Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Møde med Økonomiudvalget den 26. august 2020

Referat fra møde mellem Ribe Nord, Ribe Syd og Ribe Midt Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 26. august 2020, kl. 17.30 – 18.45 i Byrådssalen, Esbjerg Rådhus

Deltagere:

Økonomiudvalget

Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø
Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog
Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen
Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose
Økonomiudvalgsmedlem John Snedker

Lokalråd

Annette Aagaard Thuesen og Poul Holst, Ribe Nord Lokalråd
Palle Guldberg og Kjeld Andreasen, Ribe Syd Lokalråd
Lulu Hjarnø, Dorthe Høyer og Niels Frederiksen, Ribe Midt Lokalråd

Byrådssekretariatet

Chefkonsulent Jes Møller
Landdistriktskonsulent Caroline Hansen
Kontorchef Lone Gerken

Afbud

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen
Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen

Referat

Ribe Nord Lokalråd

  1. Bedre mobildækning i Jernved

 

Referat:

ØU oplyste, at en privat virksomhed ønsker at sætte en mast op i området. Placeringen har været i høring, og der er kommet indsigelser mod placeringen. Opsætningen af en mast kræver typisk en lokalplan, hvorfor kommunen har mulighed for at modsætte sig en placering. Virksomheden vurderer nu de indsigelser, der er kommet.

 

Lokalrådet understregede, at der er behov for en bedre mobildækning, men at de ikke ønsker den foreslåede placering tæt ved beboelse. Den dårlige dækning skaber bl.a. problemer for 2 møbelfabrikanter i området.

Lokalråd foreslår at man undersøger en alternativ placering i hegnet ved virksomheden Trekanten-Hestbæk A/S på Gørdingvej 5.

 

 

Ribe Syd Lokalråd

  1. Parkeringsplads Kultur- og Aktivitetscenter, Egebækvej 30.

Udfordring med vand og ujævnt underlag til fare for både børn og voksne. Den primære bruger af parkeringspladsen er i dagtimerne Vadehavsskole, hvorfor en fælles løsning bør findes. Der henvises til mail af 05.02.2020 fra Kultur- og Aktivitetscenter. Vedlagt 2 bilag.

 

Referat:

Der er i maj 2020 indgået aftale mellem Børn & Kultur og Kultur & Aktivitetscenter Egebæk-Hviding omkring renovering og fremtidig vedligeholdelse af parkeringspladsen.

 

  1. Mobilmast (Vester Vedsted)

 

Referat:

Lokalrådet oplyste, at placeringen af masten er faldet på plads.

 

ØU oplyste, at der er givet tilladelse inkl. byggetilladelse til at opføre masten, men udvalget er ikke klar over, hvornår masten vil blive opført.

 

 

Ribe Midt Lokalråd

  1. Forslag til bedre/mere dialog i dialogmøderne mellem Lokalrådet og Teknik- og Byggeudvalget.

Vi har senest haft et møde den 3. juni med Teknik- og Byggeudvalget. Det var et af dagens række af dialogmøder mellem Lokalråd og Udvalget. Der var afsat mellem 30 min. og ½ time til drøftelse af de punkter lokalrådene havde indsendt.

 

Vi havde fået 30 min. fordi vi havde indsendt 8 sager til drøftelse.

 

Vi havde stillet en række konkrete spørgsmål, vi gerne ville drøfte med Udvalget.

Der var også aftaler, vi havde indgået året før. Aftalerne var ikke blevet ført ud i livet af Forvaltningen.

 

Dialogen på mødet blev meget begrænset.

 

Det skyldtes, at tiden gik med at udvalgsformanden læste vores spørgsmål op, og derefter fik vi oplæst Forvaltningens svar.

 

En åben dialog med udvalgets medlemmer om sagerne, blev der begrænset tid til.

 

Esbjerg Byråd har i ”Politik for Nærdemokrati” opstillet formål og ”spilleregler” for samarbejdet mellem Byrådet – via Økonomiudvalget og Teknik & Byggeudvalg – og lokalrådene.

 

Det er et bærende element i politikken, at dialogen mellem politikerne og borgerne er vigtig og givtig for begge parter.

 

Det er vi i Lokalråd Ribe Midt meget enig i.

 

Vi finder dialogmøderne med politikkerne utroligt vigtige, da vi her igennem har mulighed for at få forståelse for hinandens situationer. Dermed kan begge parter være med til at styrke det lokale demokrati.

 

På vort årlige møde mellem lokalrådsformænd og centralforvaltningen har det gennemgående tema de sidste 2 år været tillid og samarbejde mellem lokalråd og forvaltninger. Et tema der også bør være gennemgående i forholdet til det politiske niveau.

 

Vi håber fra Lokalråd Ribe Midt, at Økonomiudvalget vil se nærmere på afviklingen af dialogmøderne, så udbyttet kan blive optimalt for såvel politikere som lokalråd.

 

Et konkret forslag for at øge muligheden for dialog på møderne er, at eventuelle svar fra Forvaltningen, på vores indsendte spørgsmål til politikerne, sendes til os inden møderne afholdelse. Dermed vil vi kunne få dialogen mellem os i gang.

 

Vi forventer naturligvis også, at Forvaltningen har fulgt op på tidligere indgåede aftaler på møderne, så vi ikke skal spilde dette.

 

Referat

Dialog

Lokalrådet tænker, at det er muligt at ændre møderne, så der bliver mere plads til dialog. De foreslår, at forvaltningens kommentarer til punkterne sendes til lokalrådene inden møderne.

 

ØU slog fast, at de er meget interesseret i, at der er en god dialog. Med hensyn til lokalrådets møde med TBU, er det udvalget opfattelse, at lokalrådet havde en meget skeptisk tilgang til mødet. TBU vil overveje ændring af møderne.

 

ØU vil tage mødestrukturen med i evaluering en af årets møder.

 

Inddragelse af lokalrådet

I forhold til Mølledammen var lokalrådet ikke på listen over dem, der skulle høres, hvilket de finder forkert.

 

 

 

  1. SeminarieHuset Ribe

Anvendelsen af SeminarieHuset har gentagne gange været på dagsordenen, og lige så mange gange har det stået hen i det uvisse, hvad store dele af huset skulle bruges til, med det resultat at meget af huset ikke anvendes i dag.

 

Nu er der ved at blive organisereret et ”Seniorhus” i Ribe, hvor også lokalrådet har været involveret. Spørgsmålet er nu, kan ”Seniorhuset” være på seminarieHuset?

Referat
Seniorhus

ØU synes, at ideen med at etablere et Seniorhus er god, så de ser velvilligt på det. Men før der kan ske sket yderligt i denne sag er det en forudsætning atl der dannes en forening, der kan stå for Seniorhuset. Foreningen skal proaktivt tage stilling til og informere Esbjerg Kommune om, hvad det er den ønsker, herunder hvor meget plads, der er brug for. Forvaltningen har allerede hjulpet meget.

 

  • Seminariehuset

Lokalrådet mangler en status på, hvad der sker med Seminariehuset.

 

ØU fortalte, at de ønsker, at der kommer aktivitet i huset. Lige nu afventes kommunen, at staten giver en tilbagemelding på, om de ønsker at leje dele af Seminariehuset,

 

  1. Orienterende status vedr. nyt kultur- og aktivitetshus i Lustrup-Damhus.

Lustrup-Damhus Beboerforening har siden 2018 været i dialog med Esbjerg Kommune vedr. etableringen af et nyt Beboerhus i Lustrup-Damhus, som kan rumme områdets beboere under samme tag ved de mange årlige sammenkomster og arrangementer. Et nyt beboerhus vil desuden bidrage til at understøtte den seneste udvikling af såvel sociale og kulturelle arrangementer som nye idrætstiltag. Nyeste skud på stammen, som igangsættes af lokale frivillige aktører er et yogahold for voksne, en kreativ klub for børn og forældre samt en dameklub med forskellige sociale, kreative og fysiske udfoldelser. Befolkningstilvæksten er stigende i området, og det samme er opbakningen til et nyt beboerhus.

 

Projektet er med på Esbjerg Kommunes budget for 2021-2023 med forbehold for en medfinansiering fra beboerforeningens egen side.

 

Dette arbejde er i fuld gang, og bestyrelsen har allerede udformet en plan over de forskellige opgaver, både i form af dels en planlagt husstandsindsamling af støtte-tilkendegivelser blandt områdets beboere, og dels i form af at alle frivillige og interesserede hjælperne har meldt sig på de opgaver, de ønsker at bidrage til arbejdsmæssigt og ikke mindst i form af en plan for fondsansøgninger.

 

Sidstnævnte sker med faglig støtte og vejledning fra kommunens landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen. Husstandsindsamling af støttetilkendegivelser vil foregå i uge 34, mens Fondsansøgningsprocessen er igangværende og vil fortsætte i efteråret 2020 samt foråret 2021, hvor det er beboerforeningens forventning at også byggeprojektet kan initieres i samarbejde med kommunen.

