Byrådssekretariatet

Chefkonsulent Jes Møller

Landdistriktskonsulent Caroline Hansen

 

Fraværende

Ingen

Referent

Jes Møller

Referat

 

Sneum-Tjæreborg Lokalråd

1. Udvikling af ”Tjæreborg Gamle Grusgrave” – ønske til budget

 

Referat:

Lokalrådet fortalte, at der er sat beløb på delprojekterne, men det er svært at få midler fra fonde uden, at kommunen har givet tilsagn om og-så at støtte.

ØU opfordrede lokalrådet til at sende det ind, som de ønsker at gå i gang med først, så det kan indgå i budgetforhandlingerne.

Budgetønsket bedes sendt sendes hurtigst muligt til Jes Møller på mail: jsm@esbjergkommune.dk med angivelse af den samlede økonomi samt den kommunale andel samt en beskrivelse af (del)projektet.

2. Sikkerhed på Tjæreborg Station

Referat:

Borgmesteren skrev den 13. juli 2020 til direktøren Banedanmark med cc til Transportministeren om emnet, men der er ikke kommet et svar endnu.

3. Stiunderføring under Tjæreborgvej langs Vestre Strandvej mod Roborg.

Referat:

Hvis man kører på cykelstien på diget mod Esbjerg, er det nødvendigt at krydse Tjæreborgvej. Dette kan afhjælpes med en stiunderføring.

Esbjerg Kommune har tidligere fremsendt dette ønske til Vejdirektoratet.

Lokalrådet blev opfordret til at tage fat på lokale MF’ere for at få dem til at hjælpe sagen på vej.

4. Lokalrådets inddragelse i udstykningsplaner for Ejlif Krog-agers Vej og afledte konsekvenser.

Referat:

Lokalrådet opfordrede til, at de bliver tidligere inddraget. F.eks. ved na-bohøringer kommer lokalrådene let på bagkant. Vil gerne involveres in-den materialet sendes til nabohøring. De mener, at det vil styrke både lokalrådenes og kommunens troværdighed.

ØU gav udtryk for, at kommunen gerne vil inddrage lokalrådene tidligt. Det sker for tit, at ØU hører, at lokalrådene inddrages for sent. ØU er ind-stillet på, at der skal strammes op. Emnet tages med, når ØU evaluerer årets lokalrådsmøder.

Bryndum Sogn Lokalråd

5. Udvikling i landdistrikter

Udvikling af Forum Fritidscenter.

På mødet med Teknik & Byggeudvalget blev det foreslået, at Es-bjerg Kommune tager initiativ til, at der oprettes en fond med statslige penge via Landdistrikternes fællesråd, hvor organisatio-ner og privatpersoner med relation til landdistrikter kan søge pen-ge til opgradering og vedligeholdelse af pendlerveje, der fører ind til de større byer, så de bliver tidssvarende i forhold til den udvik-ling, der er sket med øget trafik, større og bredere lastbiler og traktorer.

Lokalt i Forum har vi Forum Fritidscenter. Hvis der stadig skal væ-re liv og udvikling i Forum, skal der være større aktivitet på Fri-tidscenteret. Med de meldinger der har været bl.a. fra Esbjerg Kommune om mangel på ældreboliger, kunne det måske være en ide at bygge måske 10 ældreboliger på det tilhørende græsareal (tidligere boldbane), der kunne anlægges haver m.m., som bebo-erne kunne drive og de kunne bruge Fritidscenterets faciliteter.

Et andet forslag kunne være med den tidstrend i mente, at vi (især fra byen) skal mere ud i naturen og lære den at kende. Dette skal helst ske fra børnestadiet. Derfor kunne forslaget være at lave en satellitbørnehave, så børnene kan gå ture i den omliggende na-tur, skove, å, landbrug m.m.

Dette er oplæg til vort punkt på dagsorden fra Bryndum lokalråd.

Referat:
Lokalrådet redegjorde for deres ide om, at der oprettes en statslig pulje via Landdistrikternes Fællesråd, der kan finansiere udbygning af pendler-veje i landdistrikterne. Lokalrådet blev opfordret til at kontakte Landdi-strikternes Fællesråd for at undersøge, om ideen er bæredygtig.

Mht. ældreboliger redegjorde ØU for, at der allerede er 38 ledige ældre-boliger i kommunen. Det har vist sig, at det er svært at udleje ældreboli-ger i mindre lokalsamfund. På den baggrund vil kommunen næppe opføre ældreboliger i Forum. Lokalrådet kan forsøge at få private eller boligfor-eninger til at opføre boligerne.

Der er kapacitetsproblemer på børnehavområdet bl.a. i indre by. Børn & Familieudvalget har drøftet problemstillingen. Hertil kommer, at satellit-/udflytterbørnehaver kan være attraktivt for børnefamilier. Forslaget vil blive taget med til udvalget.

 

6. Rundkørslen i Tarp

Referat

Lokalrådet synes ikke, at de får nok informationer om projektet.

ØU fortalte, at det skyldes, at projektet stadig er på skitseniveau, og det skal være mere gennemarbejdet, inden det kan præsenteres.

Lokalrådet ønsker at blive involveret før projektet er ”for færdigt”.

 

7. Skiltning af cykelsti

I forbindelse med at familier med børn på cykeltur er set cyklende på den trafikerede hovedvej A12 fra Tarp ind mod Esbjerg, mener vi, at der bør skiltes bedre ved rundkørsel i Tarp, hvor cykelstien fra/til Varde slutter. Det bør gøres mere tydeligt med skiltningen, at man skal ind på Tarp Byvej for at komme videre på cykelstien ind mod Esbjerg. Der vedhæftes plan over forslag til opgradering af skiltning for at komme videre på cykelstien mod Esbjerg i Tarp by.

