Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Referat fra møde 26. august 2020

Referat fra møde mellem Darum, Hunderup-Sejstrup og Bramming Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 26. august 2020, kl. 16.00 – 17.15 i Byrådssalen, Esbjerg Rådhus

Deltagere:

Økonomiudvalget

Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø
Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog
Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen
Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose

Lokalråd

Kirsten Høegg, Inger Biltoft og Helle Ertmann, Darum Lokalråd
Lianne Luttikhedde, Jytte Clausen og Claus Simonsen, Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Torben Kjær Andersen, Michael Ries og Jeppe Dahl Nielsen, Bramming Lokalråd

Byrådssekretariatet

Chefkonsulent Jes Møller
Landdistriktskonsulent Caroline Hansen
Kontorchef Lone Gerken

Afbud

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen
Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen
Økonomiudvalgsmedlem John Snedker

Referat

Darum Lokalråd

 1. Esbjerg Kommunes midler til lokalråd.

Darum Lokalråd ønsker, at der i lighed med kommunerne imellem, også kommer en udligningsreform lokalrådene imellem. Vi ønsker, at beløbet til lokalrådene skal fordeles, så der gives lige meget til alle råd.

 

Desuden må der gerne indføres en almindelig prisstigning, da vi har fået det samme beløb i mange år.  (Beløbet har varieret mellem 6580 kr og op til 6600 kr. i løbet af de sidste 7 år, som jeg er bekendt med).

 

Referat:

Lokalrådet mener, at når der er tale om ”kaffepenge” har alle lokalråd de samme udgifter, og dermed bør de have det samme tilskud.

 

Ligeledes ønsker lokalrådet, at tilskuddet sættes op. Dels vil de gerne have råd til mindre udgifter som f.eks. vingaver, taler til grundlovsdag og lignende. Tilskuddet er ikke blevet prisreguleret gennem mange år, og bankerne har indført et gebyr på 1.200 kr. om året for at have en bankkonto.

 

ØU sagde, at tilskuddet ikke er beregnet til egentlige aktiviteter. Det er politisk valgt at samle midlerne i Puljen til lokale projekter, som i øvrigt er blevet større hen over årene. ØU har noteret sig, at lokalrådene kan gøre meget ved at få lidt større tilskud. Emnet vil indgå i budgetforhandlingerne.

 

 1. Mellemfinansiering. (Sneum sluse m.fl.)

Lokalrådet ønsker, at der kommer en ordning, så de ved, at de kan ”låne” det beløb ved Esbjerg kommune, som de har fået bevilget via fonde, således at de kan få ført deres projekter ud i livet.

 

Begrundelse: Når vi har søgt fonde og fået tilsagn om penge, så kan vi ikke gå i gang med projektet, da vi ingen kontanter har. Ingen har jo 50 – 300.000 kr. stående, som kan bruges i vores frivillige arbejde. Ved nogle fonde kan vi få pengene up-front, men det er ikke ved alle, og ofte er det i rater, så der alligevel mangler noget i at kunne betale alle udgifterne. Mange udbetaler først pengene, når projektet er færdigbygget/aktiviteten løbet af staben. 

 

Fordele: Esbjerg kommune opnår at få rigtig mange gode projekter ført ud i livet ved hjælp af frivillig gratis arbejdskraft og via fondsmidler. Også ofte med gratis arbejdsløn. Projekter som uden disse frivillige ikke ville blive til noget.

Lokalrådene oplever at det nytter at være engagerede og komme med gode idèer.

 

Referat:

Lokalrådet fortalte, at de har fået projektet ved Sneum Sluse fuldt finansieret, men 220.000 kr. af finansieringen bliver først udbetalt, når projektet er færdigt. Lokalrådene har ikke midler til den mellemfinansiering, dette medfører.

 

Økonomiudvalget anerkender problemstillingen. Kommunen har ved enkelte lejligheder fundet en løsning på mellemfinansiering af projekter. Det kan også tænkes, at dette kan gøres for Sneum Sluse projektet. Men kommunal mellemfinansiering er på kant med loven.

 

ØU får forvaltningen til at undersøge, om der kan findes en generel løsning på problemstillingen med mellemfinansiering.

 

 1. Kratskellet lukker, konsekvenser heraf.

Punktet ønskes debatteret.

 

Lokalrådet var kede af beslutningen om at nedlægge Kratskellet, men tilfredse med, at Darum Børneby overtager bygningerne, også selvom formidlingsdelen forsvinder.

 

ØU ønskede heller ikke besparelsen på Kratskellet, men den økonomiske situation nødvendiggjorde det.

 

Mulighederne for at kunne udleje bygningerne er ved at blive undersøgt.

 

 1. Lang frist mellem dagordenspunkter og møde

Punkterne risikerer at blive uaktuelle

Der kan komme behov for flere punkter til i mellemtiden.

 

Referat:

Da møderne er blevet udskudt på grund af coronakrisen har lokalrådene fået en ekstra frist til den 3. august til at indsende punkter til dagsordenen.

