Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for den frivillige sociale indsats

Formålet med strategien for den frivillige sociale indsats er at udvikle og styrke samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og den frivillige sociale sektor. Her mødes vi som ligeværdige samarbejdspartnere i fællesskab om at sikre en stærk social indsats i Esbjerg Kommune til gavn for borgerne.

Vores respekt for den frivillige sociale indsats, som mange mennesker i Esbjerg Kommune yder, er stor. Derfor vil vi være ambitiøse og arbejde for, at vi kender hinanden godt på tværs af både foreninger, politikere og medarbejdere i kommunen. Vi skal være kendte med rammerne for hinandens opgaver og i fællesskab bidrage til den sociale indsats i kommunen. 

Strategien tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2020, hvor ét af indsatsområderne er medborgerskab og livskvalitet. Det betyder, at Esbjerg Kommune skal være et sted, hvor der er plads til alle og brug for alle. Derfor er samspillet med de frivillige, som yder en social indsats, essentielt. Strategien er blevet til i en fælles proces med de frivillige sociale foreninger ved et dialogmøde og en høringsrunde i 2018.

Esbjerg Kommune vil bakke op om den frivillige sociale indsats, og vi skal gensidigt spille os gode sammen. Vi skal forene den kommunale og den frivillige indsats til gavn for alle borgere i Esbjerg Kommune.

Vision

Den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune er kendt for en mangfoldighed af fællesskaber drevet af et stort frivilligt engagement til gavn for alle.

Samspillet mellem den frivillige verden og kommunen skaber synergi, udvikling og nye perspektiver på den sociale indsats.

Strategiens mål

Strategien har fire indsatsområder

Indsatser
 • Skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats
 • Styrke samspillet mellem kommunen og de frivillige i den frivillige sociale indsats
 • Styrke samarbejdet mellem foreningerne – både mellem de frivillige sociale foreninger og på tværs af det brede foreningsliv
 • Gøre den frivillige sociale indsats synlig

Værdier

Fælles om den frivillige sociale indsats

Den frivillige sociale indsats har værdi, fordi den er med til at forebygge og mindske sociale og sundhedsmæssige problemers virkning. Den højner også livskvaliteten både hos den frivillige og modtageren. Esbjerg Kommune skal være et sted, hvor borgere, foreninger, virksomheder og kommune engagerer sig sammen i den frivillige sociale indsats.

Respekt for den frivillige sociale indsats

De frivillige og kommunale sociale indsatser er forskellige i deres tilgang og muligheder. En god dialog forudsætter, at vi mødes med åbenhed og i øjenhøjde. Esbjerg Kommune skal være et sted, hvor forskellighed opleves som en styrke, og hvor samarbejde på tværs er naturligt og fører til nye løsninger.

Udvikling af den frivillige sociale indsats

En frivillig social indsats i udvikling forudsætter engagerede og dygtige frivillige samt gode fysiske og økonomiske rammer. Esbjerg Kommune skal være et sted, hvor det er nemt at involvere sig, og hvor den frivillige sociale indsats udvikler sig løbende.

Gode rammer

Esbjerg Kommune vil skabe gode rammer for udviklingen af den frivillige sociale indsats i kommunen.

Derfor vil vi have fokus på:

 • At vi yder tilskud til at gennemføre frivillige sociale aktiviteter
 • At vi har lokaliteter, hvor frivillige kan mødes, og at det er let at booke lokalerne
 • At undgå unødige bureaukratiske arbejdsgange og procedurer for de frivillige sociale foreninger
 • At der er en klar grænse mellem opgaver, der løftes af frivillige, og opgaver, der løftes af kommunens ansatte
 • At vi understøtter social lighed og lighed i sundhed

Samspillet mellem kommune og frivillige

Esbjerg Kommune vil styrke samspillet mellem de sociale indsatser i kommunen og i den frivillige verden.

Derfor vil vi have fokus på:

 • At samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår
 • At frivillige sociale foreninger har let adgang til kommunens medarbejdere
 • At medarbejderne kender de frivillige sociale foreninger i kommunen
 • At vi i de forskellige forvaltninger tager initiativ til dialog med de frivillige sociale foreninger. Både vi og de frivillige kommer med udspil til relevante sociale indsatser og samarbejder, hvor det giver mening.

Styrke samarbejdet mellem foreningerne

Esbjerg Kommune vil understøtte et styrket samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og samarbejdet på tværs af det brede foreningsliv. 

Derfor vil vi have fokus på: 

 • At understøtte udviklingen af Frivillighuset Vindrosen 
 • At styrke mulighederne for, at de frivillige sociale foreninger indgår i netværk og samarbejde med hinanden 
 • At styrke mulighederne for netværk på tværs af de frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger samt børne- og ungdomsforeninger

Gøre den frivillige sociale indsats synlig

Esbjerg Kommune vil gøre den frivillige sociale indsats synlig og understøtte, at borgere engagerer sig i indsatsen.

Derfor vil vi have fokus på:

 • At støtte de frivillige sociale foreningers muligheder for at være synlige
 • At borgere, som har brug for hjælp, har let ved at finde de frivillige sociale foreninger
 • At borgere, som har lyst til at være frivillige, har let adgang til information om de frivillige sociale foreninger
 • At fremme de frivillige sociale foreningers muligheder for at rekruttere frivillige med særligt fokus på unge