Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Digitaliseringspolitik

Politikken skal være med til at ruste os til igangværende og mulige fremtidige forandringer.

Borgeres og virksomheders forventninger til de danske kommuner er under forandring. Vi ser, at digitale løsninger efterspørges af flere og flere, og kravene til brugervenlighed, tilgængelighed og sikkerhed øges.

Kommunen står overfor en række udfordringer, herunder demografiske og økonomiske ændringer, de kommende år. Derfor skal vi løbende finde nye og smartere måder at løse opgaverne på. Nytænkning og forbedring af arbejdsgange er en nødvendighed overalt i kommunen.

Digitalisering er et stærkt redskab i arbejdet med at imødekomme forventninger og håndtere udfordringer. Vi vil tilbyde gode services med en høj grad af fleksibilitet og kvalitet inden for de rammer, vi er underlagt. Vi vil have forståelse for helheden og samtidig gøre vores bedste for at møde den enkeltes behov. 

Derfor har vi udarbejdet en ambitiøs digitaliseringspolitik, som skaber rammerne for den fremadrettede digitale udvikling i Esbjerg Kommune, så der proaktivt investeres i teknologi, der optimerer arbejdsgange, understøtter velfærden og effektiviserer serviceleverancer. Digitaliseringspolitikken rummer den samlede kommunale anvendelse af it-teknologi i bredest mulig forstand og dækker alle kommunale opgaveområder. Formålet er at den skal være med til at ruste os til igangværende og mulige fremtidige forandringer.

Digitaliseringspolitik

Pejlemærker i politikken

Digitaliseringspolitikken skal bidrage til at skabe en smartere og mere effektiv kommune, hvor det er attraktivt at leve og drive virksomhed. For at have noget at styre efter frem mod 2021, er der opstillet pejlemærker for hvert tema i digitaliseringspolitikken. Pejlemærkerne viser, hvilken retning digitaliseringen skal trække os i som kommune over de kommende fire år. Digitalisering & It følger løbende udviklingen inden for hvert af de fem temaer og afrapporterer én gang årligt for at sikre, vi bevæger os i den rigtige retning. Indholdet i temaerne er dynamisk, og derfor kan nye pejlemærker opstå løbende.

Digital Vision

I Esbjerg Kommune ønsker vi at skabe en attraktiv kommune for de borgere og virksomheder, vi allerede har, men samtidig ønsker vi også at tiltrække nye borgere og virksomheder. Det betyder, at der skal være gode uddannelses og jobmuligheder, kultur- og naturoplevelser, fritidstilbud og byliv.

Digitalisering bidrager til udviklingen af en attraktiv kommune og et godt liv for vores borgere. Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende præferencer og fortsatte krav. Derfor skal vi være gode til teknologispring, hvor vi omsætter teknologiske og digitale muligheder til en ny praksis i opgaveløsningen.

Vi vil opbygge et innovativt miljø, hvor dygtige iværksættere udvikler fremtidens løsninger. Ligeledes vil vi søge indflydelse på udviklingen af de strategier og initiativer på landsplan, der arbejdes med for øget digitalisering af den offentlige sektor.

Det er vores ønske, at medarbejdere, ledere, borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune bliver de bedste og mest trygge digitale brugere, der benytter de digitale muligheder effektivt og proaktivt. For at det kan lykkes, er der brug for en ambitiøs digital dagsorden i de kommende år.

Digitaliseringspolitikken skal være med til at understøtte den overordnede politiske vision om Esbjerg Kommune som Danmarks nye vækstcenter gennem digitalisering og smarte teknologier. 

Derfor har vi formuleret en stærk vision for digitaliseringsindsatsen fra 2018 og frem til 2021:

Sammenhængende digitalisering gør os til en smart og effektiv kommune, hvor det er attraktivt at leve og drive virksomhed.