 

 

Hunderup-Sejstrup Lokalråd

 1. Den gamle skole i Hunderup

Omlægning af den gamle skole i Hunderup til park.

 

Referat:

Lokalrådet oplyste, at skolen har stået tom siden 2011. Det indvendige vedligehold er ok, men udvendigt forfalder bygningen. Skolen skæmmer byen.

 

Lokalrådet har overvejet, om skolen kan bruges til et andet formål f.eks. borgerhus. Hvis der ikke sker noget med bygningen, er det bedre at få den revet ned og få omdannet grunden til en park.

 

ØU oplyste, at hvis bygningen skal bruges til et andet formål, kræver det en lokalplansændring. Dette er ikke igangsat.

 

Kommunen har forsøgt at sælge skolen. Selvom kommunen vil give 600.000 kr. til renovering til en ny ejer, er det ikke lykkes.

 

ØU vil gerne have lokalrådets ideer til, hvad der skal ske.

 

Kommunen undersøger, om skolen kan nedrives, og hvad det vil koste. Når der er nyt i sagen, vil lokalrådet få besked.

 

 1. Etablering af lejeboliger

I forbindelse med etablering af lejeboliger i Jægervænget i Hunderup vil vi gerne høre om mulighederne for hjælp til fremskaffelse af grundkapital. Projektet sker i et samarbejde mellem Bramming Boligforening og et underudvalg under Hunderup-Sejstrup Lokalråd

 

Referat:

Lokalrådet er glade for den nye udstykning. De har indgået et samarbejde med Bramming Boligforening om opførelse af 12 almene boliger i området.

 

Lokalrådet ser, at der er stort behov for boligerne. Dels er der par, der gerne vil flytte i en mindre bolig, og dels er der tilbageflyttere, som gerne vil starte med at flytte i en lejebolig.

 

ØU oplyste, at boligforeningerne i deres indstilling til Byrådet ikke havde prioriteret de 12 boliger. Byrådet har derfor ikke prioriteret at give grundkapitalindskud til projektet i denne omgang. ØU ser gerne, at nye almene boliger fremover spredes mere rundt i kommunen.

 

Afsættelse af flere midler til grundkapitalindskud indgår i de kommende budgetforhandlinger.

 

Lokalrådet blev opfordret til at få Bramming Boligforening til at prioritere de 12 boliger til næste gang Byrådet skal fordele grundkapitalindskud.

 

Bramming Lokalråd støtter op om, at boligerne i Hunderup-Sejstrup skal prioriteres,

 

 1. Sikke skolesti

Sikker skolesti for børnene der skal til eller fra skolebussens stoppested ved Købmanden i Hunderup

 

Referat:

Lokalrådet fortalte, at der mangler 80 meter sti. De ønsker ikke et fortov, men vil gerne, at strækningen planeres og at der udlægges stabilgrus.

 

 

Bramming Lokalråd

 1. Byfornyelse, strategisk udvikling og trafikplan (2015):

Lokalrådet hilser det velkomment, at udarbejdelse af en masterplan for byens store institutioner samt området, hvor de er beliggende, nu er budgetsat i forbindelse med og som resultat af ønsker fremsat under udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan.

 

Lokalrådet vil gerne tilkendegive ønsket om og villigheden til at deltage i udarbejdelsen, herunder i eventuelle styre- og arbejdsgrupper samt med input fra repræsentanter fra de forskellige interessenter i en sådan plan.

 

I den forbindelse ønsker Lokalrådet en orientering om status for projektet.

 

Referat:

Helhedsplanen kommer på dagsordenen til Sundhed & Omsorgsudvalget næste møde. Både lokalrådet og ØU gav udtryk for, at de er glade for planen. Der er mange gode ideer i den.

ØU gjorde opmærksom på, at der ikke er afsat midler til udmøntningen af planen.

 

Lokalrådet mener, at det er en mangel, at skoleområdet ikke er inkluderet i helhedsplanen. Der ligger et forslag om at renovere Bakkeskolen for 18 mio. kr. Lokalrådet opfordrer til, at renoveringen udskydes indtil der er blevet foretaget en grundig analyse af skoleområdet i Bramming.

 

ØU bemærkede, at dette i givet fald kræver et samarbejde med skolebestyrelsen.

 

 1. Plads- og indretningsproblemer i Kultur og Fritidscentret

I forlængelse af udarbejdelsen af kommunens politik for idræt og fritid gør Lokalrådet opmærksom på, at der er såvel plads- som indretningsproblemer i Kultur og Fritidscentret.

 

Motion og fitness har 750 medlemmer og store pladsproblemer. Centret som sådan virker med den snørklede adgang fra indgangsparti til sportshaller lukket og meget lidt indbydende.

 

Lokalrådet er derfor interesseret i en drøftelse af mulighederne for udvidelse og ombygning af centret.

