Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

 

Referat fra møde mellem Gjesing, Sædding-Fovrfeld og Esbjerg Øst Lokalråd og Økonomiudvalget tirsdag den 11. august 2020, kl. 17.30 – 18.45 i Byrådssalen, Esbjerg Rådhus

 

Deltagere:

Økonomiudvalget

Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen

Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose

Økonomiudvalgsmedlem John Snedker

 

Lokalråd

Ivan Lønne og Per Jørgensen, Gjesing Lokalråd

Jarl Thisen, Hans Jørn Christensen og Lise Retbøll, Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Bjarne Petersen, Daniel Rasmussen og Peter Bloch, Esbjerg Øst Lokalråd

 

Byrådssekretariatet

Chefkonsulent Jes Møller

Landdistriktskonsulent Caroline Hansen

 

Afbud

Ingen

 

Referat

 

Gjesing Lokalråd

1. Stormgade

Er der planer om udvidelse af kørebanen på Stormgade mellem Spangsbjerg Kirkevej og Niels Lønnes vej (rundkørslen), og har man overvejet eller vil man overveje en støjmur til villa husene på højre side fra byen.

Der er samtidig lige nu foregået en massiv træfældning på venstre side. Hvad er årsagen til det også set i lyset af, at vi ønsker flere træer. Ved træfældningen kan vi samtidig se en fare ved boldspil på arealet, hvor der nu i værste fald kan skydes en bold ud over Stormgade til stor fare for trafikken.

Referat:

Kørebaneudvidelse:
Der er ingen aktuelle planer om en generel kørebaneudvidelse mellem Spangsbjerg Kirkevej og Niels Lønnes Vej.

Fremkommelighedsproblemerne i spidstimerne er koncentreret i de signalregulerede kryds.

I morgenmyldretiden er de største fremkommelighedsproblemer med ventetid og kødannelse på Stormgade i det nordlige ben i krydset ved Spangsbjerg Møllevej. Det er især venstre- og højresvingene trafik mod Spangsbjerg Møllevej, der giver anledning til problemer.

Forvaltningen har som oplæg til det kommende budget medtaget en forlængelse af svingbaner i det nordlige ben, som vil forøge kapaciteten i krydset og mindske kødannelse. Herudover er det planen, at der indenfor de næste par år vil blive foretaget en optimering af signalanlæggene på hele Stormgades strækning.

Trafikstøj
Med hensyn til de støjbelastede boliger, som er beliggende ud til de store indfaldsveje, kan oplyses, at der ikke er økonomi til at etablere støjskærme langs disse strækninger i kommunen. Udgifterne til de støjskærme som er etableret langs Esbjerg Kommunes vejnet er afholdt over byggemodningen og dermed betalt af grundejerne.

Stormgade strækning mellem Strandby Kirkevej og Niels Lønnes Vej indgår i det vejnet, hvorpå der vil blive udlagt støjdæmpende asfalt i forbindelse med slidlagsfornyelser. Dette vil dæmpe støjen og være mærkbar, men langt fra fjerne støjbelastningen for boligerne, som ligger tættes på Stormgade. Der kan ikke oplyses, hvornår der næste gang vil blive udlagt et nyt slidlag på strækningen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til det kommende budget om, at der afsættes penge til en støjhandleplan samt midler til udmøntning. Forslaget er endnu ikke politisk behandlet.

Træfældning
Entreprenøren har længe ønsket at fælde læbæltet ud mod vejen, da der var sygdom i træerne. Der vil blive plantet et nyt læbælte, men da det vil tage tid, før denne er vokset op, er Fritid pt. i gang med at indhente tilbud på opsættelse af et boldhegn. Opgaven behandles som en hasteopgave.

 

2. Vej-, cykel- og gåforhold ved Enebærvej

Vej/cykel og gå forhold ved Aldi, Lidl og Huscompagniet ved Enebærvej ser vi som en risiko fyldt område trafikmæssigt, og vi ønsker at drøfte mulighederne for forbedringer ikke mindst for gående /cyklende.

Referat:
Lokalrådet gjorde opmærksom på, at det er svært at gå eller cykle hen til Silvan.

ØU er enig i, at der er en udfordring. Søren Heide Lambertsen vil tage problemstillingen med videre.

 

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

1. Den fremtidige Biblioteksstruktur?

Hvad sker der nu?

Referat:
Biblioteket i sin nuværende form på den nuværende adresse, da der er gode trafikforbindelser til biblioteket. Hvilket f.eks. ikke ville være tilfældet, hvis det blev flyttet til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

ØU oplyste, at det endnu ikke er afklaret, hvor biblioteket skal ligge fremover. Dette hænger bl.a. sammen med, hvilke planer, der er for Sædding Centret.

Lokalrådet vil blive inddraget, når der skal udarbejdes nye planer for biblioteket. Covid 19 har forsinket denne proces.

Forvaltningen oplyser hurtigst muligt lokalrådet om, hvornår arbejdet går i gang.

2. Skulpturpark på Mågehøj

En del af de opsatte kunstværker rundt om i kommunen er blevet flyttet. Lokalrådet foreslår, at de samles og opsættes på Mågehøjen, og der indrettes en skulpturpark. På sigt flyttes måske kasserede skulpturer fra andre byer og lande til denne skulpturpark.

Referat:
Lokalrådet spurgte til, hvordan ØU forholder sig til ideen, da de kun vil arbejde videre med den, hvis der er stemning for det.

ØU tilkendegav, at de synes godt om ideen. Det er et mål at tematisere parker, ligesom de gerne vil have kunst ind i byen – og gerne kunst man oplever, afprøver og leger på - og ikke kun ser på.

3. Hvorledes er planerne for kloaksepareringen i Esbjerg Kommune?

Colibakterier klima, spildevand, overfladevand, badeforbud.

Referat:
Lokalrådet sagde, at de er blevet lovet, at der i 2019 ville være blå flag ved stranden. De efterlyste oplysninger/statistik for antal røde flag.

ØU oplyste, at kommunen har statistik for antal røde flag. Statistikken sendes til lokalrådet.

ØU oplyste, at DinForsyning følger spildevandsplanen, og har sat en række initiativer i gang, der vil minimere antallet af overløb fra rensningsanlæg. Problemet vil dog ikke forsvinde, før der er blevet separatkloakeret i baglandet.

ØU oplyste endelig, at ekskrementer fra fugle udgør et selvstændigt problem. Dette stillede lokalrådet sig tvivlende overfor.

Lokalrådet vil gerne have Aalborg Universitet til at undersøge grunden til forurening.
Hvis lokalrådet kan få Aalborg Universitet til det, har ØU ikke noget imod det.

4. Parkering langs Ho Bugt

Sædding Strandvej på strækningen fra De Hvide Mænd til Ådalen

 

Referat;
Ifølge lokalrådet har kommunen og Politiet udarbejdet et regulativ for parkering i området. Lokalrådet spurgte om kommunen vil presse på, for at regulativet bliver overholdt. Lokalrådet er i gang at fotodokumentere forholdene.

Søren Heide Lambertsen tager problemstillingen med til forvaltningen.

Endelig synes lokalrådet, at der mangler toiletfaciliteter i området.

5. Helhedsplanen for forskønnelsen af området fra Mennesket ved Havet til Psykiatrisk hospital i Gjesing?

Referat:
Punkterne 7, 8 og 9 vedrører alle Helhedsplanen, hvorfor de behandles samlet.

Der er enighed om, at det er en spændende plan.

Lokalrådet spurgte til, hvornår planen kommer på budgettet. ØU svarede, at det kan de ikke sige noget om.

6. Er Fovrfeld Ådal med på budgettet i 2021?

Referat:
Se punkt 7

7. Krebsestien.

Hvornår kendes tidsplanen for realisering af Helhedsplanen?

Referat:
Se punkt 7

 

8. Inddragelse af lokalrådene i lokalplaner m.v.

Referat:
Lokalrådet vil gerne inddrages tidligere.

ØU gav udtryk for, at det er et reelt og godt ønske. Kommunen vil gerne inddrage tidligt, men det er ikke altid, at det lykkes. Der skal findes en måde, så inddragelsen bliver bedre og gerne tidligere.

 

Esbjerg Øst Lokalråd

1. Fast kontaktperson ved Esbjerg Kommune for lokalråd.

Lokalrådet foreslår, at al kommunikation går gennem en kontaktperson ved Esbjerg Kommune, som sørger for at rette vedkommende modtager og svarer på henvendelser.

