Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forsikrings- og sikringspolitik

Formålet med en forsikrings- og sikringspolitik er, at kommunens værdier sikres og forsikres efter ensartede regler i alle afdelinger, og at imødegåelse af risici, sker økonomisk mest fordelagtigt for kommunen som helhed. 

Forord

Forsikrings- og sikringspolitikken skal medvirke til, at der administreres efter fælles regler omkring forsikringer i alle dele af den kommunale organisation, og at der sættes fokus på arbejdet med sikring og forebyggelse. 
 
Via Forsikrings- og sikringspolitikken skal de ansatte medvirke til sikring af kommunens værdier samt til afværgelse og begrænsning af tings- og personskader i forhold til borgere, ansatte, bygninger mv. Den enkelte ansatte, har således ansvar for begrænsning af skader.  
 
Administrativt vil der foreligge uddybende beskrivelser af arbejdet med forebyggelse, sikring og risikostyring i form af en sikringsplan, en sikringsmanual og en sikringsinstruks.

Målsætning

Den overordnede målsætning med en forsikrings- og sikringspolitik er, at begrænse udgifterne til forsikringer, skader og forsikringsadministration.  

Dette kan blandt andet opnås ved:

 • at formidle og sikre forståelse for risikoforebyggelse i organisationen
 • sikre sig frem for at forsikre sig
 • at nedbringe antallet af skader samt størrelsen af den enkelte skade samt evt. følgeomkostninger
 • en central og professionel forsikringsadministration  

Organisation og kompetencer

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for fastlæggelse af kommunens forsikrings- og sikringspolitik og direktionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen.  

Forsikringsadministrationen er organisatorisk placeret i Byrådssekretariatet. Jura administrerer behandlingen af skader på de områder, hvor kommunen er selvforsikrende, dog med undtagelse af arbejdsskader og ansvarsskader under Teknik & Miljø samt Jobcentret.  

Forsikringsadministrationen har den forsikringsmæssige relation til forsikringsselskaberne for alle forvaltningsområder og varetager tegning og opsigelse af policer, ændringer i bestående policer, anmeldelse og behandling af forsikringsskader.  

 

Ansvaret for, at de fornødne forsikringer er tegnet, herunder også for størrelsen af forsikringssummerne, påhviler de respektive ledere. Ansvaret, for nytegning, ændringer i bestående forsikringer, afmelding af forsikringer og anmeldelse af såvel forsikringsdækkede som ikke-forsikringsdækkede skader, har de budgetansvarlige i de enkelte forvaltninger samt afdelings, institutions- samt skoleledere, herunder at alle relevante oplysninger tilgår Byrådssekretariatet. 

Forsikringsadministrationen administrerer ikke den fysiske udbedring af forsikringsdækkede eller ikke-forsikringsdækkede skader på kommunens ejendomme. Dette administreres af forvaltningerne, afdelingerne, institutionerne og skolerne  

Tværgående samarbejde

Der er nedsat et forsikringsudvalg bestående af forsikringsmægler, forsikringsselskabets kundekonsulent risiko- og forsikringsmedarbejdere, ledelse m.fl. med det formål at effektivisere samarbejdet, informationsstrømmen og dagligdagen for Esbjerg Kommune og forsikringsmægleren.  

Der er etableret et mødefora bestående af kontaktpersoner fra de respektive forvaltninger, risiko- og forsikringsmedarbejdere ved Byrådssekretariatet for at informere og smidiggøre de administrative sammenhænge. 

Forsikringspolitik

Indledning

Forsikringer tegnes hos anerkendte forsikringsselskaber og hovedforfald på policerne skal følge kalenderåret. 

Forsikringerne skal med regelmæssige mellemrum i udbud i.h.t. Udbudsdirektivet. På baggrund af det gennemførte udbud vælges forsikringsselskab efter kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 

Kommunen er som udgangspunkt ikke selvforsikrende, men har dog på nærmere bestemte områder besluttet at være helt eller delvist selvforsikrende f. eks. vedrørende arbejdsskader.  

For arbejdsskadeforsikring gælder, at ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven i forhold til arbejdsulykker afholdes af Personale og Udvikling. Hvor der undtagelsesvist er tegnet arbejdsskadeforsikring, betales ydelserne af forsikringsselskabet. 

For øvrige selvforsikrede områder afholdes skadeudgiften af den pågældende forvaltning, afdeling, institution eller skole over driften. 

Politikken er derfor  

 • at der tages initiativ til etablering af forsikring, når konsekvenserne af og sandsynligheden for skader sammenholdt med præmieomkostningerne gør det økonomisk hensigtsmæssigt.
 • selvforsikringsområder er arbejdsskade, generelt ansvar samt glas for skoler og institutioner.
 • selvrisici følger de beslutninger der er udtrykt i denne politik.  

Sikringspolitik

Indledning

Sikringspolitikken er udarbejdet for at fastlægge retningslinjerne for kommunens sikringspolitik, der bygger på en risikoanalyse og den heraf afledte risikoprofil. 

Formål

Formålet med en sikringspolitik, som omfatter alt personale, er blandt andet

 • at risikoen for fremtidige skader reduceres mest muligt (proaktiv indsats).
 • at højne forståelsen hos medarbejderne om vigtigheden af forebyggelse og sikring
 • at sikre kommunen bedst muligt for tab og driftsforstyrrelser som følge af skader.
 • at sikre, at de risikoforebyggende foranstaltninger sættes ind der, hvor de har størst effekt
 • at opnå økonomisk gevinst ved central styring af indkøb af sikrings– og vagtydelser.
 • at opnå nedsættelse af forsikringspræmierne.  

Målet kan blandt andet nås ved, at der opstilles krav for sikring af kommunens ejendomme og institutioner for så vidt angår nybygning/ombygning, bygningsvedligeholdelse samt indbrudssikring. Herudover opstilles krav til pengehåndtering samt kørsel i kommunens biler..

Sikring kan ikke stå alene. Øget opmærksomhed og holdningsbearbejdning er mindst lige så vigtige parametre i den samlede risikostyring/-sikring. Derfor skal tiltag som besøg og undervisning på de kommunale arbejdspladser fortsat prioriteres højt.

Arbejdet med at motivere til og gennemføre sikringstiltag forestås af risikokoordinatorerne, som formidler, vurderer og koordinerer sikringsarbejdet i samarbejde med de enkelte forvaltninger. Risikokoordinatorerne foretager endvidere vurderinger af kommunens risici og afvejer prioriteringen mellem eliminering, reducering eller accept med efterfølgende forsikring eller selvforsikring.

Ud fra denne sikringspolitik udarbejdes der en sikringsplan, en sikringsmanual og en sikringsinstruks.