Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Miljøscreening af Kommuneplanændring nr. 2019.31 og Forslag til lokalplan nr. 40-040-0005, Ribe Nørremark, Ribe Fjernvarme

Planlægningen for en udvidelse af Ribe Fjernvarme, forudsætter lokalplan og kommuneplanændring. Ribe Fjernvarme ønsker at udvide deres anlæg på ejendommen Mosevej 100, Ribe. Med udvidelsen vil der være mere plads til lastbiler og en ny akkumuleringstank.

Hørings periode er fra den 27. august 2019 til den 17. september 2019

Planlægningen for en udvidelse af Ribe Fjernvarme, forudsætter lokalplan og kommuneplanændring. Ribe Fjernvarme ønsker at udvide deres anlæg på ejendommen Mosevej 100, Ribe. Med udvidelsen vil der være mere plads til lastbiler og en ny akkumuleringstank.

Den kommende lokalplan vil inddrage eksisterende Fjernvarmeanlæg og naboareal for fjernvarmeanlægget har plads nok til ny akkumuleringstank. Arealet som der ønskes udvidet med er ca. 0,37 ha.

 

Der kan lokalplanlægges for området ved Ribe Fjernvarme uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018).

 

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Planklagenævnet efter Miljøvurderingslovens § 49 af

Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen kan ses her

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Klagefristen udløber den 17. september 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018) kan jf. Bekendtgørelse af lov om planlægning (lovbek. nr. 287 af 16/04  2018) inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Lone Mikkelsen, Plan, Esbjerg Kommune tlf. 76 16 13 66, lomi@esbjergkommune.dk.