Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vedtægter for torvehandel på Rådhustorvet i Esbjerg

Esbjerg Kommune har fastsat følgende vedtægter for torvehandel på Rådhustorvet i Esbjerg.

Der fastsættes følgende bestemmelser for torvehandel på Rådhustorvet i Esbjerg.

§1
Torveplads

Torvehandelen foregår på Rådhustorvet, den del af den Esbjerg Kommune tilhørende ejendom, matr. Nr. 1zs Esbjerg, der er beliggende mellem Rådhuset, Rolfsgade, Torvegade og Frodesgade.

§ 2
Stadeudlejning og stadeafgift

Der forefindes 24 stadepladser på Rådhustorvet.

Henvendelse om leje af en stadeplads eller spørgsmål i forbindelse hermed rettes til Esbjerg Kommune, Politik & Personale, Personale & Udvikling.

Afgiften for hver stadeplads fastsættes af Esbjerg Kommune, der til en hver tid kan forhøje eller nedsætte afgiften med 6 ugers varsel til den første i et kvartal.
Afgifterne forfalder til betaling primo hvert kvartal efter de for betaling af husleje almindeligt gældende regler. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af indbetalingskortet, som udsendes af Esbjerg Kommune.
Ved tilgang i et kvartal betales afgift for hver måned eller del deraf, der resterer af kvartalet.

En handlende bevarer retten til en tildelt stadeplads:
a) Så længe afgiften indgår rettidig.
b) Så længe den handlende retter sig efter nærværende vedtægt og de anvisninger, der af kommunen i øvrigt gives for benyttelse af stadepladserne, herunder nedennævnte bestemmelse om stadepladsernes udnyttelse.
c) Indtil den handlende selv eller kommunen med 1 måneds varsel til den første i et kvartal opsiger aftalen.

En handlende fortaber retten til en tildelt stadeplads:
1) Såfremt afgiften efter udstedt rykkerskrivelse stadig ikke er indgået efter udløbet af den på rykkerskrivelsen anførte frist, men den handlende hæfter desuagtet for betaling indtil opsigelse kunne have fundet sted jfr. ovenfor under c).
2) Såfremt den handlende to gange har siddet påtale om overholdelse af den ovenfor under b) nævnte bestemmelse overhøring, og retten til at benytte pladsen fortabes da uden videre med omgående virkning og uden at nogen del af den erlagte afgift kan kræves tilbagebetalt.
3) Såfremt den handlende ikke i væsentlig grad og bortset fra helt specielle tilfælde udnytter pladsen hele året.
I det omfang, der måtte være ledige pladser, er der efter nærmere aftale mulighed for, at leje for enkelte kvartaler eller i et løbende lejemål blot for en enkelt ugentlig dag. Sådanne aftaler må dog forventes at blive opsagt, såfremt der er andre interesserede, der ønsker at disponere hele året.

Esbjerg Kommune kan i øvrigt disponere over ledige stadepladser.
Fremlån eller fremleje af en stadeplads er ikke tilladt.

Esbjerg Kommune kan med 6 ugers varsel til den første i et kvartal fastsætte nærmere regler for staders og salgsudstillingers benyttelse og deres indretning, form og udseende. Med samme varsel kan Esbjerg Kommune flytte en handlende til en anden stadeplads med henblik på at give plads til nye handlende eller foretage en gruppering af de handlende i forhold til varesortiment.

Det er Esbjerg Kommune, der beslutter, hvorvidt der skal være mulighed for at handle med brugte genstande på Rådhustorvet. Der må dog ikke – bortset fra lejlighedsvise arrangementer - være mere end 6 stadepladser, hvorfra der handles med brugte genstande. Stadepladser hvorfra der handles med brugte genstande skal så vidt muligt være placeret samlet.

§ 3
Bestemmelser vedrørende stadepladserne

1) Ingen handlende må benytte større dele af Rådhustorvet end hans stade omfatter, og således må til eksempel torvepladsens mure og bænke ikke benyttes til frastilling af kasser og varer.
2) Ved af- og pålæsning af varer må der kun køres til stadepladsen med en bil ad gangen til hver stadeplads.
3) I det omfang salget ikke foregår fra vogne, skal der benyttes borde eller lignende til opstilling af varer.
4) Enhver lejer af en stadeplads skal have sit navn og sin forretningsadresse eller bopæl tydeligt angivet på vognen eller på et på stadepladsen anbragt skilt. Endvidere skal lejere med cvr-nummer tydeligt angive dette.

§ 4
Torvetider

1) Torvehandel må kun finde sted på onsdage og lørdage, når disse dage ikke er helligdage.
2) Torvetiden fastsættes nærmere af Esbjerg Kommune indenfor følgende tidsrum: kl. 06.30 til kl. 17.00 på onsdage og kl. 06.30 til kl. 15.00 på lørdage.
3) Ingen handlende må med sine varer tage ophold på torvepladsen tidligere end ½ time før torvetidens begyndelse. Stadepladsen skal være ryddet og alt affald, såsom papir, kasser, blade og grene skal være fjernet senest ½ time efter torvetidens udløb.
4) Esbjerg Kommune kan, såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, ved en forud bekendtgjort meddelelse og uden at stadeafgiften kan kræves nedsat, forbyde torvehandel på enkelte dage eller indskrænke torvetiden og/eller antallet af stadepladser på sådanne dage.

§ 5
Torvevarer

På Rådhustorvet må med undtagelse af husdyr forhandles det den til enhver tid værende næringslovgivning tillader.

§ 6
Ordensbestemmelser og øvrig lovgivning

1) I torvetiden er al kørsel på Rådhustorvet forbudt, ligesom det er forbudt at trække med cykler og knallerter mellem staderækkerne. Kørsel til og fra rådhusets hovedindgang er dog tilladt i nødvendigt omfang, ligesom kørsel med invalidekøretøjer til og fra stadepladserne er tilladt.
2) Stadeholdere og torvekunder må ikke medtage hunde – bortset fra førerhunde i snor – på torvepladsen i torvetiden.
3) På torvepladsen må kun tilbydes og forhandles varer fra stadepladser, som vedkommende handlende har betalt afgift for. Personer, der ikke er stadeholdere, må ikke på Rådhustorvet sælge varer eller udøve nogen virksomhed, der tilsigter salg, såsom optagelse af bestilling, uddeling af reklametryksager, prislister og lignende.
4) Al handel på Rådhustorvet skal foregå med tilbørlig hensyntagen til renlighed, orden og i overensstemmelse med sædvanlig god reklamepraksis.
5) Enhver skal i øvrigt respektere den til enhver tid gældende lovgivning, herunder nærings-, levnedsmiddel-, restaurations- og miljølovgivningen, samt forskrifter, regulativer og vedtægter udstedt i medfør af sådan lovgivning.
6) I øvrigt er enhver forpligtet til at følge kommunens anvisninger vedrørende overholdelse af de til enhver tid gældende forskrifter og ordensbestemmelser.

§ 7
Overtrædelse

Overtrædelse af nærværende vedtægts bestemmelser kan, idet omfang det fremgår af næringsloven eller anden lovgivning straffes med bøde og vil i øvrigt kunne medføre øjeblikkelig bortvisning fra torvepladsen.

§ 8
Ikrafttræden

Nærværende vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Esbjerg Byråd
Den 26. august 2013.
Samtidig ophæves vedtægt for torvehandel i Esbjerg Kommune, vedtaget af Esbjerg Byråd den 13. oktober 1980.