Det samme sker for cykelturister i nordlig retning på Storebælts-vej. Hvor cykelstien ender ved Oddesundvej fortsætter flere ned til rundkørslen på Vestkystvejen og cykler dermed på Vestkystvejen i Vestlig retning.

Referat:

Lokalrådet mener, at det primært er turister, der kører via A12. ØU tror også lokale gør det, da det er lettere at køre den vej.

Forvaltningen gennemgår skiltningen og får sat nye skilte op, hvor det er nødvendigt.

 

Vester Nebel Lokalråd

8. Fortsat problematik omkring A11

Lokalrådet ønsker en cykelsti fremfor en 3-sporet vej.

Referat:

Lokalrådet opfordrede til, at kommunen bruger sin indflydelse til at sikre en god løsning.

ØU forventer, at strækningen kommer med i de nærtstående forhandlin-ger om kommende trafikinvesteringer.

Trafikaftalen fra før folketingsvalget indeholdt både en cykelsti og en 2 + 1 vej. ØU mener dog ikke, at strækningen er velegnet til en gennemgå-ende 2 + 1 vejløsning på grund af de mange tilkørsler til vejen.

 

9. Renholdelse af p-plads/vendeplads for bybussen.

Hvem har ansvaret for at holde området fri for skidt og blade.

Referat:

Det er CSV, der har renholdelsesopgaven.

Hvis der opstår problemer med renholdelse, kan lokalrådet kontakte sek-tionsleder ved CSV Thomas Knudsen på tlf.: 7616 7604 eller på mail: thk2@esbjergkommune.dk

10. Legeplads

Vedligehold og forsikring af planlagt legeplads samt tilskud til projektet.

Referat:

Lokalrådet mener, der er behov for en legeplads, da byens legepladser er forsvundet med lukningen af skolen og børnehaven.

Der er samlet 265.000 kr. ind. De resterende 110.000 kr. er søgt hos fonde.

Arealet, hvor legepladsen ønskes placeret, er ejet af DinForsyning. Lokal-rådet har den 11. august 2020 modtaget en lejeaftale fra DinForsyning. Hvis lokalrådet har brug for støtte i forhold til lejeaftalen, kan de kontakte kontorchef i Fritid Birthe Nørgren på mail: bn@esbjergkommune.dk eller på tlf: 7616 1852.

Lokalrådet ønsker, at kommunen står for den fremtidige drift og forsik-ring af legepladsen.

Der var positive tilkendegivelser fra Økonomiudvalget i forhold til projektet, men hvis kommunen skal betale for driften, kræver det, at sagen tages med til budgetforhandlingerne.

Lokalrådet opfordres til hurtigst mulig at sende budgetønsket til Jes Møller på mail: jsm@esbjergkommune.dk med en beskrivelse af opgaven og økonomien.

11. Afsættelse af pulje til Lokalråd

Referat:

Emnet har været drøftet flere gange. Det Byrådet, indtil videre har be-sluttet, er, at penge til lokalrådene m.fl. til projekter sker gennem Puljen til lokale projekter. Puljen er hen over årene blevet større.

Diana Mose Olsen finder ideen interessant, og mener, at der bør arbejdes videre med den.

12. Skaterrampe

Lokalrådet vil høre, om der evt. kan gives nogle penge til restaure-ring af vores skaterrampe ved multihuset. Normalt afholder vi selv alle udgifter hertil.

Referat:

Skaterrampen er ifølge lokalrådet nedslidt.

Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at søge den fritidskulturelle pulje.

Der er ansøgningsfrist 15/9 og 1/10.

 

Skads-Andrup Lokalråd

13. Udvidelse af parkeringspladserne ved Skolen/Energien.

Referat:

Lokalrådet fortalte, at den p-plads der er blevet etableret ikke er ret stor, og samtidig er der sat kantsten, så det græsareal, der tidligere har været anvendt til parkering, ikke længere kan anvendes til det.

Det kan overvejes, hvad det vil koste at gøre det muligt igen at kunne anvende græsarealet til parkering.

14. Fleksibel adgang til Energien

Referat:

Lokalrådet ønsker at der skal være fri adgang fra 6.00 – 22.00, men der kræves chip/nøgle for at komme ind. Dette er i modsætning til ideen bag huset.

ØU oplyste at gebyrreglerne er en hindring for fri adgang, da det ville betyde, at nogle skal betale, mens andre så ville slippe gratis.

Der har tidligere været et pilotprojekt ”Åbne haller”, der skulle se på adgangen til fritidsfaciliteter.

May-Britt Andrea Andersen vil gerne i dialog om dette emne, og hun ta-ger fat i Fritid for at få genoplivet pilotprojektet.

15. Prispolitik for idrætsfaciliteter/lokaler.

Referat:

Ligger i forlængelse af punkt 14, og der er også i forhold til prispolitikken interesse for en videre dialog.

Fælles

9. Eventuelt

Multihallen i Vester Nebel.

Multihallen ligger på en lejet grund. Grunden ejes af DinForsyning. Leje-aftalen udløber 2023/2024

Enighed om, at der skal findes en løsning på dette spørgsmål.

Lokalrådet kan kontakte kontorchef i Fritid Birthe Nørgren på mail bn@esbjergkommune.dk eller på tlf.: 7616 1852 for at aftale det videre forløb.