Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Økonomisk politik

Den økonomiske politik vedtages årligt og er senest godkendt af Byrådet den 02-03-2020

Forord

Budgetaftalen for 2020 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Dermed skal måltallene i kommunens økonomiske politik revideres. Måltallene i den økonomiske politik lægger også til grund for budgetstrategien for 2021

Økonomisk politik

Budgetaftalen for 2020 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Esbjerg Kommune havde tidligere et måltal for nettoanlæg på ca. 170 mio. kr. om året. Dette niveau sænkes gradvist over de kommende år, indtil det lander på et niveau omkring 150 mio. kr. fra 2022 og frem.

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter. Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Politikken skal dermed understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, der kan styres efter. Hensigten er både at opretholde en sund og stabil budgetsituation over tid, og at skabe et økonomisk handlerum, der gør det muligt for byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Den økonomiske politik skal samtidig udstikke rammerne for direktionens forslag til et ”Budget-i-Balance”, der er en integreret del af kommunens budgetstrategi.

Det seneste år har driftsresultatet ligget under målsætningen på 210 mio. kr. som var målsætningen i den tidligere økonomiske politik. Hvis driftsresultatet vedvarende er for lavt i forhold til kommunens aktuelle afdragsforpligtelser og anlægsambitioner, vil kommunen ende i en økonomisk set uholdbar situation, hvor der vedvarende trækkes på de likvide beholdninger. Derfor er det også afgørende, at måltallene for ”overskuddet på den ordinære drift” afspejler den specifikke situation, som kommunen står i. 

Direktionen bemærker, at der med den nye økonomiske politik indarbejdes et anlægsniveau, som afviger fra det anlægsinvesteringsniveau, der har været gældende i kommunen siden 2010. Kommunens niveau for anlægsinvesteringer har i perioden fra 2014 til 2019 gennemsnitlig været ca. 220 mio. kr. Kommunens historiske anlægsinvesteringer afviger således fra den nuværende økonomiske målsætning på 150 mio. kr. Det lavere anlægsniveau stiller krav om, at der realiseres en skarp prioritering og styring af anlægsinvesteringerne i de kommende år.

I overensstemmelse med budgetaftalen indgår der i en ny økonomisk politik 4 centrale nøgletal, der som helhed skal understøtte den langsigtede økonomiske styring. 


Den økonomisk politik kan opsummeres i følgende nøgletal

  • Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal falde gradvis til at være minimum 190 mio. kr. årligt fra 2022 – under forudsætning af, at der som gennemsnit opereres med et ”normalt anlægsniveau” på 150 mio. kr./år i budgetperioden. Dette indebærer, at driftsoverskuddet i 2020 skal være 200 mio.kr, i 2021 skal driftsoverskuddet være 195 mio. kr., i 2022 og 2023 skal driftsoverskuddet være 190 mio. kr. Da kommunens gældsforpligtelser forudsættes at være 40 mio. kr. årligt, vil forslaget give mulighed for, at anlægsniveauet kan reduceres gradvis fra 170 mio. kr. til 150 mio. kr. Den gradvise reduktion af anlægsniveauet betyder, at en evt. uprioriteret anlægspulje i budgettet vil blive tilsvarende reduceret.
  • Måltal 2: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 40 mio. kr. årligt – under forudsætning af, at kommunens nuværende gældsforpligtelser opretholdes nogenlunde uændret (gennemsnitligt nettoafdrag på den skattefinansierede gæld på ca. 40 mio. kr./år over budgetperioden).
  • Måltal 3: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ. 
  • Måltal 4: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 400 mio. kr. Direktionen vurderer, at kommunen ikke bør gå under en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 400 mio. kr. inkl. en pulje til deponering på 50 mio. kr. I alt svarende til ca. 2,9 pct. af kommunes samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter.  

Nøgletal i én samlet oversigt

Tabellen viser nøgletallene i én samlet oversigt. Udgangspunktet er vedtaget budget 2020-2023. Farverne indikerer om der er grund til at "stoppe op" (rød), "mane til forsigtighed" (gul), eller om "måltallet overholdes" (grøn). 
 
Oversigten afspejler følgende forhold herunder: 
  1. Kommunen har i 2020 og 2021 et for lille overskud på den ordinære drift til at finansiere anlæg og dække afdrag på lån, 
  2. Kommunen har en stærk kassebeholdning, som dog langsomt påvirkes af et lavt driftsoverskud.
Under forudsætning af, at Byrådet godkender den økonomiske politik som arbejdsgrundlag for budgetlægningen, vil der i forbindelse med det budgetforberedende arbejde til 2021 blive udarbejdet en opdateret oversigt over de økonomiske mål til brug for budgetvedtagelsen 2021-2024. 

Budgetaftalen 2020

Mål nr. Målbeskrivelse 2020 2021 2022 2023
1 Strukturel balance, ordinær drift (-210 stigende til -240) - =overskud -155 -174 -194 -198
2 Strukturel balance, skattefinansieret resultat (-40) - = overskud 174 -1 -44 -47
3 Ultimo kassebeholdning (0) + = positiv 320 248 201 164
4 Gennemsnitlig kassebeholdning (400) + = positiv 833 697 639 598

Alle ønsker om indgåelse af eksterne lejemål og garantistillelse (med deponeringsbehov) kræver godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Byrådet besluttede 5. marts 2018 at afsætte en pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af deponering, og at størrelsen på puljen til deponering skal genvurderes i forbindelse med Byrådets fastlæggelse af en ny økonomisk politik i foråret 2019. Størrelsen på puljen hænger naturligt sammen med Byrådets ambitionsniveau for nye anlægsinvesteringer og mål for den langsigtede økonomiske styring. Simpel opstillet vil der være mindre behov for en deponeringspulje, jo større anlægsniveauet er. Anlægsniveauet i den nye økonomisk politik anbefales at blive løftet fra 170 mio. kr. til 200 mio. kr. På den baggrund anbefaler direktionen at fastholde en pulje til deponering på 50 mio. kr.

Lovgrundlag, planer, kompetencer m.v.

Lovgrundlag, planer m.v.

'Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 "Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v."

Kompetencer

Den økonomiske politik vedtages af Økonomiudvalget/Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at den økonomisk politik for kommunen godkendes