Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Lokalplan nr. 20-10-0003 - Kommuneplanændring nr. 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for Grimstrup Skole, Egedalvej

Esbjerg Byråd har den 19. august 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 20-010-0003 med tilhørende Kommuneplanændring nr. 2018.22 til Kommuneplan 2014 - 2026

Lokalplan nr. 20-10-0003 - Kommuneplanændring nr. 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for Grimstrup Skole, Egedalvej

Vedtaget

Oversigtskort over lokalplanområdet

Esbjerg Byråd har den 19. august 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 20-010-0003 med tilhørende Kommuneplanændring nr. 2018.22 til Kommuneplan 2014 - 2026.

 

Lokalplan og Kommuneplanændring har til formål at

at sikre området anvendt til åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse og grønne fællesarealer,

at sikre mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper,

at sikre kulturhistoriske og biologiske værdi i området,

at sikre stisystemer til skolen,

at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone,

at sikre områdets udlagte veje og stier og

at sikre beplantningsbælte.

Ændringer i forhold til forslaget

Med vedtagelsen af planerne er der ændret følgende i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag:
Digerne er udtaget af lokalplanen, men er forsat sikret gennem Museumsloven. Digerne kan ikke medtages i lokalplan, hvis de ligger mellem by- og landzone, hvilke de to diger gør.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger indtræder fra denne bekendtgørelses dato, hvorefter ejendomme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Planen kan ses/erhverves her

Lokalplanen, der er indberettet i PlanDK, er offentlig tilgængelig i Byggeservice, Plan, Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Lokalplanen kan ses her

Kommuneplanen kan ses her: http://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/aendringer/aendring-201822---grimstrup-by-boligomraade-nord-for-skolen-egedalvej/

Oplysning om planens vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt personer, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsigelse mod dette.

Klagevejledning

Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål i henhold til Planlovens § 58 (lovbek. nr. 287 af 16. april 2018). Du kan klage over procedurer der ikke er overholdt eller manglende hjemmel til at træffe afgørelserne. Du kan ikke klage over planernes indhold. Planklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes skriftligt gennem Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 60.

Inden 6 måneder efter offentliggørelsen kan afgørelsen indbringes for domstolene, jf. Planlovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.