Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for socialt udsatte mennesker

Formålet med strategien for mennesker i udsatte livssituationer er at sikre, at vi tager ordentligt hånd om opgaven med at hjælpe og understøtte mennesker på kanten af vores samfund.

Strategien tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2020, hvor ét af indsatsområderne er medborgerskab og livskvalitet. Det betyder, at Esbjerg Kommune skal være et sted, hvor der er plads til alle, og der er brug for alle. Alle bidrager efter evne til fællesskabet, og vi hjælper naturligvis dem, der ikke kan selv. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke ønsker at sætte mærkaten ”udsat” på bestemte grupper af vores medborgere. Vi kan alle befinde os i udsatte livssituationer i en del af vores liv, nogle af os blot mere end andre. Esbjerg Kommunes strategi er for mennesker, der på grund af forskellige sociale udfordringer i deres liv er blevet udsatte, og mennesker, der er i fare for at blive udsatte.

Strategien er blevet til i en fælles proces med Udsatterådet i Esbjerg Kommune og med høring blandt socialt udsatte mennesker i 2018. Strategien er at se som en fortsat dynamisk proces. 

Vision

Esbjerg Kommune skal være en kommune med plads til alle. Vi har den ambition, at alle mennesker skal have mulighed for at blive en del af samfundet og bidrage med deres forskellige ressourcer. Det enkelte menneske skal derfor støttes i at håndtere og nedbryde de barrierer, der begrænser den enkelte i at bidrage og deltage i samfundet på lige vilkår.

Strategiens mål

Strategien har fem indsatsområder

Esbjerg Kommune arbejder for, at

 • Socialt udsatte mennesker har mulighed for at anvende deres ressourcer, så de mestrer eget liv bedst muligt
 • Alle mennesker har en bolig
 • Socialt udsatte mennesker kommer tættere på arbejdsmarkedet
 • Socialt udsatte mennesker har mulighed for at leve et sundt liv på lige vilkår med andre.
 • Børn og unge i udsatte livssituationer får hjælp til at skabe et liv på lige vilkår med andre, fri af fattigdom.

De fem indsatsområder

Mestre eget liv

Esbjerg Kommune vil give socialt udsatte mennesker mulighed for at anvende deres ressourcer, så de mestrer eget liv bedst muligt.

 • Socialt udsatte mennesker mødes med respekt og nærvær. En forudsætning for at skabe en forandring er, at udsatte mennesker og medarbejder møder hinanden på lige fod.
 • Socialt udsatte mennesker har mulighed for at være med til at udforme én sammenhængende og koordineret handleplan for eget liv.
 • Socialt udsatte mennesker har mulighed for at indgå i sociale relationer.
 • Den konkrete støtte, det enkelte menneske modtager, tager udgangspunkt i de ressourcer, mennesket har i forhold til mestring af hverdagslivet.
 • Esbjerg Kommune har inkluderende by

Mulighed for en bolig

Esbjerg Kommune vil give socialt udsatte mennesker mulighed for at have en bolig.

 • En bolig skal ikke blot være et opholdssted – det skal være et hjem, hvor den enkelte kan føle sig tryg og skabe en stabil tilværelse med mulighed for at tage vare på sig selv.
 • Esbjerg Kommunes arbejdsmetode er Housing First (Bolig Først). Når et socialt udsat menneske får en bolig kombineret med relevant støtte, øges mulighederne for at komme i job eller begynde på en uddannelse.
 • Det skal forebygges, at socialt udsatte mennesker mister deres bolig.
 • Der skal være boliger, som alle har råd til at betale.

Tættere på arbejdsmarkedet

Esbjerg Kommune vil arbejde aktivt for, at socialt udsatte mennesker kommer tættere på arbejdsmarkedet.

 • Socialt udsatte mennesker skal støttes i at finde småjobs.
 • Der samarbejdes med virksomheder og frivillige aktører om at skabe og finde jobs.
 • Socialt udsatte mennesker skal have mulighed for at være frivillige i foreningslivet.

Sundt liv

Esbjerg Kommune vil give socialt udsatte mennesker mulighed for at leve et sundt liv på lige vilkår med andre.

 • Socialt udsatte mennesker skal støttes til at drage omsorg for sig selv og tage vare på egen sundhed.
 • Lighed og ligeværdighed i sundhed er vigtigt, så en differentieret indsats sikrer hjælp, hvor behovet er størst.
 • Socialt udsatte mennesker skal have mulighed for at være fysisk aktive.
 • Mennesker med misbrug eventuelt kombineret med psykiatriske diagnoser skal hjælpes.
 • Esbjerg Kommune viderefører dialogen med Region Syddanmark om at udvikle den psykiatriske støtte til socialt udsatte mennesker

Børn og unge kan skabe et liv

Esbjerg Kommune vil støtte børn og unge i udsatte livssituationer, så de får hjælp til at skabe et liv på lige vilkår med andre, fri af fattigdom.

 • Børn og unge med mistrivsel skal spottes.
 • Børn og unge i udsatte livssituationer skal have mulighed for at få uddannelse og (fritids)job.
 • Børn og unge i udsatte livssituationer skal have mulighed for at have et aktivt fritidsliv.
 • Børn og unge i udsatte livssituationer skal støttes ved overgangen fra barn til ung og fra ung til voksen. 

Social-Klippekort

Udsatterådet har taget initiativ til et socialt klippekort, der tilbyder politikerne at mødes med mennesker, der har kendskab til udsathed.

Dette Social-Klippekort tilbyder byrådspolitikere at besøge sociale tilbud og/eller at opnå personlige inputs fra borgere i løbet af et år. Politiske beslutninger handler om at mærke mennesker.

Til medlemmer af:

 • Social & Arbejdsmarkedsudvalg
 • Børn & Familieudvalg

Definition

Rådet for Socialt Udsatte

”Ved socialt udsatte tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse, mennesker i prostitution, mennesker ramt af fattigdom eller andre store og sammensatte sociale problemer, der er forbundet med eller kan føre til social udsathed.”