For at sikre udmøntningen af den digitale vision, har vi defineret fem strategiske temaer, hvor Esbjerg Kommune særligt vil iværksætte indsatser:

 • Tema 1: Morgendagens velfærdsteknologi
 • Tema 2: Sammenhængende service
 • Tema 3: En smart kommune
 • Tema 4: Effektive administrative processer
 • Tema 5: Kompetencer til fremtiden

Tema 1: Morgendagens velfærdsteknologi

Esbjerg kommune har et stærkt fokus på at udvikle, afprøve og implementere ny sundheds- og velfærdsteknologi. Vi har som mål at bevare vores førende position nationalt samt at være i en af Europas førende klynger inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Vi har i dette tema fokus på indsatser på henholdsvis børne-, social- og sundhedsområderne, hvor vi igennem de seneste år har samarbejdet bredt med det lokale erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner om udvikling og idriftsættelse af teknologiske løsninger.

Ved velfærdsteknologi forstår vi teknologier, der gør brug af data til at understøtte borgernes handlemuligheder, mestringsevne i hverdagen og derigennem øger livskvaliteten. Det er også teknologier, der understøtter medarbejdernes opgaveløsning i samarbejde med borgerne.

Det er en nødvendighed at udvikle og anvende velfærdsteknologiske løsninger for fortsat at levere velfærdsydelser af høj kvalitet. Derfor afprøver vi løbende nye teknologiske muligheder og forholder os til, hvilke teknologier der skal indgå som en fast del af kommunens produktionsapparat og servicetilbud til borgerne.

Esbjerg kommuner arbejder med brugerdreven innovation. Vi udvikler, tester og skaber teknologierne i tæt samarbejde med målgruppen for anvendelsen - både borgerne og medarbejderne. Der igennem sikres, at vi idriftsætter en teknologi af høj og effektiv kvalitet til gavn for både borgerne og medarbejderne.

Vi vil lægge en særlig indsats i at anvende avanceret velfærdteknologi til at gøre vores borgere mere selvhjulpne og vedligeholde deres kompetencer. Vi tror nemlig på, at en selvhjulpen borger som mestrer sit eget liv eller lever et liv så tæt på det almindelige som muligt, er en glad og tilfreds borger. Det sker fx gennem telemonitorering og alarmsystemer via video- og sensorteknologier.

De digitale og teknologiske muligheder, skal understøtte en tidlig og sammenhængende indsats ved bekymringer for et barns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er vigtigt, at der stilles de tekniske og digitale hjælpemidler til rådighed, som der er behov for, så børnene bliver så dygtige, de kan. Det kan fx ske gennem brug af personlige læringsassistenter eller sanseforstærkende teknologier.

Teknologierne skal give mening, være let tilgængelig og nem at anvende for både borgerne og medarbejderne.

Pejlemærker:

 • Bedre forebyggelse gennem velfærdsteknologiske løsninger
 • En større andel af borgerne i målgruppen er selvhjulpne
 • Understøtte lige muligheder for børn og unge
 • Bedre understøttelse af medarbejderne i deres arbejde på velfærdsområdet 

Målgruppe for tema 1

Målgruppen er borgere, som modtager hjælp fra kommunen, hvis de fx

 • Har kronisk sygdom
 • Har behov for genoptræning
 • Har fysisk eller psykisk sygdom eller handicap
 • Er mellem 0-18 år og har udfordringer med udvikling og læring
 • Har et socialt problem
 • Er sårpatienter
 • Modtager hjemmehjælp og pleje

Tema 2: Sammenhængende service

Vores borgere og virksomheder anvender i stigende grad digitale løsninger i deres fritid, arbejde og forretning. De digitale løsninger de kender fra andre sammenhænge bliver smartere og smartere, der er brugervenlige apps til snart ethvert tænkeligt formål. Samtidig bliver de knyttet tættere sammen på kryds og tværs – og der er en konstant kamp om at skabe de bedste og mest brugervenlige løsninger. Det betyder, naturligvis også at forventningerne til det offentlige flytter sig.

