Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forlænget høring

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2022-34 mødtes Kommuneplan & Klima, Esbjerg Kommune, den 1. marts 2022 med Bolig- og Planstyrelsen.

 

Efter mødet har Esbjerg Kommune fundet det hensigtsmæssigt at opdatere PDF-udgaven af forslaget på plandata.dk med kort over temaer fra §11 i planloven ligesom der efter mødet er arbejdet med, og stadig arbejdes med, tekniske rettelser på de digitale kort i plandata.dk.

 

Den bedst mulige indgang til og kobling af alle kommuneplanforslagets mange informationer findes her: https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/forslag På samme måde kan kortene til forslag til Kommuneplan 2022-34 tilgås direkte her:

https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan 

 

 

Opdateringerne i plandata.dk giver anledning til at høringsperioden for forslag til Kommuneplan 2022-34 forlænges med to uger. Det vil sige, at høringsperioden afsluttes mandag den 18. april 2022. 

Esbjerg Byråd vedtog den 20.12.2021 at offentliggøre Forslag til Kommuneplan 2022-34 og Udkast til miljørapport. 

 

Forslag til kommunplan 2022-34

Kommuneplanen er den samlende, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen omsætter de store linjer fra verdensmålene, landsplanlægningen, Vision 2025 og Planstrategi 2022-34 til konkret politik, planlægning og handlinger for alle sektorer. 

 

Kommuneplanen skal afveje, forene, samordne og koordinere ønsker og interesser i alle dele af kommunen; geografisk, eksternt og internt for at sikre en udvikling til gavn for hele kommunen. Det resulterer i et omfattende værk, der dog er digitalt, hvilket gør de mange informationer på kort og i tekst let tilgængelige og søgbare. 

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der udarbejdet en miljørapport, hvor der er foretaget en miljømæssig vurdering af planen, jf. bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 10. oktober 2021. Esbjerg Kommune har på baggrund af vurderingerne konkluderet, der ikke er nogen væsentlige negative påvirkninger som følge af vedtagelse af kommuneplan 2022-34 og at Esbjerg Kommuneplan 2022-34 generelt vil have neutral/positiv miljøpåvirkning.

 

Her kan du se planforslaget og udkast til miljørapporten

Planforslaget og udkast til miljørapporten kan tilgås i Plandata eller via denne hjemmeside. Se her den grå boks med vedhæftede links. 

 

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget og miljørapporten, skal disse indsendes skriftligt enten digitalt eller via brev. 

 

Ved digital henvendelse kan du nederst på denne side finde en blå boks med teksten ”Sig din mening* og direkte herfra indsende dit svar.   

 

Breve sendes til Esbjerg Byråd, Teknik & Miljø, Kommuneplan & Klima, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Alle henvendelser skal være modtaget senest mandag den 18. april 2022.

 

Personoplysninger:

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata