Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Referat fra møde mellem Grimstrup, Endrup, Vejrup og Gørding Lokalråd og Økonomiudvalget

Onsdag den 12. august 2020, kl. 17.30 – 18.45 i Byrådssalen, Esbjerg Rådhus.

Mødedeltagere

Fra Økonomiudvalget

Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen

Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose

Økonomiudvalgsmedlem John Snedker

 

Fra Lokalråd

Maibritt Mathiasen, Grimstrup Lokalråd

Anders Kirkegård, Carsten Ladefoged og Johannes Schmidt, Endrup Lokalråd

Leif Hermansen og Hans Jørn Madsen, Vejrup Lokalråd

Mark Kjær Jørgensen og Kristina Schultz, Gørding Lokalråd

 

Fra Byrådssekretariatet

Chefkonsulent Jes Møller

Landdistriktskonsulent Caroline Hansen

 

Fraværende

Ingen

Referent

Jes Møller

Referat

 

Grimstrup lokalråd

 

1. Telemast i byen

I 2019 blev der snakket om at en telemast skulle opstilles i Grims-trup by eller omegn. Hvor langt er dette projekt?

Referat:
ØU oplyste, at der har været en længerevarende dialog med en televirk-somhed vedr. opsætning af mobilmast i Grimstrup, hvor den endelig vur-dering fra den pågældende televirksomhed har været, at der ikke er til-strækkelig efterspørgsel i området til, at man vil opstille en mobilmast i lokalområdet.

Esbjerg Kommune arbejder internt videre med at afdække muligheden for opsætning af en mobilmast i Grimstrup-området, hvor kommunen betaler for masten, og hvor (mindst 1) teleoperatør sætter antenne op i masten. De midler, der blev afsat i budgettet til mobilmaster, er fortsat til rådighed.

2. Køb af jordstykker

Grimstrup har stadig 2 jordstykker med juletræer (matr.nr. 5bm og 5bi Grimstrup By, Grimstrup.)

Det er ikke særligt pænt eller hensigtsmæssigt med landbrugsjord og Egebakken ligger som en satellitby afskåret af de 2 marker med juletræer.

De 2 jordstykker ville være rigtige fine til rekreative område - må-ske fælles haver/køkkenhaver for byen borger eller andre spæn-dende fælles projekter.

Da udstykning ikke kunne lade sig gøre på de 2 jordstykker vil vi gerne om Esbjerg Kommune vil købe jordstykkerne alligevel, når juletræerne er fældet. Det sker nok først om 3-5 år.

Referat:

Lokalrådet fremførte, at de to marker med juletræer inde i byen skæmmer.
Når træerne på et tidspunkt er fældet, opfordrede loaklrådet kommunen til at være opmærksom på evt. at købe jordstykkerne og f.eks. omdanne dem til grønne områder.

ØU oplyste, at der har været en dialog om planmæssigt at ændre status for området væk fra boligformål. Kommunen er opmærksom på eventuelt køb af jordstykkerne.

Endrup Lokalråd

3. Nye byggegrunde

Lokalrådet har forstået, at kommunen ikke ønsker at etablere byg-gegrunde i Endrup. Begrundelsen er for høj grundvandsstand. Vi synes, at Endrup er for dejlig en by til bare at sætte udviklingen totalt i stå.

Derfor foreslår vi, at kommunen i samarbejde med Arla, skrotter mejeriet og etablerer byggegrunde med den perfekte beliggenhed, på mejerigrunden

Referat:
Lokalrådet vil gerne at kommunen køber mejeriet, fjerner det og udstyk-ker grunde på arealet. De oplyste, at Arla har sat mejeriet til salg, men det er til en urealistisk pris.

ØU fortalte, at kommunen vil tage en snak med Arla om køb af mejeriet. Før der kan udarbejdes en lokalplan for området, er det et lovkrav, at der pga. oversvømmelsesfare udarbejdes en klimasikringsplan. Dette er bl.a. også nødvendigt for, at kommende husejere kan få forsikret deres huse. Klimasikringsplanen forventes vedtaget i slutningen af 2020.

Prisen for mejeriet samt evt. udgifter til sikring mod oversvømmelse kan være en forhindring for projektet.

 

4. Rabatslåning

Punktet var med på mødet med Teknik og byggeudvalget, men lokal-rådet vil gerne diskutere det igen, da vi frygter, at den nuværende praksis på sigt vil udløse en større regning til kommunen

Referat:
Lokalrådet mener, at det på sigt kan blive dyrt at spare på rabatslånin-gen.

ØU fortalte, at hvis der er grene på vejbanen eller lignende skal kommu-nen nok tage sig af det. Lokalrådet opfordres til at melde eventuelle pro-blemer på TipTak

 

Vejrup Lokalråd

 

5. Erhvervsjord

Lokalrådet har gennem flere år ønsket at få Erhvervsjord til rådig-hed i Vejrup – uden held.

Lokalrådet føler efterhånden, at det er viljen fra Esbjerg Kommu-nes side til at placere erhvervsjord uden for Esbjerg centrum, der er problemet.

Referat:
Lokalrådet mener ikke, at den erhvervsjord, der er til salg i Vejrup, er attraktiv/anvendelig. Lokalrådet vil gerne, at der udstykkes jord i Rebel-sig ved motorvejen. Lokalrådet er af den opfattelse, at området allerede er et etableret erhvervsområde, hvorfor de mener, at der godt kan ud-stykkes erhvervsjord i dette område.