Derfor vil Esbjerg Kommune i de kommende år intensivere arbejdet med at skabe bedre brugervenlighed og sammenhæng i de digitale løsninger. Det gør vi for at følge med udviklingen, men også for at yde en målrettet sammenhængende service, hvor borgere der gerne vil betjene sig selv, har en reel mulighed for det. De gode digitale oplevelser er også en nødvendighed, da vi er afhængige af, at de ressourcestærke borgere kan betjene sig selv, så vi får det nødvendige overskud til de borgere, som ikke kan. 

 

Pejlemærker:

 • Gode og brugervenlige selvbetjeningsløsninger bliver borgernes naturlige førstevalg
 • Entydig og forståelig formidling til borgere og virksomheder på tværs af kanaler og medier
 • Klare kontaktpunkter for borgere og virksomheder på tværs af fagområder og myndigheder
 • Bedre overblik over forløb med indsigt i egen sag for borgere og virksomheder

Målgruppe for tema 2

Målgruppen for indsatsen er

 • Borgere, foreninger eller virksomheder, der allerede kan betjene sig selv
 • Borgere med andet sprog end dansk
 • Borgere i en ny og måske svær livssituation fx. skilsmisse, familieforøgelse, dødsfald i den nære familie, langtidssygdom og indlæggelse, flytning til plejehjem, pension, udsættelse af lejemål mv.
 • Borgere/børn, som er tæt på vej til at kunne betjene sig selv
 • Parter i sager, hvor flere er involveret såsom høringer, påbud og klager
 • Borgere der skal have hjælp af anden myndighed eller samarbejdspartnere til kommunen, fx ved rottebekæmpelse, manglende gadebelysning eller ydelser fra Udbetaling Danmark

Tema 3: En smart kommune

Det skal være attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i kommunen. Derfor vil vi arbejde for at gøre Esbjerg Kommune til en smart kommune, som bidrager til øget livskvalitet for borgerne på nye måder. Vi vil arbejde med mulighederne i Smart City-tankegangen, som dækker over brug af teknologi og hverdagsdata til at håndtere kommunens aktiver og ressourcer effektivt. Det kan fx være gennem dataindsamling fra enheder og genstande med indbyggede computere eller sensorer (Internet of things).

Én af de ting vi vil gøre, er at udnytte de kommunale ressourcer på en bedre og smartere måde, så passive ressourcer gøres til et aktiv for borgerne. Det kan fx være at give nemmere adgang til kommunens lokaler, udendørsområder, bibliotekernes og skolernes bøger og databaser gennem digitale bookingløsninger. Vi vil også arbejde for flere og bedre digitale muligheder, som understøtter vores service og kulturudbud. Samtidig skal teknologien udnyttes til at skabe en kommune med en grøn profil gennem bæredygtige løsninger, som sikrer reduktion af energiforbrug og CO2 -udledning. Teknologien skal også bidrage til at skabe større fleksibilitet, sikkerhed og tryghed gennem brug af data, intelligente systemer og aktiv inddragelse af nye muligheder. Der er stort fokus på brugen af det offentliges data, og vi vil inden for de givne rammer undersøge muligheder for at skabe gevinster internt gennem brug af big data, og understøtte vækstpotentialer eksternt ved at åbne op for vores data. Brugen af kommunens data følger altid vores regler for it-sikkerhed.

Kommunen skal være en attraktiv samarbejdspartner og vækstdriver i regionen, som indgår i et givtigt samarbejde med erhvervslivet. Her vil vi udnytte alle de muligheder, der ligger i informationsteknologien til at understøtte eksisterende og kommende aktører i Esbjerg Kommunes industri- og erhvervsliv, herunder aktørerne under EnergiMetropol Esbjerg.

 Pejlemærker:

 • Øget trafiksikkerhed og mobilitet for borgerne
 • Grønne og bæredygtige løsninger
 • Bedre og bredere anvendelse af data
 • Øget tilgængelighed af kommunens faciliteter og services

 

Målgruppe for tema 3

Målgruppen for indsatsen er

 • Alle borgere når de bruger kommunens infrastruktur og mangeartede kultur og fritidstilbud
 • Industri og erhvervsliv der har behov for let tilgængelig viden om muligheder og forhindringer i forhold til deres virke
 • Virksomhedsejere og iværksættere
 • Foreninger
 • Turister

Tema 4: Effektive administrative processer

Esbjerg Kommune vil fortsætte arbejdet med at skabe effektive administrative processer for at frigøre tid til kerneopgaverne til gavn for borgere og virksomheder. Her er digitalisering og udnyttelse af nye smarte digitale redskaber et nøgleredskab i bestræbelserne. Vi vil skabe en effektiv digital administration, som understøtter sikker databehandling og gør det lettere at finde relevante informationer og samarbejde på tværs.

Vi ser konstant nye teknologiske og forretningsmæssige muligheder for at gøre noget hurtigere, smartere og anderledes end vi plejer. Intelligente teknologier myldrer frem og udfordrer den måde, vi gør tingene på i dag.

Derfor vil vi sætte fokus på at udforske nye muligheder og skabe en åbenhed over for, hvordan vi kan blive endnu mere effektive i de administrative processer ved anvendelsen af ny teknologi. Det sker med et samtidigt fokus på it-sikkerhed, så data håndteres korrekt. Det kan fx ske gennem brugen af software-robotter, der automatiserer manuelle arbejdsgange.

Vores ambition er at designe systemer, der passer til borgere og virksomheder og fremmer arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Digitaliseringen skal opleves som noget, der gør hverdagen nemmere og mere meningsfuld. Ikke som noget der besværliggør og skaber unødig frustration hos borgere, virksomheder og medarbejdere.

Det handler også om at skabe tryghed for borgerne omkring de digitaliserede processer. Vi skal sikre, at borgerne ikke bliver bedt om at aflevere flere informationer end nødvendigt, og ikke behøver aflevere oplysninger, vi allerede har fået i anden sammenhæng, så vidt loven tillader det. Borgerne skal i stigende grad opleve kommunen som én enhed, der hænger sammen med resten af det offentlige system og ulejliger borgerne så lidt som muligt. Derfor vil vi arbejde mere intelligent og sikre større effekt gennem brug af data.

Pejlemærker:

 • Strømlinede arbejdsgange og processer
 • Nemmere vidensdeling og samarbejde på tværs af kommunen
 • Mere sammenhængende og standardiserede it-systemer
 • Automatisering af regelbaserede arbejdsgange 

Målgruppe for tema 4

Administrative medarbejdere med IT som grundlag for deres arbejde, fx

 • Administrativt personale, stabs- og støttefunktioner
 • Sagsbehandlere
 • Interne konsulenter

Medarbejdere med IT som supplement i deres arbejde, fx

 • Pædagoger
 • Sundhedsfagligt personale
 • Terapeuter
 • Entreprenører

Tema 5: Kompetencer til fremtiden

Digitalisering af kerneopgaverne er en forudsætning for, at vi kan opretholde det rette serviceniveau over for vores borgere og virksomheder. Samtidig ser vi i stigende grad, at digitale redskaber er med til at understøtte samarbejde og tværfaglighed i arbejdsprocesser og skabe arbejdsglæde for vores medarbejdere. Vi ønsker, at lederne går foran som digitale ambassadører, der har forståelse for muligheder og begrænsninger med digitale redskaber og anerkender dem som vigtige i løsningen af opgaverne på deres område.

 

I dag er de rette digitale kompetencer også en forudsætning for, at vi kan overholde lovgivningen og skabe tryghed for både medarbejdere, borgere og virksomheder, når vi fx håndterer fortrolige og følsomme oplysninger.

Mange medarbejdere skal kunne hjælpe borgere og virksomheder, når de skal gøre brug af kommunens digitale løsninger. Det kan være med selvbetjeningsløsninger i borgerservice eller på bibliotekerne, virtuel hjemmesygepleje, digitale løsninger i skolen, børnehaven og institutionen eller ved hjemmemonitorering af blodtryk, sår osv.

