Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Miljøscreening af konkret projekt

Omlægning af rørlagt strækning i Bjerregårdsgrøften opstrøms Grisbækvej, NØ for Endrup

Der kan ske omlægning af rørlagt strækning og etablering af en sandfangsbrønd i Bjerregårdsgrøften opstrøms Grisbækvej, uden at Esbjerg Kommune skal udarbejde en konsekvensrapport i medfør af Miljøvurderingsloven (lovbek. Nr. 1225 af 25/10/2018).

Afgørelsen kan ses her som pdf.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter Miljøvurderingslovens § 49 af Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 30. august 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018) kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune på tlf. 7616 1616 eller miljo@esbjergkommune.dk.

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk