Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udviklingsplan for Esbjerg indre by og Rørkjær

Esbjerg midtby og Rørkjær skal være grøn, spændende og oplevelsesrig i fremtiden. Det er ambitionen, der danner grundlaget for den langsigtede  udviklingsplan, som Esbjerg kommune arbejder med i løbet af 2024. Her på siden kan du følge med i projektet og se hvilke events, der knytter sig til arbejdet med udviklingsplanen.

Baggrund for projektet

Når Esbjerg midtby udvikles, sker det i en proces med flere trin. Aktuelt arbejder vi med at undersøge udviklingsmulighederne inden for en række konkrete byrum og gader i Esbjerg. Områderne er udvalgt på baggrund af en byplankonkurrence, der blev afviklet forud for udviklingsplanen.  

Jesper Frost udpegede i slutningen af 2023 Tredje Natur som vinder af konkurrencen med følgende begrundelse:

I bedømmelsesudvalgets samlede vurdering af de to forslag fremstår Tredje Na­tur som det stærkeste projekt. Der er tale om et klart og ambitiøst hovedgreb, der målrettet sætter ind på at gøre Esbjerg til en grøn by, hvor klimahåndtering og grønne tiltag indtager en central rolle i forhold til at løfte bymiljøet for bebo­ere i byen, erhvervsliv og besøgende.

Besvarelsen rummer på delområdeniveau en lang række grundige beskrivelser og en mangfoldighed af ideer, der kan løfte de enkelte delområder til gavn for både byen som helhed, de enkelte byområder og konkrete byrum.

På nedslagsniveau er der leveret en besvarelse, der sætter nye visionære per­spektiver i spil og som kan være med til at stille skarpt på de langsigtede udvik­lingspotentialer i byen.

Det giver robusthed i forhold til realiseringspotentialerne, at forslagets stærke hovedgreb giver mulighed for at skalere og justere løsninger efter ambitionsni­veauer og skiftende realiteter, men stadig fastholde kernen i projektet.

Du kan se hele bedømmelsesrapporten her.

Temaer i udviklingen

I udviklingsplanen arbejdes der med fem hovedprincipper som et borgerpanel, interessenter og fagpersoner har bidraget til at udforme.  Temaerne er centrale i afgrænsningen af udviklingsplanen.

De 5 hovedprincipper:

  • Princip 1 - Sammen om Esbjerg. Vi vil skabe en by, som esbjergenserne er stolte af, og hvor udviklingen også bæres frem af byens borgere og aktører.
  • Princip 2 - Byens identitet og karakter. Vi vil styrke byens identitet som en blå og grøn havneby med en stærk sammenhæng mellem Vesterhavet og byen, og hvor varierede, attraktive bykvarterer styrker byen som en helhed.
  • Princip 3 - Byens forbindelser. Vi vil styrke byens forbindelser, adfærdsstrømme og sammenhængskraft, så byens gader bidrager til bylivet, særligt i det karakteristiske netværk. 
  • Princip 4 - Byliv og byrum. Vi vil skabe plads til det gode byliv med grønne byrum, der appellerer til oplevelser for alle mennesker og inviterer til at blive indtaget i byens planlagte og spontane kultur.
  • Princip 5 – Byfortætning. Vi vil have kvalitet og kreativitet i fortætningen, så vi får en attraktiv og mangfoldig midtby med varierede boligtyper, blandede funktioner og et tiltrækkende handels- og kulturliv.