Børn og unge skal være klar til det fremtidige digitale samfund. Derfor prioriterer vi på områder som folkeskole og dagtilbud at understøtte læreprocesser digitalt og arbejde indgående med digital dannelse. De digitale kompetencer vi arbejder med er kreativitet, samarbejde, kommunikation, kritisk tænkning og kodning. Det digitale element er en integreret del af læringsaktiviteterne i både i Dagtilbud og Skole.

Pejlemærker:

 • Ledere er digitale ambassadører, som forstår digitaliseringens betydning for kerneopgaven
 • Medarbejdere og ledere har de nødvendige digitale kompetencer til at udføre deres opgaver
 • Medarbejderne og ledere ved, hvordan de skal overholde it-sikkerhedsmæssige retningslinjer
 • Borgere i alle aldre og virksomheder bliver hjulpet til at kunne benytte sig af kommunens digitale løsninger

Målgruppe for tema 5

Målgruppen for indsatsen er

 • Ledere på alle niveauer
 • Medarbejdere i alle stillinger
 • Borgere der fx skal anvende digitale træningsredskaber, deltage i videokald eller måle eget blodtryk
 • Børn og unge fra 0-18 år

Det digitale fundament

Arbejdet med digitalisering i Esbjerg Kommune hviler på et digitalt fundament. Fundamentet er de regler og rammer, vi arbejder efter. Det er blandt andet lovgivning, økonomiske rammer og den retning, det fællesoffentlige Danmark har aftalt gennem de nationale digitaliseringsstrategier.

Digitaliseringspolitikken respekterer derfor både fællesoffentlige strategier og initiativer, samt øvrige vedtagne politikker og strategier i kommunen, fx Kommunikationspolitikken.

Rammearkitektur

Den fælleskommunale Rammearkitektur er fælles spilleregler for, hvordan vi stiller krav til og bygger digitale løsninger. Den består af fælles principper og standarder, som sikrer de nødvendige tværgående sammenhænge.

Vi følger principperne i Rammearkitekturen og indkøber løsninger med særlig fokus på at udnytte dens potentiale for genbrug af funktionalitet og data, sammenhæng mellem løsninger og åbne integrationer.

It-sikkerhed

For Esbjerg Kommune er det vigtigt, at vores borgere, virksomheder og medarbejdere kan føle sig trygge og have tillid til, at kommunen som offentlig myndighed passer godt på deres oplysninger. Vores Informationssikkerhedspolitik følger principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001, og vi arbejder seriøst med implementeringen af databeskyttelsesforordningen.

En styrkelse af informationssikkerheden kræver i høj grad, at ledere og medarbejdere har tilstrækkelig viden og den rette holdning og adfærd, hvad angår omgangen med personoplysninger.

Sideløbende med KLs projekt om implementering af databeskyttelsesforordningen, har KL organiseret Sikkerhedsprogrammet. Vi følger Sikkerhedsprogrammet og inddrager programmets leverancer og øvrigt officielt vejledningsmateriale i arbejdet med informationssikkerhed og implementeringen af databeskyttelsesforordningen.

Ansvar for forankring af politikken

Arbejdet med digitalisering i kommunen er altid forankret i direktørområderne – det er dem, der har det faglige og forretningsmæssige ansvar for at gennemføre digitaliseringen.

Direktionen beslutter de Overordnede principper for it, som konkretiserer reglerne for arbejdet med digitalisering og it. Det indbefatter retningslinjer for it-arkitektur, it-infrastruktur, it-endeudstyr, indkøb og udvikling samt drift og support af vores it-løsninger.

Chefen for Digitalisering & It er altid kontraktholder på alle kommunale it-kontrakter og digitale løsninger. Dette gælder både hardware, software og it-baserede eksterne services. Det sikrer både optimal udnyttelse af kommunens it-ressourcer, samt at it-løsninger overholder de gældende regler, fx inden for sikkerhed, databeskyttelse og it-arkitektur.

Rammer for digitaliseringspolitikken

 • Vision for Esbjerg Kommune
 • Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
 • Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020
 • Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd
 • Kommunens it-sikkerhedspolitik
 • Den fælleskommunale rammearkitektur