Gørding Lokalråd kan ikke forstå, hvorfor Esbjerg Kommunen ikke kan udstykke erhvervsjord ved motorvejen, når Vejen Kommune kan.

ØU fortalte, at i forhold til indbyggertallet, har Vejrup meget erhvervsjord til salg. Der har ikke har været efterspørgsel efter den nuværende er-hvervsjord.

ØU oplyste, at i henhold til lovgivningen skal en udstykning gå fra byen og ud. Muligheden for at udstykke erhvervsjord ved motorvejen, er blevet undersøgt, men kommunen kan ikke gå imod lovgivningen.

ØU har noteret sig lokalrådets synspunkter.

ØU vil få en ny faglig vurdering af mulighederne.

6. Prisen på byggegrunde

Vi har fået en ny dejlig udstykning i Vejrup, men måske til en meget høj pris!

Hvorfor kan man købe en grund i Vejen i en ny udstykning til 375.000 kr. (nogle inkl. Fjernvarme tilslutning)? Vejen er en større by end Vejrup.

Er Esbjerg Kommune ikke gode nok til at få udstykningen lavet til den rette pris – eller ” går det efter tur”?

Måske man er mere kreativ med at bogføre nogle ”omkostninger” på andre konti (”markedsføring” – måske) for at få nogen til at flytte til byen på grund af ”billige” byggegrunde.

Lokalrådet ønsker en forklaring på prisforskellen.

Referat:

Lokalrådet kan ikke forstå, at en grund i Vejrup skal koste 465.000 kr., mens en grund i Vejen koster 375.000 kr. Lokalrådet spurgte til, om nog-le af de udgifter, der er konteret på udstykningen, kunne være konteret andre steder. Lokalrådet fortalte, at med den aktuelle grundpris, kan et husbyggeri være svært at få finansieret

ØU slog fast, at prisen er kostprisen, hvilket er et lovgivningsmæssigt krav. En årsag til at grundene er blevet dyre er, at en grund er blevet sløjfet for at gøre de resterende grunde mere attraktive. Der er en meget stor andel af den samlede udstykning, der er udlagt til grønne områder.

Byggemodning af en udstykning sendes i offentligt udbud for at sikre den bedst mulige pris.

ØU vil få forvaltningen til at gennemgå prisen igen.

Gørding Lokalråd

7. Ny udstykning – Bavnehøj

Lokalrådet ser frem til, at udstykningen bliver færdiggjort og salget sættes i gang i løbet af 2020. I den forbindelse ønsker vi at vide følgende:

Status på udstykning og salgsannoncering

Etableres stisystem samtidig med udstykningen og kobles denne sti i samme omgang sammen med stien mellem Rugmarken og Kløvermarken, således at der er sikker skolevej fra dag 1?

Kender i prisniveauet på grundene?

 

Referat:

Lokalrådet er glade for, at gravearbejdet er gået i gang.

ØU oplyste, at:

  • Grundene kommer til salg inden årets udgang.
  • Stisystemet bliver etableret samtidigt med udstykningen.
  • Prisen for grundene kendes ikke endnu, men kostprisen vil være udgangspunktet.
  • Vejen Boligforening skal betale den samme grundpris som øvrige købere.

 

8. Erhvervsjord

Lokalrådet blev meget glade, da vi sidste år til mødet med Øko-nomiudvalget erfarede, at vi endelig får erhvervsjord i Gørding, men siden har vi ikke rigtig hørt noget til det.

Lokalrådet ønsker derfor en status på udstykning samt salgsan-noncering.

Referat:

ØU forventer, at lokalplanen bliver vedtaget først på efteråret. Herefter skal jorden købes. Når det er på plads, kan grundene sættes til salg.

 

Fælles

9. Eventuelt

Endrup

A/

Manglende tilladelse

Lokalrådet mener ikke, at der er optimale vilkår for iværksættere i kom-munen. Der er blevet sendt 2 ansøgninger om at bygge en hal, men da det er beliggende i landzone, er de ikke blevet godkendt.

Karen Sandrini skriver en mail, og får det undersøgt.

B/

Den gamle mølle

Den gamle mølle er faldefærdig. Lokalrådet vil gerne have den fjernet.

ØU fortalte, at kommunen ikke kan gøre noget med mindre, at bygningen er til fare for andre. Lokalrådet opfordres til at give kommunen besked, hvis der sker ændringer med møllen.

Vejrup

C/

Krydset i Vejrup

Lokalrådet vil gerne have krydset i byen ændret, men er blevet oplyst, at projektet er nr. 86 på prioriteringslisten, hvorfor det vil have meget lange udsigter. Byen vil godt selv betale de 300.000 kr., det koster at ændre krydset, men de har behov for at vide, hvordan de skal forholde sig i denne situation.

Lokalrådets kontaktperson vedr. projektet er drifts & anlægschef Morten Andersson. Drift & Anlæg kontakter lokalrådet.

Endrup

D/

Ventetid på handicapbil

Endrup Lokalråd gjorde opmærksom på, at der uacceptabel lang ventetid - i en konkret sag 11 måneder - på at få bevilget en handicapbil.