Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Solbjergvej 23, 6705 Esbjerg Ø - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse for ejendommen Solbjergvej 23, 6705 Esbjerg Ø 

 

Miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Esbjerg Kommune har givet husdyrbruget beliggende Solbjergvej 23, 6705 Esbjerg Ø miljøgodkendelse til etablering af ny ungdyrstald, kalveplads, to robothuse, en gyllebeholder og ensilageplads.

 Produktionsarealet udvides fra 2.331 m2 til 3.511 m2.

 Godkendelsen er givet efter §16a i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019).

 Godkendelsen kan hentes som PDF her.

 Klagefristen udløber den 27. august 2019 kl. 23:59.

 Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

 Spørgsmål til afgørelsen

Henvendelse kan rettes til Annie Lillie på tlf.nr. 76165142.

 Klagevejledning

 Afgørelsen kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 27. august 2019 kl. 23:59.

 Klageberettigede er ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret.

 En klage skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen kan findes via forsiden på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger sig på med NEM-ID.

 Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen.

 Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune sender herefter anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

 Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

 Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

 Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.