 

Referat:

Lokalrådet gav udtryk for, at helhedsplanen, dækker meget af dette punkt.

 

Lokalrådet mener ikke, at der er samarbejde nok omkring anvendelsen af Kultur- og Fritidscentret, og der mangler opsyn i centret. Derfor vil lokalrådet gerne, at det fremover bliver lokale foreninger og ikke SEPE, der styrer hallen, ligesom det f.eks. er tilfældet i Ribe. Der er behov for, at der kommer lokale ildsjæle med i driften af centret.

 

ØU er ikke afvisende overfor tanken om, at hallen skal styres af lokale foreninger. Der skal sættes gang i en dialog om dette. Forvaltningen tager initiativ til dette.

 

 1. Skaterbane

Lokalrådet har fokus på ungeområdet i Bramming herunder at forsøge at finde en placering for en skaterbane. Det er et ønske, som blev fremsat af en arbejdsgruppe under byfornyelsesprojektet og med deltagelse af de unge selv, men som nu ser ud til at være droppet.

 

Uden at Lokalrådet påstår sig bekendt med alle forhold desangående, har vi dog noteret os, at det tilsyneladende uden problemer kan lade sig gøre at etablere en sådan bane i Ribe. Da der udover i byfornyelsesprojektet også har været tilkendegivelser fra anden side om lignende aktivitetsbaner i byen, vil Lokalrådet i forlængelse af sit høringssvar til nævnte politik om indsats for de unge gerne bringe ønsket om etablering af skater-/multi-/ og flexfodboldbane(-r) i Bramming frem.

 

Referat:

Lokalrådet mener, at de unge mangler dette tilbud. Opgaven er lagt over til styregruppen for Helhedsplanen.

 

Lokalrådet har svært ved at trække de unge ind i arbejdet med udviklingen af Bramming. De har tidligere forsøgt sig med et Unge Lokalråd

 

ØU fortalte, at en skaterrampe er med i projektlisten for Helhedsplanen, og det store ønske om at få den realiseret er noteret.

 

 

 1. Levedygtigt handelsliv

I arbejdet med den strategiske udviklingsplan og i andre sammenhænge omtales ofte vigtigheden af et levedygtigt handelsliv. Lokalrådet er derfor glade for den bevågenhed på dette problemer, som Kommunen har udvist ved igangsætning for byfornyelsesprojektet.

 

Lokalrådet skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at handelslivet er afhængig af et vist flow af mennesker/kunder for at kunne overleve, og at dette flow kan styrkes ved placering af offentlige funktioner i bymidten.

 

Lokalrådet vil derfor gerne fremføre et ønske om, at Byrådet til stadighed har for øje, om udviklingen i kommunens aktiviteter på visse områder med fordel kan decentraliseres i lighed med den decentralisering, der foregår på det statslige område.

 

Samt at den personlige betjening i borgerservice som minimum bibeholdes

 

Referat

Lokalrådet tilkendegav, at det ikke fremmer handelslivet, hvis der bliver fjernet funktioner fra byen. Lokalrådet er klar over, at Borgerservice skal evalueres, men de håber, at Borgerservice bliver i Bramming.

 

ØU oplyste, at evaluering af Borgerservice snart skal behandles politisk, og konstaterede, at den digitale Borgerservice ikke fungerer optimalt.

 

Lokalrådet vil gerne have gang i et projekt, hvor de sammen med HHI, kommunen og en ekstern konsulent undersøger, hvad der kan gøres for at styrke handelslivet. De vil gerne have kommunens støtte til dette projekt.

 

ØU spurgte, om Bramming Byforum er inddraget i arbejdet. Lokalrådet oplyste, at da Byforum ikke har holdt møde siden nedlukningen i marts, har de ikke været inddraget. ØU slog fast, at Byforum skal inddrages i arbejdet.

 

ØU foreslog evt. at anvende nogle af de 200.000 kr. kommunen har givet til Bramming til markedsføring til formålet.

 

Darum Lokalråd foreslog at anvende Anne Mette Hjalager, SDU som ekstern konsulent til projektet.

 

 

 1. Kommunikation om Bramming

Lokalrådet vil gerne tilkendegive sin tilfredshed med, at kommunens kommunikationsafdeling har igangsat en indsats for at styrke opmærksomheden på Bramming som en væsentlig del af Esbjerg Kommune.

 

Lokalrådet ønsker gerne oplyst en status på dette arbejde og eventuelt nye initiativer i forbindelse hermed.

 

Referat:

Lokalrådet vil gerne etablere en ”Camino” i Bramming og omegn. I samarbejde med Thomas Reil vil de registrere lokale seværdigheder, som kan indgå i vandreturen.

 

Dette er et godt projekt at samarbejde med de omkringliggende lokalråd om.

 

Det bør undersøges, om Nordea Fonden evt. kan yde støtte til projektet.

 

 

Fælles

 1. Eventuelt

Intet.