 

  • Referat

Lokalrådet fortalte, at der er gået lang tid med at samle de lokale kræfter, men at arbejdet er godt på vej nu. Der er udarbejdet en plan for egenfinansiering. Ansøgninger til fonde om tilskud er sendt. Der er lokal opbakning i form af støtte til projektet.

 

Lokalrådet håber at have finansieringen på plads medio 2021, og vil derfor bede om, at projektet forbliver i anlægspuljen.

 

ØU synes, at det er et godt projektet, men det skal være længere fremme før kommunen endeligt kan forpligte sig til at støtte det. ØU roste det arbejde, der er udført i forhold til projektet, og de bemærkede, at den lokale støtte til projektet lover godt for det fremtidige ejerskab

 

  1. Sikker trafik mod Kammerslusen

På mødet med Teknik- og Byggeudvalget havde vi en sikker trafikvej for cyklister til Kammerslusen.

 

Punktet har tidligere været på mødet med Teknik- og Byggeudvalget, og vi kan nu forstå, at man er indstillet på at etablerer en 2- minus- 1- vej på Bjerrumvejen, men at der ikke er afsat midler p.t.

 

Etableringen vil, ifølge et overslag fra forvaltningen, koste 122.000 kr., for skiltning og opstribning. Lokalrådet anmoder om at man bevilger de 122.000 kr., så skiltning og opstribning kan etableres, således at hastigheden kan nedsættes til 60 km/t.

 

Med den stigende trafik til og fra Kammerslusen, på grund af de stigende aktiviteter i og omkring Kammerslusen, er det nødvendigt snarest at få gjort vejen sikker for bløde trafikanter.

 

Referat:

Lokalrådet fortalte, at TBU var indstillet på en 2 minus 1 vej. Lokalrådet vil også gerne have denne løsning kombineret med en 60 km/t fartbegrænsning. Trafikken på vejen stiger herunder flere autocampere, og der køres for hurtigt, hvilket er til fare for de bløde trafikanter.

Lokalrådet påpegede at infrastrukturen er en vigtig del af udviklingen af området ved Kammerslusen.

 

ØU gav udtryk for, at lokalrådets bekymring er berettiget. En omlægning af vejen er ikke blevet drøftet med politiet. Kommunen tager initiativ til en drøftelse med politiet.

 

 

Fælles

  1. Eventuelt

Ribe Syd Lokalråd

 

A/

Rampen ved Kammerslusen

Lokalrådet takkede for det gode samarbejde, der har været i forbindelse med etableringen af rampen ved Kammerslusen, og de fortalte, at rampen bliver flittigt benyttet. Der er problemer med parkering ved Kammeslusen.

 

Lokalrådet orienterede i øvrigt om, at der arbejdes på andre ideer til projekter ved Kammerslusen, der er søgt 1,5 mio. kr. til dette. Borgmesteren fortalte, at han har haft et møde med sejlklubben vedr. området ved Kammerslusen.

 

B/

Cykelsti Ribe – V. Vedsted

Lokalrådet synes ikke, at den linjeføring, der er foreslået, tilgodeser lokalbefolkningen. Cykelstien komme til at gå igennem et mørkt skovområde, hvilket vil betyde, at ingen vil bruge den, når det er mørkt. Lokalrådet spurgte til, hvem der har foreslået linjeføringen

 

ØU fortalte, at TBU har set på området.

 

C/

Vejbump i V. Vedsted.

Lokalrådet fortalte, at der mangler at blive etableret en vejbump ved indkørslen til byen af Vester Vedstedvej.

 

Forvaltningen oplyser lokalrådet, hvornår vejbumpet bliver etableret.

 

Ribe Midt Lokalråd

 

C/

Ribelund

Lokalrådet fortalte, at de har været til møde om Ribelund. Det er et bynært område, hvor der er potentiale til rigtig meget.

 

D/

Ribe Kulturhavn

Lokalrådet spurgte til status for Ribe Kulturhavn.

 

Status for Ribe Kulturhavn:

De indledende møder er i gang, herunder hvordan projektet kobles med Byforum og de statslige bindinger, der er i området.

Der er udarbejdet en foreløbig plan, der indebærer møde med de relevante statslige myndigheder og opstart af processen i efteråret, efter Corona-nedlukningen i det første halve år.