Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Digitaliseringspolitik

Politikken skal være med til at ruste os til igangværende og mulige fremtidige forandringer.

Borgeres og virksomheders forventninger til kommunerne er i kontinuerlig udvikling. Der vil også i de kommende år være øget fokus på individuelle behov og ønsker i forhold til måden, vi leverer service på. Vi ser, at digitale løsninger efterspørges af flere og flere, og at kravene til brugervenlighed, tilgængelighed, sikkerhed, funktionalitet og andre beslægtede områder øges.

Esbjerg Kommune står overfor en række udfordringer, herunder demografiske ændringer, de kommende år. Derfor skal vi løbende finde nye og smartere måder at løse opgaverne på.

Digitalisering er et stærkt redskab i arbejdet med at imødekomme borgeres og virksomheders forventninger og håndtere de givne udfordringer. Samtidig kan digitale værktøjer understøtte og udvikle processer omkring borgerinddragelse og det generelle arbejde i lokaldemokratiet. Vi vil tilbyde gode services med en høj grad af fleksibilitet og kvalitet inden for de rammer, vi er underlagt. Vi vil have forståelse for helheden og samtidig gøre vores bedste for at møde den enkeltes behov.

Derfor har vi udarbejdet en ambitiøs digitaliseringspolitik, som skaber rammerne for den fremadrettede digitale udvikling og digitale transformation i Esbjerg Kommune. Der skal proaktivt investeres i teknologi for at finde nye muligheder for værdiskabelse, optimering af arbejdsgange, sikres understøttelse af velfærdsydelser og effektiviseres i forhold til serviceleverancer. Samtidig skal der bygges videre på det solide fundament, vi allerede står på. Vi skal fortsætte arbejdet med at digitalisere manuelle arbejdsgange, standardisere og bruge digitale værktøjer til at effektivisere på tværs.

Digitaliseringspolitikken rummer den samlede kommunale anvendelse af it-teknologi i bredest mulig forstand og dækker alle kommunale opgaveområder. Formålet er, at den skal være med til at ruste os til igangværende og fremtidige forandringer. 

Tværgående pejlemærker for digitaliseringen i Esbjerg Kommune

Digitaliseringspolitikken skal bidrage til at skabe en smartere og mere effektiv kommune, hvor det er attraktivt at leve og drive virksomhed. For at have noget at styre den digitale udvikling efter frem mod 2025 er der opstillet en række tværgående pejlemærker. Pejlemærkerne viser, hvilken retning vi vil med digitaliseringen i de kommende år. Digitalisering & It følger løbende udviklingen og afrapporterer én gang årligt for at sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning.

1. En moden digital kultur

 • Alle medarbejdere har de digitale kompetencer, der skal til for at udføre deres arbejde.
 • Lederne i Esbjerg Kommune skal gå forrest, når det kommer til at tage nye digitale værktøjer i brug. Samtidig skal vores ledere have fokus på at understøtte og udvikle arbejdet med kerneopgaven gennem digitalisering.
 • Vi anerkender, at den teknologiske udvikling foregår i et højt tempo. Derfor har vi mod på at afprøve ny teknologi, men også til at kassere afprøvede løsninger, hvis de ikke skaber nok værdi.

 2. Helhedsorienteret og meningsfyldt digital service

 • Vi anvender teknologiske løsninger, der giver mere kvalitet i hverdagslivet for borgere, blandt andet ved brug af velfærdsteknologi.
 • Vi udbyder digitale services, som er tilgængelige, skaber værdi, og som brugerne oplever tidssvarende og på niveau med tilsvarende løsninger i andre sektorer.

3. Samarbejde

 • Vi udnytter digitale muligheder til at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af organisationens områder og på tværs af forskellige sektorer.
 • Vi bruger digitale værktøjer i dialogen med borgere og virksomheder og skaber en god samarbejdsrelation, hvor alle parter kan bidrage til opgaveløsningen.

4. Kontinuerlig forretningsudvikling

 • Vi interesserer os for, og indsamler, data for løbende at kunne udvikle organisationen og opgaveløsningen.
 • Vi sikrer fornuftig organisering omkring både implementering og drift af nye digitale løsninger. Vi følger desuden løbende op på, om løsningerne leverer den ønskede effekt.

5. Demokrati og medborgerskab

 • Vi understøtter arbejdet omkring digital (ud)dannelse af borgere i alle aldre.
 • Vi understøtter aktivt borgerinvolvering, medborgerskab og lokaldemokrati med digitale værktøjer.

6. Bæredygtige digitale løsninger

 • Vi indtænker digitale værktøjer som en del af løsningen i arbejdet med grøn omstilling og klimavenlige alternativer.
 • Vi arbejder kontinuerligt og struktureret med at indsamle og anvende data i arbejdet med grønne løsninger.

Digital Vision

Under overskriften “Energi til mere” sætter Vision 2025 retningen for Esbjerg Kommunes udvikling i de kommende år. Vi ønsker at være en attraktiv kommune for de borgere og virksomheder, vi allerede har, men samtidig ønsker vi også at tiltrække nye borgere og virksomheder. Det betyder, at der skal være gode uddannelses- og jobmuligheder, kultur- og naturoplevelser, fritidstilbud og byliv.

Digitalisering bidrager til udviklingen af en attraktiv kommune og et godt liv for vores borgere. Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende præferencer og fortsatte krav. Derfor skal vi være gode til teknologispring, hvor vi omsætter teknologiske og digitale muligheder til en ny praksis i opgaveløsningen. Vi skal samtidig understøtte og deltage engageret i samarbejde omkring anvendelse og udvikling af ny teknologi.

Ligeledes vil vi søge indflydelse på udviklingen af de nationale strategier og initiativer for øget digitalisering af den offentlige sektor.

Det er vores ønske, at borgere, virksomheder, medarbejdere og ledere i Esbjerg Kommune er hjemmevante digitale brugere, der trygt benytter de mange digitale muligheder effektivt og proaktivt. For at det kan lykkes, er der brug for kontinuerligt fokus på den digitale dagsorden.

Digitaliseringspolitikken skal være med til at understøtte de prioriterede indsatser i Vision 2025 både inden for velfærd og vækst. Derfor har vi formuleret en stærk retning for digitaliseringsindsatsen fra 2022 og frem til 2025:

SAMMENHÆNGENDE DIGITALISERING GØR OS TIL EN SMART OG EFFEKTIV KOMMUNE, HVOR DET ER ATTRAKTIVT AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED

For at sikre udmøntningen af den digitale vision har vi defineret fem strategiske temaer, hvor Esbjerg Kommune særligt vil iværksætte indsatser:

Tema 1: Velfærdsteknologi

Esbjerg Kommune har et stærkt fokus på at udvikle, afprøve og implementere ny velfærdsteknologi. Det har vi, fordi velfærdsteknologi er et af de værktøjer, der kan hjælpe os, så vi fortsat kan levere velfærdsydelser af høj kvalitet. Velfærdsteknologi forbindes ofte med sundheds- og ældreområdet, men er relevant indenfor alle velfærdsområder - altså også fritids-, børne- og socialområderne.

Ved velfærdsteknologi forstår vi teknologier, der gør brug af data til at understøtte borgernes handlemuligheder og mestringsevne i hverdagen og derigennem øger livskvaliteten. Uanset om du er gammel eller ung. Det er også teknologier, der understøtter medarbejdernes opgaveløsning i samarbejde med borgerne.

Det kan være teknologier som telemonitorering, kontakt- og videoløsninger, indlæringsunderstøttende teknologier mv.

Kvalitet er et nøgleord, og tryghed er en forudsætning. Teknologierne skal give mening, være let tilgængelige og nemme at anvende for både borgerne og medarbejderne.

Det kræver mod at gå nye veje, men det er en forudsætning for, at vi kan imødekomme udfordringerne indenfor velfærdsområderne. Derfor afprøver vi løbende nye teknologiske muligheder og vurderer, hvilke teknologier der er så gode, at de kan blive en del af vores servicetilbud til borgerne.

Tema 2: Sammenhængende service

Vores borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende sagsbehandling og service i mødet med kommunen – uanset om det sker digitalt eller ej. Borgere og virksomheder anvender allerede digitale løsninger i deres fritid, arbejde og forretning. De digitale løsninger, de kender fra andre sammenhænge, bliver smartere og smartere. Der er brugervenlige apps til snart ethvert tænkeligt formål. Samtidig bliver løsningerne knyttet tættere sammen på kryds og tværs – og der er en konstant udvikling i forhold til at skabe de bedste og mest brugervenlige løsninger. Det betyder naturligvis også, at forventningerne til det offentlige flytter sig. Derfor vil Esbjerg Kommune arbejde intensivt med at skabe bedre brugervenlighed og sammenhæng i kommunens digitale løsninger. Det gør vi for at følge med udviklingen, men også for at yde en målrettet sammenhængende service, hvor borgere, der gerne vil betjene sig selv, har en reel mulighed for det. De gode digitale oplevelser er også en nødvendighed, da vi er afhængige af, at de ressourcestærke borgere kan betjene sig selv, så vi får det nødvendige overskud til de borgere, som ikke kan.

Tema 3: En smart, bæredygtig kommune

Det skal være attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i kommunen. Derfor vil vi arbejde for at gøre Esbjerg Kommune til en smart kommune, som bidrager til øget livskvalitet for borgerne på nye måder.

Vi vil aktivt bidrage til videreudviklingen af Esbjerg som førende grøn EnergiMetropol, hvor teknologien udnyttes til at skabe bæredygtige løsninger, som sikrer reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Derfor vil vi bruge nye og eksisterende muligheder indenfor teknologi og kobling af hverdagsdata til at håndtere kommunens aktiver og ressourcer effektivt.

Vi vil udnytte de kommunale ressourcer på en bedre og smartere måde, så passive ressourcer gøres til et aktiv for borgerne og virksomheder. Vi vil også arbejde for flere og bedre digitale muligheder, som understøtter vores service og kulturudbud. Teknologien skal også bidrage til at skabe større fleksibilitet, sikkerhed og tryghed gennem brug af data, intelligente systemer og aktiv inddragelse af nye muligheder. Der er stort fokus på brugen af det offentliges data, og vi vil inden for de givne rammer undersøge muligheder for at skabe gevinster internt gennem brug af data og understøtte vækstpotentialer eksternt ved at stille relevante data til rådighed. Derved vil vi understøtte, at kommunen er en attraktiv samarbejdspartner og vækstdriver i regionen, som indgår i et givtigt samarbejde med erhvervslivet.

Tema 4: Effektive administrative processer

Digitalisering og udnyttelse af nye smarte digitale værktøjer er et nøgleredskab i bestræbelserne på at skabe effektive administrative processer for at frigøre tid til kerneopgaverne. Vi vil skabe en effektiv digital administration, som understøtter sikker databehandling, gør det lettere at finde relevante informationer og at samarbejde på tværs.

Vi arbejder kontinuerligt på at se, hvordan ny teknologi kan understøtte forretningsmæssige muligheder for at gøre noget hurtigere, smartere og bedre, end vi plejer. Intelligente teknologier myldrer frem og udfordrer den måde, vi gør tingene på i dag. Derfor vil vi sætte fokus på at udforske nye muligheder og skabe en åbenhed over for, hvordan vi kan blive endnu mere effektive i de administrative processer ved anvendelsen af ny teknologi. Det sker med et samtidigt fokus på informationssikkerhed, så data håndteres korrekt.

Vores ambition er at tilbyde løsninger, der passer til borgere og virksomheder og fremmer arbejdsmiljøet for vores medarbejdere.

Det handler også om at skabe tryghed for borgerne omkring de digitaliserede processer. Borgerne skal i stigende grad opleve kommunen som én enhed, der hænger sammen med resten af det offentlige system og ulejliger borgerne så lidt som muligt.

Tema 5: Digital kultur

Digitalisering af kerneopgaverne er en forudsætning for, at vi kan opretholde det rette serviceniveau over for vores borgere og virksomheder. Samtidig ser vi i stigende grad, at digitale redskaber er med til at understøtte samarbejde og tværfaglighed i arbejdsprocesser og skabe øget arbejdsglæde for vores medarbejdere.

Vi ønsker, at lederne går foran som digitale ambassadører. Lederne i Esbjerg Kommune skal derfor være klædt på til, og have forståelse for, muligheder og begrænsninger med digitale redskaber og anerkende dem som vigtige i løsningen og udviklingen af opgaverne på deres område. Stærke digitale kompetencer er en forudsætning for, at vi kan overholde lovgivningen og skabe tryghed for både medarbejdere, borgere og virksomheder, når vi fx håndterer fortrolige og følsomme oplysninger.

Arbejdet med den digitale kultur dækker ikke kun over kompetencer internt i Esbjerg Kommunes organisation. Vi vil samtidig understøtte indsatser for digital dannelse af kommunens borgere i alle aldre og arbejde for at skabe et sikkert, trygt og respektfuldt digitalt rum for alle.

Det digitale fundament

Arbejdet med digitalisering i Esbjerg Kommune hviler på et solidt fundament. Fundamentet består af de regler og rammer, vi arbejder efter, men også af den mangeårige indsats, der er lagt i kommunens arbejde med digitalisering.

Reglerne og rammerne består bl.a. af lovgivning, økonomiske rammer og den retning, det fællesoffentlige Danmark har aftalt gennem de nationale digitaliseringsstrategier og -programmer.

Det mangeårige arbejde består bl.a. af indsatsen med at standardisere digital fællesoffentlig og lokal infrastruktur og data. Dette arbejde er med til at sikre sammenhæng i vores digitale løsninger og gør, at vi fremadrettet kan skabe innovative løsninger målrettet omskiftelige behov.

Informationssikkerhed

For Esbjerg Kommune er det vigtigt, at vores borgere, virksomheder og medarbejdere kan føle sig trygge og have tillid til, at kommunen som offentlig myndighed passer godt på deres oplysninger. Vores Informationssikkerhedspolitik følger principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001, ligesom vi arbejder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Generelle principper for arbejdet med it, digitalisering og digitaliseringspolitikken

Arbejdet med digitalisering i kommunen skal komme borgere, virksomheder og slutbrugere til gavn. Derfor ligger den primære faglige forankring i de enkelte direktørområder – Digitalisering & It understøtter, vejleder og rådgiver i forhold til både nyindkøb, drift og udvikling af systemer og stiller faglige kompetencer indenfor det digitale felt til rådighed.

Opgaverne omkring forankring af digitaliseringspolitikken drives af Digitalisering & It, som samtidig også påtager sig de årlige afrapporteringer i forhold til pejlemærker og politikkens øvrige indhold. Selve afrapporteringen foregår gennem Den Tværgående Gruppe for Digitalisering, som efterfølgende løfter emnerne ind i Direktionen, som til sidst inddrager kommunens Økonomiudvalg.

Rammer for digitaliseringspolitikken

 • Esbjerg Kommunes Vision 2025
 • Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
 • Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25
 • Kommunens informationssikkerhedspolitik
 • Den fælleskommunale rammearkitektur