Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Miljøscreening af Lokalplan nr. 01-010-0028, Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 442, Riokarréen, Torvegade, Danmarksgade

Miljøscreening af Lokalplan nr. 01-010-0028, Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 442, Riokarréen, Torvegade, Danmarksgade.

Miljøscreening af Lokalplan nr. 01-010-0028, Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 442, Riokarréen, Torvegade, Danmarksgade

Tillægget til Lokalplan nr. 442 omfatter hjørnet af Torvegade og Danmarksgade, matr.nr. 265a Esbjerg Bygrunde.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.850 m2, der ved tillæggets udarbejdelse henligger som et ubebygget areal, der midlertidigt anvendes til parkeringsplads og legeplads.

Der kan lokalplanlægges for området ved Riokarréen uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018).

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Planklagenævnet efter Miljøvurderingslovens § 49 af

Afgørelsen af miljøscreening kan ses her

Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 11. september 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018) kan jf. Bekendtgørelse af lov om planlægning (lovbek. nr. 287 af 16/04  2018) inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.