Referat:
Lokalrådet er ikke altid klar over, hvem det er, de skal have fat i.
Får ikke altid svar, når de sender noget til hoved mailadressen.

ØU svarede, at hvis andet glipper, kan de tage fat i Ann Caroline Hansen på mail: aha6@esbjergkommune.dk  eller Jes Møller på mail: jsm@esbjergkommune.dk

2. Informationsmøder for nyvalgte lokalrådsmedlemmer.

Det er lokalrådets opfattelse, at det vil kunne afhjælpe mange spørgsmål fra nyvalgte lokalrødder.

Referat:
ØU tilkendegav, at de synes, at ideen om et informationsmøde lyder godt.

3. Strategisk udviklingsplan for Østerbyen.

Borgmesteren lovede at arbejde for en udviklingsplan for bydelen, men vi oplever at mange andre områder får en plan, men ikke Østerbyen.

Referat:
Lokalrådet sagde, at de ikke er blevet informeret om, at planen er på vej, og at det er forkert, at de skal læse om det i avisen.

ØU modsagde dette – sagen har været drøftet med lokalrådet.

Enighed om, at hvis alle går konstruktivt og positivt ind i arbejdet skal det nok lykkes. 

4. Strategisk udviklingsplan for Stengårdsvej

Referat:
Lokalrådet undrer sig over, at planen snakker om ressourcestærke personer i området, når der er mange med få ressourcer i området.

ØU svarede, at der kommer nye typer af boliger i området, der vil medvirke til at der kommer flere ressourcestærke i området.

Desuden har området været inde i en negativ spiral: Hvis personer bosiddende i området bliver mere ressourcestærke, flytter de til andre områder, og så er der kommet ressourcesvage ind i stedet for dem.

5. Trafiksikkerhed på Strandby Kirkevej

Vil Byrådet være villig til at fremme trafiksikkerheden på Strandby Kirkevej - især for de bløde trafikanter?

Det er Lokalrådets opfattelse, at der snarest muligt bør indledes en generel trafiksanering af området omkring Strandby Kirkevej og Nørrebrogade, og der bør etableres flere fodgængerfelter, så skolebørn kan krydse Strandby Kirkevej på en sikker facon.

Referat:
Lokalrådet støtter om den borgergruppe, der arbejder for at øge trafiksikkerheden i området

ØU er enig i, at området er trafiksikkerhedsmæssigt udfordret.

Der er igangsat trafiktællinger i området for at se, hvad man kan gøre ved problemerne, og det første sted man går i gang med at forbedre er ved skolen.

Det er svært at finde de rigtige løsninger. F.eks. er der en udfordring med, at kommunen ikke kan få lov til at etablere fodgængerfelter.

 

Fælles

1. Eventuelt

Gjesing.

A/

Projekt om biodiversitet

Lokalrådet fortalte om deres projekt med at skabe større biodiversitet. Det går dels ud på at få beboerne til at skabe mere ”grønne” forhaver for derigennem at skabe større biodiversitet.

Et andet tiltag er, at de vil køre en kampagne/arrangement. Et element er, at der skal stilles forskellige stande op, som hver især har en vinkel på øget biodiversitet. Lokalrådet planlægger, at børneinstitutioner skal inddrages i arbejdet.

Begge dele sker i samarbejde med Drift & Anlæg-

ØU roste initiativerne, og konstaterede, at de ligger i fin forlængelse af det der er tankerne i kommunen.

 

B/

Faciliteter for mindre børn i Nørreskoven

Der findes faciliteter for større børn i Nørreskoven. Lokalrådet vil gerne have etableret faciliteter for mindre børn.

Lokalrådet er i samarbejde med Drift & Anlæg så småt i gang med at arbejde med dette.

 

Sædding-Fovrfeld

 

C/

Posthusgrunden

Lokalrådet synes, at materialet om lokalplanen for Posthusgrunden er forvirrende.

 

D/

Boder ved Mennesker ved Havet

Lokalrådet mener, at faste boder ville se bedre ud.

ØU svarede, at det netop er hensigten, at boderne kan flyttes. Søren Heide Lambertsen tager det med til forvaltningen.

 

Esbjerg Øst

 

E/

Cyklisttæller

Lokalrådet spurgte til, hvad status er med den cyklisttæller, der skal komme i Frodesgade.

Forvaltningen oplyser lokalrådet om status.